Златка Методиева

Златка Методиева

Златка Димитрова Методиева

Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог затова!

Учителите,  това сме  вдъхновители, които насърчаваме своите ученици да опознават себе си и другите, да откриват и знаят как да влияят на света.  Да бъдеш учител е и една от най-добрите школи за личностно и професионално развитие

Да си учител означава да използваш възможностите, които се отварят пред теб да ставаш по-добър – човек и професионалист. А след това да използваш уменията и знанията си, за да развиваш другите. Да предаваш ефекта и да заразяваш. В повечето случаи това парадоксално означава да не мислиш за себе си в краткосрочен план, а в голямата картина на следващите години. Именно затова и добрите учители в световен мащаб успяват да се реализират на ключови управленски позиции в бизнеса, предприемачеството и публичния сектор.

Не на последно място учителската работа е една от малкото, които измерва своя успех през успеха на другите (учениците). А това развива емпатията и умението да “предадеш нататък”, да подкрепиш и насърчиш, да знаеш, че е важно да даваш най-доброто не само заради себе си, а и заради другите. Осъзнатостта на тази роля е в основата и на промяната на света, защото всичко започва от теб и изборите, които правиш.

Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си” – П. Р. Славейков

Профил

Адрес

град Пловдив, улица ''Загоре'' 6

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/ГрупиУчебни предметиУчебни комплектиУчастие в програми и проектиПроект BG05M20P001 -2.002 - 0001 "Студентски практики- фаза 1"


Проект BG05M20P001 - 3.005-0004

Активно приобщаване в системата на предучилищното образованиe,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.„Пазим природата – тя е наш дом!” – отбелязване Деня на рециклирането – 18 март. Приехме като своя мисия да бъдем част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“, дългосрочна програма „Място България” с координатор за страната ни – сдружение „БГ Бъди активен”.


Участие   в структуриран курс по програма Еразъм+ КА1 и Job Shadowing по програма Еразъм+ КА1 в гр. Манавгат (Анталия), Турция.
Курсът бе организиран от ERA, Manavgat-Antalya, Turkey на тема : "Innovative approaches in pre-school education".


 Участие вeTwinning проект на тема " Иновативни методи и подходи в предучилищното образование


Участие в  eTwinning проект "Ghristmas in Kindergartens

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ЕСПУ

Средно образование

ЕСПУ

ТО '' Ана Май"" гр. Пловдив

придобита професионална квалификация-оператор в шевното производство

Бакалавър

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистър

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

18/06/2007 - 00/00/0000

18.06.2007 - наши дни - ДГ "Буратино", гр. Пловдив

29.11.2005г. -17.06.2007г.-ЦДГ "Велимира", гр.Пловдив

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.  

Добри контакти с деца и родители

Изготвяне на сценарии за  тържества по различни поводи;изработване на табла


Участие в работни групи и комисии с определена насоченост.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с различни интернет приложения

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

15/10/2023 - Сертификат

Национален знак за качество за участие в eTwinning проект „Учене чрез конструиране“.

15/10/2023 - Сертификат

Национален знак за качество за участие в eTwinning проект “НАШАТА ПЛАНЕТА, НАШИЯТ ДОМ – ДЕТСТВО СРЕД ПРИРОДАТА”.

22/06/2023 - Сертификат

“НОВИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ: В ПОДКРЕПА НА ХАРМОНИЧНОТО РАЗВИТИЕ И СПРАВЯНЕ С ПРОЯВИ НА ТРЕВОЖНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ”

07/06/2023 - Сертификат

Репрезентативни системи - сетивата, през които обработваме информацията.

30/05/2023 - Сертификат

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА; КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛЕСНО И ЗАБАВНО

17/05/2023 - Сертификат

Страхът от разочарованието или как да създаваме правилни очаквания.

02/03/2023 - Удостоверение

Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина, за което се присъжда /два/ брой квалификационни кредита

19/11/2022 - Удостоверение

Професионален стрес и съхранение на учителите. Преодоляване на стреса на работното място и в личен план, за което се присъжда 1/един/ брой квалификационни кредита

04/10/2022 - Сертификат

Възможности, идеи и методически насоки за работа с образователен софтуер за детски градини.

01/10/2022 - Удостоверение

Адаптиране на детето в институционална среда. Адаптиране на детето в детската ясла и първа група на детската градина. Акценти и насоки.

За което е присъден 1 /един/ квалификационен кредит

27/09/2022 - Сертификат

Участие в международна конференция по проект EU-Seif,  организирана по програма Еразъм + на тема:          " Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и предучилищна възраст в Европа"

20/09/2022 - Удостоверение

Водене и съхранение на задължителната училищна документация - изисквания на ЗПУО и ДОС  за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. 

За което е присъден 1/ един/ квалификационен кредит.

10/06/2022 - Удостоверение

Методически насоки и специфика в образователния процес. Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда в детската градина.

05/02/2022 - Удостоверение

''Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно възпитание в детската градина", за което е присъден 1 квалификационен кредит.

09/07/2021 - Сертификат

Участие в Erasmus + KA1, в два структурирани курса на тема:„Иновативни подходи в предучилищното образование“, организирано от ERA и Culture Association in Манавгат, Анталия/Турция.

16/06/2021 - Удостоверение

"Атестирането - механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти", за което са присъдени 2 квалификационни кредити.

28/09/2019 - Удостоверение

ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска

Присъдерн е 1 квалификационен кредит

30/05/2019 - Сертификат

Участие в обучителна програма "Мontesori Europa", във Валенсия, Испания

27/11/2018 - Удостоверение

Участвала в обучение/тренинг на тема: "Коучинг. Иновативни методи в преподаването", за което е присъден 1/ един/ квалификационен кредит.

28/06/2018 - Удостоверение

Участвала в профисионално-педагогически тренинг на тема: " Ранно оценяване на риска отпроблеми в развитието и обучението на тригодишните деца със скрининг тест",  за което се присъжда 1/ един/ квалификационен кредит.

28/05/2018 - Удостоверение

Участвала в квалификационен курс:         "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование, изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за неговото прилигане.", за което е присъден 1/ един/ квалификационен кредит.

26/03/2017 - Удостоверение

Участвала в семинарно обучение: "Решаване на конфликти в работния процес на учителя"- за което е присъден 1/ един/ квалификационен кредит.

22/03/2017 -

ГРАМОТА за принос в провеждането на политиката на Община Пловдив за качествена промяна на образователния процес чрез прилагането на Монтесори педагогика за обучение, възпитание и социализация на детето.

24/05/2016 -

ГРАМОТА за доказан висок професионализъм, чувство за дълг, отдаденост и отговорност, към децата на Пловдив.

18/01/2015 - Удостоверение

Преминала 16-часов практически курс за практикуване на теста" Диагностика и превенция на езика 3-4"

31/10/2014 - свидетелство за ПКС

Придобил: Втора професионална- квалификационна степен

31/01/2013 - свидетелство за ПКС

Придобил: Трета професионална- квалификационна степен

14/12/2012 - Квалификация

Професионално-  педагогическа специализация  по: "СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ"" 

07/11/2011 - свидетелство за ПКС

Придобил: Четвърта професионална- квалификационна степен

10/11/2009 - свидетелство за ПКС

Придобил: Пета професионална- квалификационна степен

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – методът на Монтесори интерактивни игри и уроци мултимедийни презентации уроци на открито ролеви игри и интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят трябва да е близо до учениците си а това се постига най-често чрез игрово обучение. 

методът Монтесори - Помогни ми, за да успея сам, или как с помощта на правилните техники да възпитаме и обучим децата си…

Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят. Винаги слушайте децата и им отговаряйте.Уважавайте своето дете, дори когато греши. Всичко е поправимо, а и носи ценни уроци.
 Помагайте на деца, които са в търсене, но бъдете незабележими за онези, които всичко са намерили.  От съвсем малко помагайте на детето да открие своите способности, проявявайки търпение, разбирателство и обич.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Детската градина е възпитателно-образователна институция където учители родители и закон компетентно и професионално обединяват усилията си в името на детето. Работата по поставените задачи преминава плавно и пълноценно когато екипът работещ в групата изпълва съдържанието на това понятие. Учителите са пълноценни партньори във възпитателно-образователния процес а родителите – надеждни участници. Целта на екипа е съвместна работа с ясни отговорности и принципи което се постига чрез ефективно общуване. Работата в екип и уеднаквяване на изискванията и задачите към децата води до пълноценно общуване и максимални резултати. Важното е че всеки от нас влага определени конкретни качества в своето разбиране за възпитание. И това е добре. Ние сме различни хора и не може да се очаква че мненията на всички ни ще са унифицирани. Така или иначе възпитанието е деликатен процес. Останалото което трябва е сърце интуиция и умение за слушане.

Публикации

Успех на учащите

Участие на деца в първата национална олимпиада  по ментална аритметика в град София.

Участие на деца в конкурс за  рисунка на тема: "За животните с любов"


Екскурзии в -  "Парк остров Свобода"в град Пазарджик - една от най-красивите природни забележителности в региона.

 

 Посещение на "Хлебна къща Кулинарен историк" в Копривщица


Зимен лагер с децата във величествената Родопа планина в 
Еко хотел ЗДРАВЕЦ.

Посещение в Музеят на авиацията  на летище Пловдив, на 12 км от Пловдив.

Пазим природата – тя е наш дом!” –   с множество еко-инициативи отбелязахме Деня на рециклирането – 18 март.

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Грамота  от кмета на район "Централен", по повод 24 май - празника на славянската писменост и култура -  за доказан висок професионализъм, чувство за дълг, отдаденост и отговорност към децата на Пловдив.


Грамота за принос в провеждането на политиката на Община Пловдив за качествена промяна на образователния процес чрез прилагането на Монтесори педагогика за обучение, възпитание и социализация на детето.


Участие в"програмата "Montessori Eurora", организирана от ESMOVIA, Valencia.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!