Надежда Митрова

Надежда Митрова

Надежда Митрова

Като дете имах две желания - да се занимавам с музика и да бъда учител на малки деца. Сегашната ми професия по един прекрасен начин съчетава и вплита в едно тези две мои мечти. Да работиш това, което обичаш е наистина чудесно! 

Профил

Адрес

Гр. Пловдив

Район Цетрален

Ул. Загоре 6

И-мейл

nadq35@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група


Учебни предмети

Музика

Учебни комплекти

„Аз съм в детската градина” „Аз ще бъда ученик” в три части – Книжка № 1, Книжка № 2, Книжка № 3 „Моливко – играя и зная” по образователно направление „Музика”

"Аз ще бъда ученик"-Музика

"Изкуства"ЕООД-Четвърта подготвителна група

Участие в програми и проекти

Програма на „Еразъм+“

Проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“.

eTwinning проекти:

Christmas in Kindergartens 24.11.2021

Getting to know Christmas in other countries 28.11.2021

Зимни празници 05.12.2021


Извънкласни дейностиВокална Група

Образование

Основно Образование

ОУ ''Цанко Дюстабанов'' гр. Габрово

Средно образование

Априловска Гимназия гр.Габрово

Магистър

Музикална Педагогика

 ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий"


Магистър

Предучилищна Педагогика

 ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий"

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител по музика

07/10/2008 - 09/02/2021

ДГ"Буратино" старши

 Учител по музика.

01/10/2001 - 06/10/2008

ЦДГ"Арлекино"гр.Пловдив 

Учител по музика

01/10/1998 - 03/06/2001

ЦДГ"Маргаритка" гр.Пловдив

 Музикален ръководител

01/04/1997 - 30/09/1998

ОДЗ"Зора" гр.Пловдив

Музикален ръководител

11/10/1994 - 01/06/1995

ЦДГ"Свобода"гр.Пловдив

Детски учител

10/11/1993 - 06/06/1994

ЦДГ"Младост"гр.Габрово

Музикален ръководител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Комуникативност, толерантност, емпатия, много добро сътрудничество и работа в екип, умения за организиране и разпределяне на функциите и задълженията произтичащи от естеството на възложената работа, умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации и др.

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office ( Word, , Power Point)

Nero Wave Editor

Audacity

Nero Burning

Nero Gold Wave

Cool Edit Pro

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съобразяване с  индивидуалността на всяко дете ; реализиране на педагогическото взаимодействие чрез  метод Монтесори ; създаване и поддържане в процеса на обучение  атмосфера на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца;

 грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, 

 грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др

Артистични умения и компетенции

Владеене на пиано, акордеон,синтезатор, вокални и хореографски умения.

Квалификации и обучения

24/07/2020 - Диплома

Следдипломна квалификация "Логопед"

10/11/2019 - Сертификат

Музикално педагогически подход Орф-Шулверк- креативен начин на работа с еца и ученици.

28/09/2019 - Диплома

Интегриране на технологиите в образователния процес

Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска.

10/06/2019 - Удостоверение

Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения в педагогическия колектив

16/03/2019 - Удостоверение

Инструменти за привлекателно образование

29/05/2018 - Удостоверение

Музикотерапия-същност, техники и игри- нов подход за провеждане на учебно-възпитателна дейност.

26/03/2017 - Удостоверение

Решаване на конфликти в работния процес на учителя

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Фокусът на ежедневната ми работа е детето – неговите индивидуални потребности, особености и желания.
Опитвам се работата по музика да влияе положително върху личността на детето и същевременно да води до трайно овладяване на знания, умения и навици.
Търся ежедневно силните страни на всяко дете и се опитвам да ги развия и поощря.
Всяко отделно дете е различно , аз уважавам и ценя това.

Методи на преподаване

Използвам нагледно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната ситуация. Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеко едно дете, като се съобразявам с индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
Съобразявам изискванията си към очакваните резултати на децата с с възрастовите им особености.

Много често в ситуацците по музика използвам:

   Прости упражнения за развиване на емпатия. Морални дилеми свързани с вземане на решение. Съвместна дискусия. Изграждане на социална мрежа за подкрепа. Драматизации на житейски случки и ситуационни игри.

Методи свързани със спецификата на педагогическата ситуация по музика са:

 Слухово възприемане на музикалното произведение.
 Демонстрацията- или изпълненито на музикалното произведение(от педагога, на запис или от децата).
 Беседа, словестното обяснение на текста на песента и четене на литературни произведения , които са със същата тематика, като музикалните произведения.

 Практическите методи- чрез тях се формират музикални навици и умения. Най-често чрез показ- от учител, от друго дете или презентиране на запис на произведението, децата се учат как  да пеят, да танцуват, да свирят на различни детски музикални инструменти.
Игров метод- въвеждане на децата във въображаема ситуация. Много застъпени в ситуациите по музика са музикално- подвижните игри(в първа и втора група), музикално- дидактичните игри( в трета и подготвителна група).

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Публикации

Успех на учащите

1. Участие в юбилеен концерт 20 години ДВГ "Пеещите котенца"

2.Грамота за специално участие на Фестивал "Рошавата котка"на ВГ"Буратино"

3.Грамота за специално участие на Фестивал "Рошавата котка"на танцова формация "Мечо Пух" към ДГ"Буратино"

4.Първо място на фестивал"Театър- Игра-Живот"на състав "Веселячета" към ДГ"Буратино" 

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

1.Грамота за участие в Национален конкурс на МОН за добри учителски практики "Детската градина- от другата страна на едно вълшебно огледало".

2.Грамота от Община Пловдив за принос в прилагането на Монтесори педагогиката в обучението, възпитанието и социализация на детето.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Желая да участвам в проекти, курсове и квалификации, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.
Планирам да повиша нивото на компютърните си и езикови умения.

Самонаблюдение

Благодаря!