Пепина Семкова

Пепина Семкова

Пепина Иванова Семкова

Обичам работата си! Изпълва ме гордост, когато видя колко много са научили децата, колко са пораснали. Хубаво е, човек да дава. А още по-хубаво е, когато видиш резултатите от това, което си дал, от добре свършената работа! Ние учим децата, но и те учат в същото време нас. Освен това и толкова много те зареждат. Те са една нестихваща емоция, пълна с живот и енергия...Те са бъдещето, а от нас зависи дали, това бъдеще ще е светло, или не!...

Профил

Адрес

ДГ"Буратино"-Пловдив,

ул."Загоре" 6


И-мейл

pafgreen13@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група

Учебни предмети

Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство

Конструиране и технологии.

Физическа култура.

Учебни комплекти

„Аз ще бъда ученик” в три части – Книжка № 1, Книжка № 2, Книжка № 3

Участие в програми и проекти

Програма на „Еразъм+“

Проект "Монтесори".
Проект "Герои на рециклирането".
Проект "Партньорство за красива и чиста България".
Конкурс "Нарисувай ми слънце".
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Мечешки конкурс "Нарисувай ме!"
Конкурс за "Деня на влажните зони".
Благотворителна кампания "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми".
Конкурс за детска рисунка: "Традиции, багри, красота в орнаментиката и украсата на българската керамика".
Конкурс за детска рисунка на тема: "Първи юни".


Извънкласни дейностиТеатри. Екскурзии.
Конкурси за детска рисунка.Събиране на средства и даряването им за определена кауза.

Образование

Основно Образование

Средно образование

Технологичен и микробиологичен контрол

2004г. завърших средно образование в "Професионална гимназия по хранителни технологии и техника" - Пловдив,със специалност "Технологичен и микробиологичен контрол",профил "Лаборант технолог в хранително-вкусовата промишленост".

2005г. завърших Професионална квалификация на същото място и със същата специалност.

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

2016г. завърших бакалавър в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив, със специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", професионална квалификация педагог, детски учител и начален учител.

Бакалавър

Растителна защита

2009г. завърших бакалавър в "Аграрен университет" - Пловдив, със специалност "Растителна защита", професионална квалификация Агроном.


Магистър

Селскостопанска фармация

2010г. завърших магистър в "Аграрен университет" - Пловдив, със специалност "Селскостопанска фармация", професионална квалификация Агроном.

Учителски стаж

Настояща работа

Учител в детска градина

Изпълнението  на длъжността "Учител в детска градина" включва дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1 клас, както и подкрепа за личностно развитие на децата и организация и управление на педагогическото взаимодействие в детската група за изпълнение на държавната образователна политика в областта на предучилищното образование.

06/06/2016 - 31/01/2017

На 06.06.2016г. започнах работа като учител в ДГ "Марица" - Пловдив.


01/02/2017 - 00/00/0000

На 01.02.2017г. се преместих в ДГ "Буратино" - Пловдив, където работя до момента като учител.

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Лоялна, коректна, не конфликтна, адаптивна, добронамерена, позитивна, отговорна. Умения за създаване на позитивна среда, около себе си. Добра работа в екип.

Организационни умения и компетенции

Способност за добра работа в екип. Сътрудничество. Организираност.

Прилежно и старателно водене на задължителната документация.

Технически умения и компетенции

Работа с интерактивна дъска, интернет и различни приложения.

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на средата. Подготвяне на подходяща среда за развитието на детето.Поддържане на добрата атмосфера и климат за благоприятно развитие на децата. Конструктивно общуване и сътрудничество. Опазване живота и здравето на детето. Реализиране на педагогическо взаимодействие,с разработени методи и добри практики на преподаване. Изграждане на ценностна система у децата. Сплотяване и взаимно уважение, зачитане на другите, зачитане на различното мнение и др.  

Артистични умения и компетенции

Страст към различни видове изкуства, танци, растения, животни,книги.

Полагане на грижи за растения, животни и хора.

Химични опити и работа в химическа лаборатория.

Квалификации и обучения

17/11/2020 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за професионална квалификационна степен.Придобива четвърта професионално-квалификационна степен

27/06/2020 - Удостоверение

Тема: "Параметри на взаимодействията "Образователна институция - родители и семейна общност""

04/11/2019 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за професионална квалификационна степен.Придобива пета професионално-квалификационна степен

28/09/2019 - Удостоверение

Обучение на тема: "Интегриране на технологиите в образователния процес.Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска"

06/04/2019 - Удостоверение

Тема: "Подходи и методи,ориентирани към личността в образователната институция"

18/03/2019 - Удостоверение

Обучителна програма: "Инструменти за привлекателно образование"

25/11/2018 - Удостоверение

Обучение/тренинг на тема: "Коучинг - иновативни методи в преподаването"

14/04/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование.Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование,изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за неговото прилагане."

07/02/2018 -

Грамота за принос в провеждането на политиката на Община Пловдив за качествена промяна на образователния процес чрез прилагането на Монтесори педагогика за обучение,възпитание и социализация на детето.

16/12/2017 -

Свидетелство за професионална квалификация "Специалист при групова работа с деца от 3-6 години по педагогика Монтесори"

09/09/2017 - Сертификат

Практически семинар "Родителите като партньори"

09/06/2017 - Удостоверение

Курс по "Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детска градина"

26/03/2017 - Удостоверение

Семинарно обучение на Тема:"Решаване на конфликти в работния процес на учителя"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Какви качества, ще се изградят у едно дете, зависи от таланта на учителя, от неговата ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо, неговата философия да се променя, а тя трябва да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят

най-удачните пътища, по които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат интегрирани, педагогически технологии за създаване на интерактивна

възпитателно-образователна среда, насочена към формиране на ключови компетентности у детето и готовност за училище.

По Мария Монтесори - Монтесори педагогиката.

Методи на преподаване

С методите си на преподаване, учителят се стреми да обхване, всички деца от групата чрез – фронтални, групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. 
Да се използват материали за работа, съобразно възможностите и уменията на децата. Дидактичните, подвижните и музикалните занимания, осигуряват по-благоприятна обстановка за учене, чрез игра. Важно условие, за усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене, могат удачно да се използват разказът и беседата. 
Монтесори педагогика - "Помогни ми да се справя сам".

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Детската градина е възпитателно-образователна институция, където учители родители и закон компетентно и професионално обединяват усилията си, в името на детето. Работата по поставените задачи, преминава плавно и пълноценно, когато екипът работещ в групата, изпълва съдържанието на това понятие. Учителите, са пълноценни партньори във възпитателно-образователния процес, а родителите – надеждни участници. Целта на екипа е съвместна работа, с ясни отговорности и принципи, което се постига чрез ефективно общуване. Работата в екип и уеднаквяване на изискванията и задачите към децата, води до пълноценно общуване и максимални резултати. Важното е, че всеки от нас влага определени конкретни качества, в своето разбиране за възпитание. И това е добре. Ние сме различни хора и не може да се очаква, че мненията на всички ни ще са унифицирани. Така, или иначе възпитанието е деликатен процес. Останалото което трябва е сърце, интуиция и умение за слушане.

Публикации

Успех на учащите

Участие в различни тържества. Екскурзии. Преодоляване на трудности. Повишаване на личните качества и умения на децата. Овладяване на умението да говори пред публика.

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Професионална квалификация "Специалист при групова работа с деца от 3-6 години по педагогика Монтесори.

Качествена промяна на образователния процес чрез прилагането на Монтесори педагогика за обучение,възпитание и социализация на детето.

Придобиване на пето ПКС.

Придобиване на четвърто ПКС.

Обучение "Параметри на взаимодействията "Образователна институция - родители и семейна общност"".

Обучение на тема: "Интегриране на технологиите в образователния процес.Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска".

Обучение на тема: "Подходи и методи,ориентирани към личността в образователната институция".

Обучителна програма: "Инструменти за привлекателно образование".

Обучение/тренинг на тема: "Коучинг - иновативни методи в преподаването".

Квалификационен курс на тема "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование.Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование,изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за неговото прилагане."

Практически семинар "Родителите като партньори".

Курс по "Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детска градина".

Семинарно обучение на Тема:"Решаване на конфликти в работния процес на учителя".

Благодарността на родителите и децата.

Гордостта от крайния резултат. Когато видиш,на колко много си научил децата, за времето в което сте били заедно.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

През 2021г. да запиша трето ПКС към "Бургаски свободен университет" и да го изкарам.

Самонаблюдение

Старая се, да отговарям на потребностите на децата, да познавам характерните им особености, за да мога да се справям с изникващите проблеми. 
Стремя се към самоусъвършенстване.
Важно е да не се отказваш,а да се самообучаваш през целия си живот. 
Свободата е най-важна, но трябва да можеш да я използваш. 
Уважение, взаиморазбиране и търпимост. 
Уважението се печели с труд и доверие, а не се получава по презумция. 
Работата спори, когато искаш да я вършиш. 
Преподаването отдавна не е статичната работа, при който един възрастен стои пред дадена група деца и им „налива знания“. Преподаването е, активен процес на приемане и предаване на информация. 


Благодаря!