Валентина Николова-Рахман

Валентина Николова-Рахман

Валентина Николова Николова-Рахман

       Детската градина е място, което осигурява спокойствие и сигурност на родителите за това, че децата им ще бъдат отглеждани, обучавани и възпитавани от компетентни и отговорни учители. За да отговорим на тези очаквания трябва да проявим висок професионализъм и всеотдайност в грижите за децата. За да спечелим родителското доверие и предизвикателствата на съвременното общество са необходими висока квалификация и познаване на съвременни технологии за работа с деца. Учителят трябва да бъде гъвкав динамичен позитивен и последователен за постигане на необходимите резултати в работата си с децата. Учителят в детската градина е началото на цялостното израстване на детето като личност. Учителят е отговорност, любов, иновативност и носител на всичко значимо за детето.

Профил

Адрес

ДГ " Буратино",гр.Пловдив

ул. "Загоре"№6

И-мейл

anita11976@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/ГрупиПърва група

Втора група

Трета ПГ

Четвърта ПГ

Учебни предметиБЕЛ

Математика

ОС

КТ

ФК

ИИ


Учебни комплекти"Приказни пътечки"

издателство "Булвест"


"Аз съм в детската градина"

издателство "Изкуства"

Участие в програми и проектиВзето участие в проект:

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование-дейност1-допълнително обучение по български език"

Извънкласни дейностиПроект "Морско дъно"- работа с родители

Проект "Слънчева система"-работа с родители

Проект "Васил Левски"-работа с родители

Проект "Монтесори материали"

Проект "Коледна картичка"-работа с родители

Екскурзия до Стара Загора-април 2019г.

Участие в математическо състезание "Бързо, лесно, точно" в СУ "Свети свети Кирил и Методи"

Образование

Основно Образование

Първа прогимназия-Стара Загора

Средно образование

средно специално -Икономически техникум

Икономически техникум, специалност "Пазарна икономика с Френски език"

Бакалавър

ПУ'' Паисий Хилендарски''

ПуП,специализация "Музика"

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител

Учителят определя конкретните възпитателно-образователни цели и с оглед на тяхното постигане подбира и използва подходящи образователни стратегии, методи и техники. Съдейства за формиране на положителна нагласа към ученето като ценност, за позитивни социални и граждански умения, пълноценно интегриране на децата, съобразно специфичните им образователни потребности. 

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Комуникацията е една от най-важните дейности при нас, хората. Самата дума означава споделяне. Комуникацията е неразделна част от нашия живот и е естествен процес, който може да ни донесе успех във всички области.

Дейността на учителя е свързана с осъществяване на социални връзки и взаимоотношения с родители, деца ,колеги, административния и помощния персонал на ДГ.


Организационни умения и компетенции

Организационни умения-изпълнение на професионалните задължения па длъжностна характеристика, членство в комисии,участие в дейности на ПС,работа с документация.

Успешна работа в екип, толерантност и емпатия.

Добри комуникативни възможности, водене на кореспонденция.

Активно сътрудничество с родтели за създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за децата.

Организираност и отговорност при изпълнение на задачи.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система

"Windows", умения за работа с "MS Office", умения за работа с интерактивна дъска.

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда, стимулираща детското развитие,

-съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете,

-коректни взаимоотношения,

-сътрудничество по повод учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца,

-грижа за изграждане на ценности,

-съобразяване с личностни и ценностни различия между хората

-грижа за изграждане на национални и общочовешки добродетели.


Артистични умения и компетенции

Страст към народните танци

Квалификации и обучения

15/11/2020 - Удостоверение

"Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска."

29/09/2019 - Удостоверение

Тема: "Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска."-1 квалификационен кредит

14/04/2018 -

Тема: "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО,изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за неговото прилагане"- 1 квалификационен кредит.

07/09/2017 - Диплома

Професионална квалификация-Специалист при групова работа с деца от 3 до 6 години по педагогика Монтесори

09/06/2017 - Удостоверение

Тема: " Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП"- 2 квалификационни кредити.

26/03/2017 - Удостоверение

"Решаване на конфликти в работния процес на учителя"- 1 квалификационен кредит.

07/11/2016 - Диплома

Втора професионално - квалификационна степен

11/12/2014 - Диплома

Трета професионално-квалификационна степен

29/11/2014 - Диплома

"Педагогически технологии в образователния процес"

07/11/2011 - Диплома

Четвърта професионално-квалификационна степен

10/11/2009 - Квалификация

Пета професионална-квалификационна степен

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Какви качества ще се изградят у едно дете, зависи от  учителя, от неговата ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо неговата философия да се променя, а  да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните пътища, по които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат интегрирани педагогически технологии за създаване на интерактивна възпитателно-образователна среда, насочена към формиране на ключови компетентности у детето и готовност за училище. Всичко това определя професията на детския учител като творческа. Тя дава възможност за креативност, себедоказване и себеутвърждаване.

Методи на преподаване

   В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират уменията на децата, за да се подтикне развитието им. 
Важно е и създаването на позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие, добронамереност и обич в групата. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители, което да гарантира щастливо детство и успешна детска група. Важен момент при формиране на детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната работа и сътрудничество между децата.
Методът Монтесори носи името на д-р Мария Монтесори. Тя развива идеята за спонтанното обучение при децата. Методът й ги окуражава да бъдат активна страна, да вземат решения.
 Практическото приложение на системата на Монтесори се основава на човешките заложби – детето изследва, изучава, движи се, то е независимо и взема самостоятелни решения, създава ред, развива самоконтрол, използва креативно въображение, работи усилено, повтаря, концентрира се, перфекционизира постиженията си.
Детето винаги научава нещо, което индиректно го подготвя да научи нещо друго, като обучението се превръща в забавно откритие, вместо тежка и скучна работа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

За развитие и прилагане на новите технологии в детската градина е много важна и подкрепата на родителите. Тяхната инициативност и отзивчивост е показател, че те също проявяват заинтересованост и ангажираност към проблема с възпитанието и обучението на децата им, като желаят въвеждането и работата с новите технологии. Нека не забравяме, че времената се менят, детството е различно, то няма да срещне по пътя си същите опасности, каквито са срещнали те, но ще срещнат много различни, присъщи на тяхното време, на тяхното днес и тяхното утре. И детето трябва да е подготвено да ги посрещне и да се справи с тях достойно, според ценностите на съвремието му. 
Чрез възможностите на съвременните средства за комуникация и интернет имаме възможност за ежедневна връзка с родителите и такава за системно отразяване на различни моменти от възпитателно-образователния процес. 

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Галерия - Допълнителна информация

Бъдещи планове

Продължавам да работя , да се развивам като учител в сферата на предучилищното образование.

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата, което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата, развиване на умението им да мислят и решават казуси, е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени, че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!