Марияна Тодорова

Марияна Тодорова

Марияна Петкова Тодорова

        За да се постигнат целите на предучилищното възпитание и да се отговори на потребността на обществото от значими личности е необходимо да се постави началото от ранна детска възраст. Детската градина е място, в което децата трябва да усвоят положителния опит да постигнат компетенции необходими за обучението в училище. Това налага в процеса на работа учителят да бъде новатор, инициатор и последователен в работата си с децата. Усилията му да се насочат към прилагане на съвременни технологии, методи и средства в работата си.

Профил

Адрес

град Ямбол

ул. “Лом“ №5

Мрежи

Институция

ДГ "Радост"

Класове/Групи

Предучилищна група

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Околен свят Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

„Играя, за да зная” по образователно направление „Български език и литература” „Математиката е лесна, даже интересна” по образователно направление „Математика” „Откриватели” по образователно направление „Околен свят” „Малко криво, но красиво” по образователно направление „Изобразително изкуство” „Пея, танцувам и играя” по образователно направление „Музика” „Малчугани, Майсторани” по образователно направление „Конструиране и технологии”

Участие в програми и проекти

Програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

ПУДООС и МОСВ - Проект “Радостта сред природата“ по НК “Чиста и околна среда 2022г.“ на тема: “Обичам природата - и аз участвам“;

ПУДООС - Проект “Природата - приказна магия“ по Национална кампания “За чиста и околна среда 2018г.“;

Проект “Схема училищен плод и училищно мляко“ към ДФЗ;

Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно - туристическа дейност;

Извънкласни дейности • Мажоретки;
 • Футбол;
 • Английски език;

Образование

Основно Образование

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“

с. Дражево; община Тунджа; област Ямбол;

Средно образование

ПГ “Васил Левски“ - гр. Ямбол

профил - литература

Магистър

Тракийски университет - Стара Загора

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“

Специалност: Българска филология;

професионална квалификация - Специалист по български език и литература и преподавател по български език и литература в средното училище;

Учителски стаж

Настояща работа

Директор

на детска градина “Радост“

18/09/2001 - 19/11/2001

ОУ “Д-р Петър Берон“ - гр. Ямбол - учител БЕЛ

17/02/2004 - 23/02/2004

Гимназия “Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово - учител БЕЛ

24/02/2004 - 17/05/2004

ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров“ - гр. Ямбол - учител БЕЛ

15/09/2006 - 31/08/2007

ОУ “Христо Смирненски“ - ПДАД и учител 

15/11/2010 - 31/08/2011

ЦДГ №17 “Слънце“, гр. Ямбол - учител в детска градина

03/06/2013 - 19/07/2015

ЦДГ №17 “Слънце“, гр. Ямбол - учител в детска градина

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Силно мотивирана, динамична, стриктна. 

Надгражда образованието си през целия живот.

Отговорност и заложен стремеж за постигане на високи резултати.

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, отлична професионална работа, сътрудничество и коректни взаимоотношения с колектива, лоялност, креативност, отговорност, организираност, новаторство, умения за справяне с конфликтни ситуации, отлични контакти с родители и деца, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всяко дете.

Устойчивост на стрес, способност за работа под напрежение и спазване на крайни срокове.

Организационни умения и компетенции

Гъвкавост, инициативност, решителност и креативност при работа с групи и екипи.

Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените цели.

Способности за определяне и актуализиране на приоритетите.

Решаване на задачи в определените за това срокове и с норма на качествено извършена работа.

Умения за мотивиране и ръководене на педагогически колектив и детска група.

Способност за предаване на опит и обучение на деца и колеги.

Способност да работя с много и различни хора.Технически умения и компетенции

- работа с операционна система windows;

- владеене на Microsoft office 2003, 2007 и 2010, (Word, Excel, PowerPoint)

- интернет - Explorer, Firefox, Google Chrome;

- работа с офис техника;

- работа с мултимедия;

- работа с аудио и визуална техника;

- HEADWAY - Intermediate Level;

Когнитивно-базирани компетенции

 • Възприемане на детето като ценност;
 • Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;
 • Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;
 • Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие;
 • Изграждане на социални умения за общуване и адаптация;
 • Диагностициране на детското развитие;

Артистични умения и компетенции

1. Артистични умения
    - подготвяне на празници и тържества в детската градина;
     - писане на стихотворения;

2. Спортни умения
     - плуване;
      - спортен туризъм;

Квалификации и обучения

09/06/2022 - Удостоверение

Обучение на тема: “Управление на образователната институция в условията на криза“

28/04/2022 - Удостоверение

Участие в семинар на тема “Атестирането и инспектирането - инструменти за самооценяване и оценяване на педагогическите специалисти и образователната институция“

04/04/2022 - Удостоверение

Обучение в периода от 26.03.2022г. до 02.04.2022г. на тема: “Мотивация, социални умения и ангажираност на учениците чрез извънкласни дейности“

04/11/2021 - Сертификат

Участие в семинар “Подаване и коригиране на декларации образец №1 и №6 при някои специфични ситуации от практиката“

24/09/2021 - свидетелство за ПКС

Втора професионално - квалификационна степен

24/03/2021 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Диагностичното изследване в училище / в детска градина“

09/03/2021 - Удостоверение

Обучителен курс на тема “Проблеми, свързани със здравето на детската градина/училището“

29/12/2020 - Удостоверение

Обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.09 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

15/12/2020 - Сертификат

Онлайн обучение на тема “Подготовка за участие в конкурс за заемане длъжността „директор на детска градина““ 

26/11/2020 - Удостоверение

Обучение на тема “Интерактивни методи на обучение в училище и детска градина. Традиции и новости. Техники и игри - ZOOM, MSTeams, проектнобазирано обучение, интегрирано обучение“.

19/10/2020 - Удостоверение

Практически уебинар на тема “Ефективност на комуникативните връзки учител-родител-дете в електронна среда на взаимодействие в детската градина“

10/12/2019 - Удостоверение

Обучение на тема “Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване на интерактивна педагогическа ситуация“

17/10/2019 - Семинар

Семинар на тема “Административна и правна култура на директора и инспектиране на детската градина“

11/09/2019 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Супервизия при работещи с деца и юноши“

05/06/2019 - Удостоверение

Обучение съгласно Наредба №4 от 1998г. за обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

24/05/2019 - Удостоверение

Тематичен курс на тема “Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа“

20/11/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“

12/11/2018 - свидетелство за ПКС

Трета професионално - квалификационна степен

16/04/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Подготовка и обучение на децата и персонала в детската градина за безопасно поведение при бедствия“

11/12/2017 - Диплома

Професионална - педагогическа специализация - Детско - юношеска и училищна психология

23/11/2017 - Удостоверение

Обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.09 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

21/11/2017 - Удостоверение

Тематичен курс на тема “Играта с нови педагогически функции“

07/11/2017 - свидетелство за ПКС

Четвърта професионално - квалификационна степен

28/10/2017 - Удостоверение

Обучение на тема “Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина“

06/07/2017 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“

03/04/2017 - Удостоверение

Обучение на основание чл.3, ал.1 от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

24/11/2016 - Удостоверение

Квалификационен курс “Професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование“

23/11/2016 - Семинар

“Ефективни техники за комуникация и работа с родителите“

07/11/2016 - свидетелство за ПКС

Пета професионално - квалификационна степен

19/07/2016 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема “Планиране и организация на учебния процес“

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

        Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно уважение.

Методи на преподаване

      С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. 
Да се използват материали за работа съобразно възможностите и уменията на децата. Дидактичните, подвижните и музикалните занимания осигуряват по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват разказът и беседата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

        Учене през целия живот като тенденция в общото образование има безкрайни възможности и практическото му приложение намира все по-широко място в световен мащаб. То се изисква от динамиката на общественото развитие и се изяснява в два аспекта: професионален и хуманен. Защото само доброто възпитание и образование създава добри граждани. Това определя и нуждите от повишаване на професионално-личностните умения на педагозите за качество на детското възпитание и обучение. Очевидно е че педагозите вече са задължени да говорят за един нов вид ограмотяване свързано с установяването на педагогически условия, за по-благополучно интегриране на детето в новата социокултурна ситуация при това – ограмотяване в една сфера, в която то често е по-компетентно отколкото биха могли да предположат заобикалящите го възрастни. Щастливо ли е детето? Това е въпрос, който педагози и родители трябва да си поставяме всеки ден. Опитвайки се да отговорим можем да открием дали нещо липсва на детето и какво е то. Трябва да го слушаме, когато говори за себе си да вникваме в онова, което ни казва и така да разбираме дали животът му е приятен или не. Ежедневно да работим за неговото спокойствие и щастие.

Публикации

Успех на учащите

Маскараден фестивал Кукерландия - Ямбол 2016

Диплом за участие в детски фолклорен празник "Аз съм кукерче";


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом - носител на трета награда 35-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2017г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие в 36-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2018г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом - носител на трета награда на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2018г.;


Маскараден фестивал Кукерландия - 2019г.

Грамота за принос в съхраняването и популяризирането на народните традиции и по повод участието в детски фолклорен празник “Аз съм кукерче“;


Регионално управление на образованието - Търговище 2019г.

Грамота за участие във втората детска олимпиада по безопасност на движението по пътищата „Уча играейки - живея знаейки“;


ДФК “Шампион“ - 2019г.

Грамота за завоювано второ място в турнира по футбол;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом носител на III награда на 38-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2020г.;


Народно читалище “Зора“ - Ямбол

Грамота за участие в 38-то издание на фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило“ - 2020г.;


Клуб “Млад Етнограф“ - НЧ “Напредък - 1870“

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“

Грамота за участие в конкурс за мартеница “Бяло и червено“ - 2021г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие 39-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2021г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие в 39-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2021г.;


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“

Диплом - поощрителна награда за участие в ученически фестивал “Песните на Европа“ - 2022г.


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“

Диплом - за участие на група “Дъга“ в 40-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2022г.;


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“
Диплом
- за участие на група “Слънчице“ в 40-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2022г.;


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол
Грамота - “МИСТЪР - млад талант“ на Кристиан Кръстев в конкурс за талантливи деца “Устремени към върха“ - 2022г.


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол
Диплом - от дует “Облачета“ на Иванина Желева и Ефросиния Ъкова за отлично представяне в конкурса за талантливи деца “Устремени към върха“ - 2022г.


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол
Диплом - за отлично представяне в конкурса за талантливи деца “Устремени към върха“ на Теодора Стайкова,Стела Стайкова,Кристиян Иванов, Кристиан Стоянов, Ирина Желева, Емма Енев, Евгени Янев, Тихомир Янев, Ивайло Колев, Габриела Георгиева, Кристиан Кръстев, Галя Илиева, Емилия Колева, Виктория Помакова - 2022г.


ДГ №12 “Радост“, гр. Перник; Община Перник
Грамота -
отлично представяне в пета конкурсна категория - 2022г.


Община Ямбол - Коледна благотворителна кампания “Подай ръка - спаси живот“
Грамота
- Отличена рисунка в конкурс на тема “Коледа“ на Теодора Стойкова -2022г.


Общински детски комплекс - Ямбол
Диплом - III-то място на Светослав Демирев
в раздел “Сурвакници“ от Областен конкурс - изложба по приложно и изобразително изкуство “От Коледа до Васильовден“ - 2022г.

Успехи на учителя

Изработване на поздравителни коледни картички за медиците от МБАЛ “Свети Пантелеймон“, град Ямбол - декември 2020г.

/инициатива с деца и родители/

https://www.facebook.com/radio999tv/videos/1385364421815106


Участие и първо място в конкурс за най-красива външна коледна украса на Община Ямбол - декември 2020г. 


Инициатива за изработване и подаряване на мартеници на потребители и служители в Дома за стари хора в град Ямбол - март 2021г.

/инициатива с деца и родители/

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/701325987153522


Празничният 1 март в Ямбол!

/инициатива на Община Ямбол за мартенска украса на дръвчета в центъра на града/ - март 2021г. и март 2022г.Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

     През свободното си време се занимавам с отглеждането на цветя вкъщи и в двора. Цветята носят не само приятно настроение, но и чистота. Те са част от екологичното равновесие като цяло. Усилията за поддръжка на цветни площи никога не са излишни, защото всеки стрък е частица живот и ме кара да се усмихвам, да отдъхна пълноценно и да се наслаждавам след тежък работен ден или докато си почивам. Отглеждайки цветя си подарявам здраве, защото цветята носят лековита красота и аромат.

Бъдещи планове

 • Допълване и усъвършенстване на знания, умения и компетенции в сферата на образованието;
 • Да предавам своя опит на бъдещото поколение учители, които са около мен;
 • Да оправдая очакванията на деца и родители;

Самонаблюдение

       Детската градина е място за обучение и възпитание. Място за развитие на потенциала и индивидуалността на всяко дете. За възпитаване и установяване на трайни знания умения навици и компетенции. Детската градина в България има своето историческо развитие – съхранило в себе си история, традиции и новаторство. Учителят в детската градина е човекът, който движи процеса стъпвайки на традициите в предучилищното образование, но квалифицирайки се и развивайки своя потенциал с поглед напред в бъдещето. Той е този, който трябва да умее да балансира в работата си за да бъде тя иновативна и съобразена с изискванията на новото време и общество.

Благодаря!