Адриана Топалова

Адриана Топалова

Адриана Илиева Топалова

Професията "учител" за мен е любов, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всяко дете. 

Профил

Адрес

 гр.Пловдив, ул. Загоре 6

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/ГрупиТрета А група "Мечо Пух"

Учебни предметиПридобиване на ключови компетентности - знания, умения и отношения, от децата чрез основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по следните образователни направления:

● Български език и литература 

● Математика
● Околен свят
● Изобразително изкуство    

●Конструиране и технологии
●Физическа култура

Учебни комплекти

„Аз съм в детската градина”

Участие в програми и проекти

Програма “Квалификация на педагогическите специалисти”

Проект 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229)

Проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование, Дейност 1: “Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи” 

Програма “Монтесори Европа” по “Еразъм +”, Ключова дейност 1 “Мобилност” 

Извънкласни дейностиДецата обожават да бъдат сред природата, да изследват света, да откриват „съкровища“ в средата, която ги заобикаля. А когато това се случва с приятели, вече се превръща в истинско приключение. Чрез организирани екскурзии, наблюдения и излети сред природата, децата обогатяват своите знания за разнообразните растителни видове и животински свят. Научават колко е важно да се грижим за околната среда и да я пазим чиста. Срещат се с хора с различни професии, учат занаяти и трупат впечатления чрез пряко наблюдение и личен опит.

● Есенно наблюдение в парк „Розариум“, гр. Пловдив – 2020г.

● Посещение на шоколадова фабрика "Гайо", гр Пловдив - 2019 г.

● Екскурзия до "Керамична къща",   гр. Брацигово - 2019 г.

● Екскурзия до зоологическа градина гр. Стара Загора - 2019 г.

● Екскурзия до "Керамична къща", гр. Брацигово -2018 г.

● Екскурзия до парк "Острова", гр. Пазарджик- 2018 г.

● Екскурзия до "Хлебна къща", гр. Копривщица-2017

● Посещение на природонаучния музей в гр. Пловдив- 2017 г.

Образование

Основно Образование

Средно образование

Бакалавър

Психология - ПУ “Паисий Хилендарски”, 2010г.

Магистър

Консултативна психология - ПУ “Паисий Хилендарски”, 2011г.

Магистър

Предучилищна и начална училищна педагогика - ПУ “Паисий Хилендарски”, 2017г.
Учителски стаж

Настояща работа

Учител

Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху
придобиване на ключови компетентности от децата.
Прилагане на ефективни образователни методи и подходи, съобразно индивидуалните потребности на децата.

Ефективно използване на дигиталните технологии.

Проследяване на постиженията на децата за придобиване на ключови компетентности съгласно държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  
Оценяване напредъка на децата за придобиване на ключови компетентности.
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно включване в образователната и социалната среда.

16/06/2017 - 00/00/0000

Учител в ДГ "Буратино", гр. Пловдив

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Успешна работа в екип, толерантност и емпатия. Организираност и отговорност при изпълнение на задачи. Креативност и позитивно мислене.

Добри комуникативни възможности ,лоялност и адаптивност.

Сътрудничество с родители и учители.

Организационни умения и компетенции

* Организиране и провеждане на педагогическа дейност в съответствие с изискванията,
определени от нормативните  документи.

* Своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с
педагогическата дейност.

* Участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни
организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на детската
градина. 

* Подготовка и реализиране на групови тържества и празници, участие във фестивали, конкурси и спортни прояви.

* Работа в комисии и работни групи.

Технически умения и компетенции

* Отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel ,PowerPoint, Paint),  мултимедиен пакет "ИТИ в детската градина" за интерактивна дъска

* работа с мултимедия
* работа с интерактивна дъска

* работа с Google платформи


Когнитивно-базирани компетенции

* Възприемане на детето като ценност
* Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

* Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие.

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

17/11/2020 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за придобита IV ПКС

30/07/2020 - Удостоверение

Параметри на взаимодействията "Образователна институция - родители и семейна общност"

2 квалификационни кредита

03/12/2019 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за придобита V ПКС

14/10/2019 - Удостоверение

Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска.

1 квалификационен кредит

30/05/2019 - Сертификат

Завършване на програма за обучение по проект за мобилност "Монтесори Европа" в гр. Валенсия, Испания


30/04/2019 - Удостоверение

Подходи и методи, ориентирани към личността в образователната институция

2 квалификационни кредита

18/03/2019 - Удостоверение

Инструменти за привлекателно образование

1 квалификационен кредит

07/10/2018 - Сертификат

 Участие в 19-ти Конгрес Монтесори Европа,

 5-7 октомври 2018 г. в София, България.

Тема „В класната стая Монтесори - вдъхновяващи добри практики“
Включително участие в 2 работни срещи (180 минути общо)

21/06/2018 - Квалификация

Професионална квалификация "Специалист при групова работа с деца от 3-6 години по педагогика Монтесори"

28/05/2018 - Удостоверение

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за неговото прилагане.
1 квалификационен кредит

09/06/2017 - Курс

Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детската градина

2 квалификационни кредита

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

     За да бъдеш добър учител, най-важното е да носиш в сърцето си любов към децата! Да умееш да разбираш вътрешния им свят, да стимулираш техните интереси, следвайки индивидуалното развитие на всяко едно от тях. Да ги оставиш да мислят, да творят, да опитват, да се учат от грешките си. Да бъдеш техен приятел, който е винаги насреща, когато имат нужда от помощ.
     В своята работа се стремя да развивам детското знание, представи и въображение. Да изградя среда, в която детето да се чувства защитено и спокойно, среда, изпълнена с уважение, обич и доверие. Стремя се да бъда пример за децата, да възпитам у тях качества и добродетели, които ще ги превърнат в добри хора и успешни личности.
    

Методи на преподаване

     Смятам, че всяко дете има уникални способности и таланти, които трябва да бъдат разкривани и развивани. Споделям идеята, че децата трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях. Да се учат от средата, която ги заобикаля. Да придобиват умения за грижа за себе си, грижа за другите и за средата. Да изследват света чрез сетивата си, за да разбират по-добре сложните понятия, да правят експерименти, за да видят различните явления и свойства на материалите. Да учат от личния си опит и преживявания, защото „мозъкът запаметява тогава, когато ръката работи“.
     Целта е да се възпитат децата така, че да се превърнат в независими и отговорни възрастни с любов към ученето.
     В своята работа се стремя да подбирам и използвам методи, които създават ситуации за собствени образователни усилия на децата, възникващи под влияние на вътрешни потребности. Като Монтесори учител поставям в центъра на своята работа детето, следвайки неговите нужди от учене и самоусъвършенстване. Старая се да подготвя среда, която да подкрепя цялостното му развитие и да му позволи да овладява различни умения на принципа опит – грешка, боравейки с предметите от заобикалящия го свят. Да му осигуря свободата да се упражнява и да усъвършенства уменията и навиците си, докато добие увереност, че вече може да прави всичко само.

    Често в работата си използвам интерактивни методи и ресурси, за да допълня и затвърдя наученото от децата. Седнали в кръг, търсим заедно отговорите на различни въпроси и научаваме любопитни факти. Гледаме презентации, снимки, видеа за животните, за планетите и Космоса, „посещаваме“ други държави и се „срещаме“ с хора от различни култури; дискутираме и драматизираме житейски ситуации.  В малки групи работим по различни проекти, използваме интерактивната дъска.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Най-важните формиращи модели на поведение на детето в предучилищна възраст са възрастните – в детската градина и семейството. Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество между родителите и детската градина, е решаващо за развитието, обучението и възпитанието на детето в ранното детство. Когато родители и учители работят заедно и в синхрон, проявяват уважение и доверие един към друг, тогава детето се чувства по-сигурно, по-спокойно и двойно по-обичано.
Затова в своята работа се стремя към добра комуникация с родителите, партньорство и съвместна работа чрез включване на семейството в живота на групата.
* Ежедневни разговори за развитието и поведението на детето, индивидуални консултации, родителски срещи.
* Споделяне на заснети моменти от работата на децата в затворена фейсбук група.
* Включване на родителите в работа по общи проекти, посещения в групата и включване в нейните дейности, активно участие в тържества и празници:

● "С песента на хлопките - магията на Кукеровден" - пресъздаване на традициите и обичаите, свързани с празника Сирни Заговезни - март 2021г.

● "Герои на рециклирането" - съвместен проект с родители (март 2021г.) - изработване на продукти от рециклирани материали и реализиране на две изложби:

     Еко-изложба - работилница за рециклиране.

     Изложба с кукерски маски от отпадъчни материали, използвани за представяне на празничната обредност на Сирни Заговезни. 

● Спортни игри и излет на открито с мама и тате – посещение на парк „Розариум“, съвместно с родители – 2020г.

● Коледен празник "Приказка за доброто" - 2019 г. 

● Арт работилничка на тема "Вълшебствата на Коледа" - 2019 г.

● Арт работилничка на тема "Рисуване върху текстил-2019 г.

● Концерт "Пролетно чудо"-2019 г.

● Седмица на „отворени врати" - Монтесори урок с мама- 2019 г.

●"Довиждане ДГ" – концерт за изпращане на децата от IV група - 2018 г.

● Урок по родолюбие, проведен в исторически музей гр. Пловдив- 2018 г.

Публикации

Участие в разработване на “Помагало за учителя за прилагане на метода на Монтесори в общинските детски градини и училища в гр.Пловдив", издателство на Нов български университет.        

Тема: "Ролята и задачите на педагога при прилагането на Монтесори обучението"

Успех на учащите

● Първо място и грамота от участие в международен конкурс за детска рисунка "Животът на един щъркел", организиран от ОУ "Гео Милев" с.Белозем,  Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, с. Белозем, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ - 2021г. 

● Грамота от участие в Младежки фестивал на изкуствата "Млада синя Земя", организиран от Регионален Природонаучен музей, гр.Пловдив - 2021г.

● Трето място, поощрителна награда и грамоти от участие в конкурс за рисунка "Нарисувай ми слънце", организиран от СУ "Цар Симеон Велики", гр.Пловдив - 2021г.

● Първо място и грамота от участие на децата в национален конкурс за детска рисунка "Влажните зони - извор на живот - 2021г." , организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив и СНЦ "Зелени Балкани" - 2021г.

● Поощрителна награда и грамота от участие в конкурс за рисунка "Вълшебството на сезоните", организиран от Астрономическа обсерватория, ОП "Младежки център" - гр.Хасково - 2021г.

● Първо място и грамота от участие в национален детски конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение "България - майка на герои", организиран от Община Трявна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  - 2021г.

● Грамоти от участие в национален конкурс за рисунка на кукерски игри "Магията на Кукеровден - Да прогоним злото, да бъдем по-добри!", организиран от Сдружение "Усмивка" и НЧ "Св.Св. Кирил и Методий 1985" гр. Бургас - 2021г.

● Грамоти за впечатляващо участие на децата в национален детски конкурс "Картичка за мама" на издателска група "Просвета" - 2021г.

● Грамоти и специална награда от участие на децата в младежки фестивал за театрално, музикално и танцово изкуство „Рошавата котка“ – 2018г. 

● Първо място за детска рисунка и грамота в категория „Изкуство“ от участие в младежки фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“, организиран от Природонаучен музей гр. Пловдив – 2018г.   

● Грамоти за отлично представяне на децата в математическо състезание „Бързо, лесно, точно“, организирано под патронажа на г-н Здравко Димитров, бивш областен управител на гр. Пловдив – 2018г.   

● Грамоти за отлично представяне в математическо състезание „Решавай с Дружба“, организирано от ЧУ „Дружба“ – 2018г. 

● Грамоти от участие в работилница за детски рисунки – Екзотичните пеперуди в зала „Тропик“, организирана от природонаучен музей гр.Пловдив – 2017г.

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

● Благодарствен адрес за участие в конкурс за рисунка "Нарисувай ми слънце", организиран от СУ "Цар Симеон Велики", гр.Пловдив - 2021г.

  ● Грамота за участие  в национален конкурс на Издателска къща "Просвета" - "Картичка за мама" - 2021г.

● Награждаване с почетна грамота за принос в провеждането и развитието на образователната политика на Община Пловдив - 24 май 2019г. 


 ● Участие в разработване на “Помагало за учителя за прилагане на метода на Монтесори в общинските детски градини и училища в Пловдив” - 2018г.

 ● Участие в 19-ти Конгрес Монтесори Европа, 5-7 октомври 2018 г. в София, България.
Тема „В класната стая Монтесори - вдъхновяващи добри практики“
Включително участие в 2 работни срещи (180 минути общо)

 ● Грамота за активно участие в образователните програми на Община Пловдив - 2018г. 

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Имам желание да се включа в проекти, курсове и квалификации, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог. Бързите темпове, с които се развиват технологиите на нашето време ме карат да търся възможности за повишаване на компетенциите си, с включване на повече дигитални инструменти и социални платформи в учебния процес. Планирам също да повиша нивото си на владеене на английски език, за да работя по-активно с колеги от други страни.

Самонаблюдение

Благодаря!