Калина Стоянова

Калина Стоянова

Калина Колева Стоянова

Учителят в детската градина е началото на цялостното израстване на детето като личност. Учителят е отговорност любов иновативност компетентност и носител на всичко значимо за детето. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на децата в процеса на обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил

Адрес

ДГ "Радост"

гр. Ямбол

ул."Лом" №5

И-мейл

kalin4eto_84s@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Радост"

Класове/ГрупиУчебни предметиУчебни комплектиУчастие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ОУ,,Проф. Петър Нойков

Средно образование

ГПЧЕ,,Васил Карагьозов

Бакалавър

ПУ,,Паисий Хилендарски

Учителски стаж

Настояща работа

учител

12/07/2010 - 00/00/0000

ДГ"Радост"-учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри  комуникативни умения и работа в екип. Отговорност и коректност към родители и деца.Организираност и професионално отношение към служебните ангажименти.

Организационни умения и компетенции

Координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствия с изискванията, определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система windows,
владеене на Microsoft office (Word, Excel),
работа с аудио и визуална техника

Когнитивно-базирани компетенции

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.
Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие.
Изграждане на социални умения за общуване и адаптация

Артистични умения и компетенции

Умения в танцово и театрално изкуство

Квалификации и обучения

16/02/2019 - Удостоверение

"Игри и педагогически техники за работа с деца със специални образователни потребности"

29/03/2018 - Удостоверение

"Подготовка и обучение на децата и персонала в детската градина за безопасно поведение при бедствия"

16/02/2018 - Удостоверение

Диагностика на детското развитие

11/11/2017 - Удостоверение

"Играта с нови педагогически функции"

21/10/2017 - свидетелство за ПКС

Придобиване на ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

17/06/2017 - Удостоверение

Организация на образователния процес

03/04/2017 - Удостоверение

Обучение на основание чл.3,ал.1 от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа/ДВ бр.89/94г./

24/02/2017 - Удостоверение

Интерактивно педагогическо взаимодействие в условията на детската група

11/02/2017 -

Професионално портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя

22/11/2016 - Квалификация

Методика на обучението по БДП детски градини

22/10/2016 - Семинар

Ефективни техники за комуникация и работа с родители

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

Изпробване на разнообразни методи средства похвати и форми на работа за по-бързо и по-лесно усвояване на учебното съдържание определено от Държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище като се спазва строго индивидуалния подход при всеки отделен случай. Заложих на въвеждането на новите технологии и по-точно на компютъра като помощник на учителя за по-интересно поднасяне на учебното съдържание и свързаните с него дейности. 
Ценностно ориентиран подход насочен към важни качества като самооценка самоконтрол и саморегулация които да се използват при решаване на игрови познавателни и практически задачи. 
Хуманно-личностен подход осигуряващ индивидуалност стабилност самоуважение и толерантност. 
Креативен подход който акцентира върху проявите в играта познанието и общуването. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Детската градина е място за обучение и възпитание. Място за развитие на потенциала и индивидуалността на всяко дете. За възпитаване и установяване на трайни знания умения навици и компетенции. Детската градина в България има своето историческо развитие – съхранило в себе си история традиции и новаторство. Учителят в детската градина е човекът който движи процеса стъпвайки на традициите в предучилищното образование но квалифицирайки се и развивайки своя потенциал с поглед напред в бъдещето. Той е този който трябва да умее да балансира в работата си за да бъде тя иновативна и съобразена с изискванията на новото време и общество.

Благодаря!