Катя Хаджиева

Катя Хаджиева

Катя Ангелова Хаджиева

Аз съм учител и съм горда затова! В работата съм Себе си! С колегите съм Ние. С децата- Обич. С родителите- Заедно!

Профил

Адрес

гр. Пловдив

ул."Загоре"№6

И-мейл

katia.hadjieva@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/Групи

Tрета група

Учебни предметиС наредба 5 от 03.06.2016 г.се определя държавният образователен стандарт за предучилищното образование. 
Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления.

Предучилищното образование създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
Тези компетентностите  са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Музика 
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура

Работата ми като учител в ДГ се осъществява по съответните образователни направления чрез основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Учебни комплектиУчастие в програми и проекти•Участие в проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ (КА229), съобразно критерии, приети на ПС с протокол №2/ 27.11.2020 г.
• Участие в проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищно образование, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейност 1- допълнително обучение по български език за деца- 2020 г.
• Участие, като ментор, в проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики- фаза 1 Министерство на образованието и науката Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж"- 2017, 2018 г.
• Участие в магистърска програма към ПУ"Паисий Хилендарски като учител- наставник на студенти, специалност ПНУП, преддипломна практика- 2016 г.

Извънкласни дейностиЗаниманията извън детската градина дават възможност на децата да обогатят впечатленията си от реалния живот. Така децата учат от собствения си опит, а не от разказа на възрастния как работи света. Това е важно за взаимодействието с природата, разбирането на професиите и процесите, забелязване на малките неща. Всяка една наша разходка е свързана с много очакван, откривателски ентусиазъм и уникални живи и вълнуващи впечатления.
Участие в дейности
извън ДГ:
•"Есен"-наблюдение в парк"Розариум"гр.Пловдив-2020г.
•Посещение на шоколадова фабрика "Гайо"гр.Пловдив- 2019г.
•Екскурзия до гр. Брацигово- 2019г.
•Екскурзия до зоологическа градина гр.Стара Загора- 2019г.
•Екскурзия до "Керамична къща" гр.Брацигово-2018 г.
•Екскурзия до гр. Пазарджик- 2018г.
•Екскурзия до "Хлебна къща" гр.Копривщица- 2017г.
•Посещение на природонаучния музей в гр.Пловдив-2017г.
•Екскурзия до с.Чавдар и Карлово- 2017г.
•На гости на ансамбъл "Тракия" гр.Пловдив- 2017г.
•Екскурзия до зоологическа градина гр.София- 2016 г.


Образование

Основно Образование

Средно образование

ОТИХ гр. Димитровград

Магистър

ПУ Паисий Хилендарски

Специалност Предучилищна педагогика

Специализация Педагогика на ранната възраст

НБУ гр.София

Професионална квалификация

Специалист при групова работа с деца от 3-6 години по педагогика Монтесори

II ПКС

Учителски стаж

Настояща работа

Главен учител в ДГ

Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху
придобиване на ключови компетентности от децата.
Прилагане на ефективни образователни методи и подходи,  съобразно индивидуалните потребности на децата.
Ефективно използване на дигиталните технологии.
Оценяване напредъка на децата  за придобиване на ключови компетентности.
Анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата.

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно включване в образователната и социалната среда.

Планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация.
Анализиране на институционалните квалификационни дейности.

Подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители.
Методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител".

01/01/2013 - 01/09/2021

ДГ "Буратино"гр. Пловдив- главен учител


10/11/2009 - 01/01/2013

ДГ "Буратино"гр. Пловдив- старши учител

10/01/2008 - 10/11/2009

ДГ "Буратино"гр. Пловдив- учител ДГ

15/01/1996 - 10/01/2008

ДГ - директор с група

01/09/1988 - 15/01/1996

ДГ - учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

 Отлични комуникативни умения.Умения за работа в екип. Дипломатичност, лоялност, конфиденциалност, етичност.

Инициативност, позитивна нагласа и стремеж към професионално развитие.
 Емпатия, чувство за хумор. Откровеност.


Организационни умения и компетенции

Отлични организаторски умения.
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.
Увереност, постоянство,отговорност, ангажираност на работното място. Спазване на поети ангажименти.

Управление на времето.Гъвкавост и решителност при изпълнение на поставените задачи.Технически умения и компетенции

Компютърни умения.Работа с операционна система WINDOWS.Отлично владеене на MS Offis (Word, Exsel, Power Point),мултимедиен пакет"ИТИ в детската градина" за интерактивна дъска. Работа с мултимедия:  интерактивна дъска:  Интернет приложения.

Когнитивно-базирани компетенции

Умения за организиране на среда, стимулираща детското развитие, съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група. Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване. Създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество, както между учител и деца, така и между самите деца. Грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност. Грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели.

Артистични умения и компетенции

Много добри артистични и режисьорски умения.Изработване на сценарии, организиране и реализиране на тържества и мероприятия в ДГ и извън нея.

Квалификации и обучения

22/11/2019 - Квалификация

Професионално-педагогически тренинг:"Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца"

2 кредита

21/10/2019 -

Обучение:"Монтесори дидактика в прогресия"

14/10/2019 - Квалификация

Обучение на тема:"Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска".

1 кредит

18/03/2019 - Квалификация

Обучение на тема:"Инструменти на привлекателно образование"

1 кредит

12/12/2018 - Семинар

Обучение на тема:"Принципи и философия на Монтесори метода".Работна среща на педагози и обучители от Монтесори общността в гр.Пловдив

28/05/2018 - Квалификация

Квалификационен курс на тема:"Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование."

1 кредит

16/12/2017 - Диплома

Професионална квалификация 

Специалист при групова работа с деца от 3-6 г по педагогика Монтесори.

09/06/2017 - Курс

Курс ''Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП."

2 кредита

02/05/2017 - Курс

Педагогическа практика "Утринна среща-иновативен подход за учене през целия живот".

1 кредит

26/03/2017 - Квалификация

Семинарно обучение на тема:"Решаване на конфликти в работния процес на учителя"

1 кредит

07/10/2016 - Квалификация

Придобита Втора ПКС в СУ"Климент Охридски"ДИУУ

18/03/2016 - Сертификат

 Участие в научно-практически семинар на тема:"Приемственост и алтернативи в предучилищното  и началното училищно образование.

09/12/2014 - Диплома

СУ"Св.Климент Охридски" ДИУУ

Едногодишна специализация "Педагогически технологии в образователния процес"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител в детска градина е призвание, мисия, обич, отговорност, търпение, толерантност, вяра и предизвикателство. Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на децата, че са обичани, уважавани и значими.

Децата придобиват знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин, в зависимост от индивидуалните им възможности и интереси. Познававайки психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете се стремя да осигурявам среда, в която децата да са спокойни и искат да учат, чувстват се приети и ценни, не се страхуват да правят грешки, да експериментират, не се срамуват да помолят за помощ и не се колебаят самите те да помагат.

Всяко дете има силни страни. В работата си се стремя да ги идентифицирам и надграждам.

 Усещам това, което правя като призвание. Обичам децата и върша работата си с удоволствие. Създавам ясни и точни правила за поведение в детския колектив и държа на спазването им от всички. Опитвам се да респектирам, но и вдъхвам доверие, обич и загриженост.
Смятам, че децата трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Подкрепям любопитството им към света, доверието им в другите. Подтиквам ги към знания, но и критично мислене, към самостоятелност, но и кооперативност, към забелязване на връзките между нещата. Стремя се да ги науча да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения, да вярват в себе си, да се гордеят със своите умения, а преди всичко да се стремят към доброто, да станат добри хора. Методи на преподаване

В работата си се придържам към принципите и философията на Монтесори метода, който поставя детето и учителя в различна от традиционните методи позиция.

Децата са свободни да учат, следвайки собствени темпове, отчита се всеки напредък. Започвайки от най-ранна възраст, те усвояват умения за ред, координация, концентрация и независимост.Чувстват се защитени, защото са част от грижовна общност. Радват се на свобода в допустимите граници по отношение на посоката на обучение. Научават се да гледат критично на собствената си работа и да се учат  от грешките си. Моя отговорност като педагог е  да  подготвям богата образователна среда, която непрекъснато да обновявям, така, че да удовлетворява постоянния стремеж и жажда на децата за знания. Среда, в която моята роля е по скоро на ментор, съветник, който посочва пътя на детето, но го оставя само да премине по него.

"Помогни ми да се справя сам"- основен Монтесори принцип, който прилагам в работата си. Отношението ми към детето е като с равна личност. Уважавам избора му, мнението му, уча го да уважава личното пространство на другите. Оставям го само да прави нещата и  само при нужда му помагам.
Делегирам  подходящи за възрастта му отговорности. Давам му своето доверие – оставям го да експериментира, да прави собствени открития, да греши и да се учи от опита си. Оставям детето да вземе решение без външни стимули, така че да си изгради собствена вътрешна мотивация.

Като учител на деца от ПГ работата ми е комбинация от Монтесори принципи, материали и методи, и държавни изисквания и програми. Съчетание, според нуждите и интересите на детето, на традиционни с иновативни и интерактивни методи на взаимодействие  така, че децата да са подготвени академично, социално и емоционално за започване на първи клас.


Взаимодействие с родители, ученици, учители

Родителят е фактор, нареждащ се на първо място по значение  при възпитанието на детето. Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между учители и родители е от изключителна важност и за самите тях, и за децата.Смятам,че уеднаквяването на изискванията, учител-родител, към децата е най-успешната формула за ефективно общуване и максимални резултати.

Комуникацията ми с родителите е ежедневна.Прозрачна, с взаимно уважение, доверие и партньорство.Взаимодействие,базирано на споделена отговорност,толерантност, загриженост, екипна работа.Родителите участват активно в живота на децата от групата.Подпомагат и подкрепят дейността ни.С желание и готовност се включват в инициирани от екипа ни мероприятия.
Освен чрез обичайните форми на взаимодействие учител-родител:• родителска среща,• телефонно обаждане• индивидуална консултация,се старая да ги информирам чрез снимков материал в затворена фейсбук група, както и чрез гостуването им в реални условия на ДГ, и съвместно реализирани проекти:

• Работа по общ проект "Герои на рециклирането"- изложба на изработени продукти от рециклирани материали-2021г.

 •"Магията на Кукеров ден"-пресъздаване на традиции и обичаи, свързани с празника Сирни Заговезни-2021г.

 • Работа по общ проект за изработване на кукерски маски-2021г. 

 • Спортен празник и пикник сред природата в парк "Розариум" гр.Пловдив- 2020г. 

• Коледен празник "Приказка за доброто"-2019 г.

• Арт работилничка, рисувам с мама на тема "Вълшебствата на Коледа"- 2019 г

• Арт работилничка, рисувам с мама на тема "Рисуване върху текстил- 2019 г.

• Концерт "Пролетно чудо"- 2019 г.

• Седмица на" отворени врати"- Монтесори урок с мама- 2019 г.

• "Довиждане ДГ"-изпращане на децата от групата - 2018 г.

• Урок по родолюбие, проведен в исторически музей гр. Пловдив- 2018 г.

• Концерт "Имаш поща"- 2017 г..

• Открита педагогическа практика "Утринна среща"- 2016 г.Публикации

Успех на учащите

• Първо място от участие в международен конкурс за детска рисунка на тема "Животът на един щъркел",организиран от ОУ"Гео Милев"с.Белозем и "Зелени Балкани"-2021г.

 • Грамота от участие на децата във фестивал за младежко творчество"Млада синя земя",организиран от природонаучен музей гр. Пловдив-2021 г.

 • Трето място,поощрителна награда и грамоти от участие в национален конкурс за детска рисунка на тема"Нарисувай ми слънце",организиран от СУ" Цар Симеон Велики" гр.Пловдив-2021 г.

Поощрителна награда и грамота отучастие в национален конкурс за детска рисунка на тема"Вълшебствата на сезоните",организиран от Астрономическа обсерватория при ОП "Младежки център" гр.Хасково-2021 г.

 • Първо място в национален конкурс за детска рисунка на тема "Влажните зони-извор на живот",организиран от РИОСВ гр.Пловдив и екипът от СНЦ "Зелени Балкани"на проект "Натура 2000 в България- Нови хоризонти-2021 г.

• Първо място в детски национален конкурс за рецитиране на патриотични стихотворения "България- майка на герои", посветен на трети март, организиран от община Трявна-2021 г.

 • Грамоти от участие в национален конкурс "Картичка за мама",организиран от издателска група "Просвета"- 2021 г.

 • Грамоти от участие в национален конкурс за рисунка на кукерски игри"Магията на Кукеровден- да прогоним злото, да бъдем по-добри",организиран от сдружение "Усмивка" НЧ "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Бургас- 2021 г.

• Грамоти и специална награда от участие на децата в младежки фестивал за театрално, музикално и танцово изкуство "Рошавата котка"- 2018 г.

• Грамоти и първо място за детска рисунка от участие на децата в младежки фестивал на изкуствата "Млада синя земя", организиран от природонаучен музей гр.Пловдив- 2018 г.

• Грамоти за отлично представяне на децата в математическо състезание "Бързо, лесно,точно", организиран под патронажа на г-н Здравко Димитров, бивш областен управител на гр.Пловдив- 2018 г.

• Грамоти за отлично представяне в математическо състезание "Решавай с Дружба", органинизиран от ЧУ "Дружба"- 2018 г.
• Грамоти от участие в работилница за детски рисунки - Екзотичните пеперуди в зала "Тропик",организирана от природонаучен музей гр.Пловдив- 2017 г.
• Грамоти от участие в конкурс за детска рисунка на тема "Моята любима плюшена играчка",организиран от "Амекс Тойс"- 2017 г.
• Грамоти от участие в конкурс за детска рисунка на тема "Аз и животните"- 2016 г.
• Грамоти от участие на децата в конкурс за детска рисунка на тема "Децата на Европа"-2016 г.
Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя


• Благодарствен адрес за участие на децата в национален конкурс за детска рисунка на тема"Нарисувай ми слънце",организиран от СУ" Цар Симеон Велики" гр.Пловдив-2021 г. 

• Грамота за впечатляващо участие в национален конкурс "Картичка за мама", организиран от издателска група "Просвета"- 2021 г.

• Грамота за принос в провеждането на политиката на община Пловдив за качествена промяна в образователния процес- 2018 г.

• Грамота от участие на децата в младежки фестивал за театрално,музикално и танцово изкуство "Рошавата котка"-2018г г.

•Работа със студенти към ПУ" Паисий Хилендарски по проект "Студентски практики" и магистърска програма- 2016,2017,2018г.  Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Главен учител съм в ДГ "Буратино". Активно участвам в заседанията на ПС и изпълнения на решенията му. Председател съм на комисията за квалификационна дейност, изготвям плана за квалификация и отговарям за изпълнението му. Обобщавам и анализирам резултатите от проведените диагностични процедури, с децата по групи, в началото и края на учебната година. Активно участвм в цялостната дейност на ДГ, в изпълнение  на стратегията й. Консултирам и оказвам методическа подкрепа на колеги при нужда. Подкрепям и наставлявам млади колеги при назначаването им- 2017, 2018 г. и в процеса на работа, според нуждите и желанията им. Споделям добри педагогически практики пред колеги и обучители от Монтесори общността в гр. Пловдив. Председател съм на комисията за оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти. Участвам в комисия за проектна дейнос в ДГ.

Допринасям за обогатяване на материалната база и образователната средав ДГ. Инициирам и участвам с децата от групата в множество проекти и дейности в и извън ДГ, както и съвместни мероприятия с родителите. 

Бъдещи планове

Бъдещите ми планове са свързани с непрекъснато усъвършенстване и повишаване на професионалните ми компетенции. Учителят трябва да е в крак с новостите в професионалната си сфера, да разпознава особеностите и интересите на "новото поколение" деца, за да може да мотивира и поддържа интереса им.

Самонаблюдение

Умението да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе си като пример за подражание на децата е много важно в работата ми с тях. Да притежаваш умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в партньори в работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Умението да изградиш у децата толерантно отношение и уважение към различните е крачка към изграждането на достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към децата и създаването на интересни и различни за тях моменти, работа по проекти – в ежедневната ми дейност е предизвикателство и успешна формула за работа. Обичам професията си, работата с деца и ежедневните свързани с тях предизвикателства.

Благодаря!