Росица Петрова

Росица Петрова

Росица Петрова Петрова

Трите най-важни неща, които един млад учител трябва да знае са:

-Университетът не дава реална подготовка за практиката.

 -Уважението се печели с труд и доверие, а не се получава по презумпция.

 - Работата спори, когато искаш да я свършиш.

 Преподаването отдавна не е статичната работа при която един възрастен стои пред дадена група тийнейджъри и им „налива знания“.
Преподаването е активен процес на приемане и предаване на информация.

Профил

Адрес

с.Смолница

област Добрич

И-мейл

rosica1979@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ "Климент Охридски"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас

Учебни предмети

Математика Технологии и предприемачество Информационни технологии Компютърно моделиране Физика и астрономия Изобразително изкуство

Учебни комплектиАнубис

Просвета

Архимед

Участие в програми и проектиЗанимания по интереси:

Математиката- лесна и интересна

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ОУ

ОУ "Панайот Волов" гр.Добрич

Средно образование

МГ

МГ " Иван Вазов" гр. Добрич

специалност: Математика с усилено изучаване на английски език

Бакалавър

ВТУ

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

специалност: Математика и информатика

Педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

Учител по Математика, Компютърно моделиране и информационни технологии, Физика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство

Учител в прогимназиален етап

14/09/2021 - 15/09/2024

ОУ " Климент Охридски "

учител Математика, Компютърно моделиране и информационни технологии, Физика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

Технически умения и компетенции

Съвременни  умения, свързани с модерните технологии и практики, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с различни интернет приложения

Работа с компютър: OC Windows

Работа с приложен софтуер:Word, Excel, PowerPoint, GeoGebra и др.


Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

Артистични умения и компетенции

Интерес към Изобразителното изкуство

Квалификации и обучения

10/05/2023 - Сертификат

Програмиране с Python.Алгоритми.

07/05/2023 - Курс

"STREAM урокът в съвременното обучение- предизвикателства и практически насоки"

1 квалификационен кредит

15/03/2023 - Семинар

Работата на учителя с деца със СОП. Специфики при работа с деца от аутистичен спектър.

15/03/2023 - Квалификация

"Дигитална раница"

14/03/2023 - Семинар

Klett AR- виртуалната реалност в учебниците по математика и география и икономика за 5. и 6. клас

09/02/2023 - Семинар

iZZI- най- новото в образователната платформа. Инструменти и ресурси за прогимназиален етап.

02/12/2022 - Курс

Работа с деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание- мултиетническа среда.

19/11/2022 - Сертификат

Mozalearn ICT обучение

09/11/2022 - Квалификация

Наводненията- основни правила за действие.

19/10/2022 - Квалификация

"Работа с трудни деца"

15/09/2022 - Квалификация

Програмиране на скриптов език - Python, JavaScript и др

3 квалификационни кредита

15/07/2022 -

"Проектно базирано обучение"

1 калификационен кредит

25/11/2021 - Курс

" Софтуер за работа с динамични конструкции (GeoGebra)"

1 квалификационен кредит

23/11/2021 -

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

1 квалификационен кредит

17/11/2021 - Курс

"Методика на обучението по БДП"

2 квалификационни кредита

16/11/2021 - Сертификат

"Хиперактивност и дефицит на вниманието. Същност и проявления. Какво да правим с такива деца?"

09/11/2021 - Курс

"Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас" 

1 квалификационен кредит

00/00/0000 - Квалификация

"Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап( V-VII клас)"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

"Добрият учител" осъзнава, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по индивидуален начин, в зависимост от възможностите и интересите си. Подкрепя индивидуалността и не изисква от ученика непосилното, а е насочен към развиване на индивидуалния потенциал, които различният ученик притежава.

Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Отчитам ролята на семейството и настойниците и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на учениците.

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Галерия - Допълнителна информация

Бъдещи планове

-Като млад учител имам желанието за непрекъснато самоусъвършенстване и развитие в сферата на образованието и науката.

-Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за различните теми по учебни предмети.

-Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.


Самонаблюдение

Благодаря!