Светла Герджикова

Светла Герджикова

Светла Йорданова Герджикова

     Учителят в детската градина е важен фактор за  цялостното израстване на детето като личност. Затова е необходимо ние като педагози  да притежаваме много професионални и личностни качества -  отговорност, иновативност, психолого-педагогическа компетентност, стремеж за непрекъснато самоусъвършенстване, умение за самооценка и самоконтрол, комуникативност, умения за работа в екип. За да сме пълноценни в работата си, трябва преди всичко  да бъдем добър пример за децата и да ги обичаме така, че да сме готови да им посветим живота си. Нашата цел е успеваемостта и удовлетвореността на всяко едно дете с индивидуален темп на развитие в процеса на обучение, както и подготовката му за живота в света на възрастните. С пълна осъзнатост за огромната отговорност , която носи  професията "учител", аз  я избрах и приех като своя мисия, за да дам всичко, на което съм способна, в името на децата.

Профил

Адрес

гр. Пловдив

ул. "Загоре", 6


И-мейл

arven.76@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/Групи 

Учебни предмети Образователните направления и ядра, които са в основата на учебно-възпитателния процес в  ДГ:

БЕЛ - свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура,възприемане на литературно произведение и неговото пресъздаване.

М - количествени отношения, измерване, пространствени отношения, времеви отношения, равнинни фигури и форми.

ОС - самоутвърждаване и общуване с околните, светът на природата и неговото опазване, социална и здравословна среда, културни и национални ценности.

ИИ - художествено възприемане, изобразителни материали и техники, изобразително творчество.

ФК - естествено-приложна  и спортно-подготвителна дейност, физическа дееспособност и игрова двигателна дейност.

КТ- конструиране, моделиране, обработване и свързване на материали, грижа и инициативност, техника.

Учебни комплектиИздателство "Изкуства" - комплект помагала по образователни направления в ДГ

Участие в програми и проекти1.През учебна 2019-2020 г. участие в проект APSPO 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) .

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от ПУВ

2. Участие в  проекта „Партньорство за красива и чиста България“, дългосрочна програма „Място България” с координатор за страната ни – сдружение „БГ Бъди активен” с изложба и модно ревю на децата  в  тоалети, изработени от отпадъчни материали.

3.Участие в Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229).Договор № 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“  

Цели на проекта:

Създаване на по-атрактивен и практически насочен учебен процес;
Подобряване на дигиталните и цифровите компетентности на учителите и децата;
Въвеждане в ежедневния процес на обучение на най-новите ИКТ инструменти и приложения;
Укрепване на профила на учителската професия и подпомагане на учителите за осигуряване на висококачествено образование;
Постигане на по-привлекателно образование за деца чрез творчески подходи;
Насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието и обмена в Европа;


Извънкласни дейности


•Посещение на шоколадова фабрика "Гайо"гр.Пловдив- 2019г.
•Екскурзия до гр. Брацигово- 2019г.
•Екскурзия до зоологическа градина гр.Стара Загора- 2019г.
•Екскурзия до "Керамична къща" гр.Брацигово-2018 г.
•Екскурзия до гр. Пазарджик- 2018г.
•Екскурзия до "Хлебна къща" гр.Копривщица- 2017г.

•Екскурзия до с.Чавдар и Карлово- 2017г.
•На гости на ансамбъл "Тракия" гр.Пловдив- 2017г.
•Екскурзия до зоологическа градина гр.София- 2016 г.

Образование

Основно Образование

Средно образование

непрофилирано


Бакалавър

Предучилищна педагогика

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново.

Специализация "Изобразително изкуство"

Магистър

Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на средно общообразователно училище

ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител в ДГ

Планира, подготвя и провежда образователната дейност на децата под формата на  учебно- възпитателни ситуации по различните образователни направления. 

Отговаря за създаване на подходящи условия за  развитието на полезните навици и уменията на всяко дете.

Работи индивидуално с децата, като следва личния им темп на развитие и самоусъвършенстване .

 Съветва родителите по въпросите на възпитанието и обучението. 

Носи отговорност за опазване здравето и живота на децата .28/09/1998 - 10/10/1998

детски учител по заместване в ЦДГ "Звезда", гр. Пловдив".

14/10/1998 - 21/12/1998

Детски учител по заместване в ЦДГ "Боряна", гр. Пловдив.

20/01/1999 - 11/11/2011

старши учител в ЦДГ "Светла", гр. Пловдив.

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Умения за общуване и пълноценно взаимодействие с деца и родители.  Отлични умения за работа в екип.

Организационни умения и компетенции

Отлични организаторски умения. Умения за разрешаване на проблеми, поемане на отговорност  при   взимане на важни  решения.

Технически умения и компетенции

Компютърни умения.

Работа с операционна система WINDOWS.

Отлично владеене на MS Office /Word, Excel, Power Point/.

Работа с internet-приложения.

Когнитивно-базирани компетенцииУмения за създаване на необходимите условия за  изграждане на различни компетентности у децата, за развитие на памет, наблюдателност, концентрация, както и на уменията им за   общуване и адаптация в социалната среда и себеутвърждаване..  
* Осигуряване на условия за развитие на детската активност и възприемане на света, основано на всички анализатори. 
* Педагогическо взаимодействие в разнообразни форми .
* Откриване на детската индивидуалност и развитие на лични качества и таланти.
* Възприемане на детето като ценност.  

Артистични умения и компетенции

1. Специализация "Изобразително изкуство" 


 2."Театрално майсторство" /кукловодство/


3. Сертифициран инструктор по йога за деца.
Квалификации и обучения

14/10/2019 - Квалификация

Квалификация - "Изкуства БГ"

Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска.

Удостоверение №10606/14.10.2019 г.

1  квалификационен кредит

13/11/2018 - Квалификация

Свидетелство  от СУ "Св. Климент Охридски" за придобита  IV  ПКС.

28/05/2018 - Курс

Завършен курс на обучение "Йога за деца", организиран от БФЙ / българска федерация по йога/.

Лиценз №000276 на МФВС, София

Удостоверение - 26.08.2012 г.


28/05/2018 - Квалификация

Квалификация на тема "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие ПУО. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО и УО. Изработване на правила за поведение на група и алгоритъм за тяхното прилагане".

ТУ,  Стара Загора, Департамент за информация и  повишаване квалификацията на учителите. 

Издадено удостоверение с рег. № 113-26/28.05.2018 г.

1 квалификационен кредит

12/05/2018 - Курс

Курс на тема "Наставничеството в образователната среда".

Удостоверение с регистрационен номер 16-278/12.05.2018 г.

Организатор - СБУ , гр. София

1 квалификационен кредит

16/11/2017 - Квалификация

Професионална квалификация "Специалист при групова работа с деца от 3 до 6 години по педагогика Монтесори"

20/03/2016 - Семинар

"Приемственост и алтернативи в предучилищното и началното училищно образование"

Издаден сертификат №94/20.03.2016 г.  от доц. д.п.н. Румяна Танкова на база участие в семинар, организиран от Педагогически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".


15/05/2013 - Курс

Курс "Обучение по Монтесори метод" от 15.07.2012 г. до 15.05.2013 г.

Сертификат №0093/2013 г.

гр. София

Провел обучението - Галина Уайнър - председател на Асоциация "Монтесори - ръка за ръка".

17/11/2012 - Сертификат

Основен модул на R.Y.E /Изследване на йога в образованието/. Издаден сертификат, удостоверяващ квалификация за ползване на R.Y.E - техниките при работа с деца.


Издаден сертификат от обучители на R.Y.E за България - Агнеш Ковач  и Мариана Димитрова

17.12.2012 г.

20/12/2010 - Квалификация

Професионална квалификация по методика на обучението на деца и ученици по БДП.

Удостоверение с рег. № БДП-К 479/171/20.12.2010

10/11/2009 - Квалификация

Свидетелство от Тракийски Университет - Ст. Загора за придобита V ПКС.

17/06/2006 - Курс

Завършен курс за компютърна грамотност към МУЦТПО , гр. Пловдив. 

Удостоверение №791

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия като педагог се гради на убеждението, че  детската личност  трябва да бъде в центъра на вниманието ми. Целта ми е, като познавам психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете, да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така, че  да осигуря условия  за самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете. Именно затова в пряката си работа с децата следвам принципите на Монтесори-педагогиката. За разлика от традиционните образователни системи, Монтесори- обучението разчита на индивидуален подход към всяко дете и възпитаването на свобода на избор. Целта е децата  да осъзнаят, че са самостоятелни личности със собствени предпочитания, нужди и интереси и именно заради това трябва да бъдат ценени от другите.

Методи на преподаване

В работата си се придържам към основните принципи на Монтесори-метода. Той е начин на учене,  използващ подготвена  среда,  която  стимулира интереса и желанието  на децата за учене чрез преживяване. Основен принцип е индивидуалното общуване с детето.
 Учителят  презентира работа с монтесори-материал, след което оставя детето да опита само. Не се намесва, ако то не изпитва затруднения, а по-скоро го наблюдава как  самостоятелно прави открития, поправя грешките си  и напредва.
   Един от основните принципи на метода Монтесори е, че е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете. Учителят има за цел да помогне на детето да разкрие  своя потенциал, да го научи самостоятелно да изучава света на принципа "проба-грешка" чрез контрола, заложен в самия материал. Така вместо да фокусират вниманието си върху запомнянето на определено количество информация, децата развиват креативност, критично мислене, умения за разрешаване на проблеми от различно естество.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и
семейството  е едно от най-важните условия за успешна адаптация и социализация на всяко дете, за  подкрепа на личностното развитие . Поради това в личната ми педагогическа практика съм си поставила няколко основни цели, за да създам условия за по-добра комуникация с родителите на децата , с които работя.

1. Създаване на необходимата организация за периодично и своевременно
информиране на родителите за постиженията в индивидуалното развитие
на децата, спазването на правилата в детската градина и приобщаването им
към детската общност.

     Чрез  индивидуални разговори  ежедневно поддържам контакт със семействата на децата от моята група. Периодично организираме и дни на отворени врати, когато всеки родител при изявено желание от негова страна може да присъства в групата и да се включи в заниманията, както и сам да организира дейност с децата. Много родители изявяват желание да се включат . Някои от тях представят професионалната си ангажираност, което е интересно и полезно за обогатяване на детските представи. Гостуват  ни родители с различни професии - еколози, агрономи, музиканти..Тези срещи са много ползотворни за всички.Родителите имат възможност да наблюдават  детето си в група - поведение, взаимоотношения, успеваемост, проблеми с адаптацията и т.н. Също така да се запознаят отблизо с правилата, които е добре да бъдат спазвани и в семейни условия. Добиват представа и за сложната и отговорна задача на учителя да организира възпитателно-образователния процес в ДГ.
2. Организиране на подходящи форми за запознаване на родителите с
Програмната система на детската градина и очакваните резултати от
възпитанието, социализацията и обучението на децата за съответната
възрастова група. На родителска среща родителите се запознават със същността на Монтесори-метода, с  Програмната система и имат възможност да разгледат подготвената среда и  помагалата, които използваме в пряката работа с децата.
3. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на
родителите по въпроси, свързани с предучилищното образование и
личностното развитие на детето. Чрез индивидуални консултации се старая да оказвам подкрепа на родителите по въпросите на възпитанието.

Публикации

1.Публикация в "Сборник - съвременни тенденции в предучилищното възпитание" - община Сандански , 2010 г. на тема "Съвместната творческа дейност - един нов път за взаимодействие между детската градина, семейството и детето". 


2. Публикация на план-конспект на ситуация по направление "математика" в ..3. Публикация и грамота за участие 

Димитър Кр. Димитров "Мастера"

гр. Стара Загора 

18.11.2016 г.


3. Публикация на тема "Йога в образованието" в сп. "Йога за всеки", бр. 55/ 04.2016 г. , 

Успех на учащите

С колегата в екип работим , за да дадем възможност на децата да изявят максимално своя потенциал за учене и творчество. Постигаме отлични резултати в тази посока. Много от децата - наши възпитаници се явяват на математически състезания, конкурси по рисуване, театрални конкурси, спортни състезания  и се представят отлично. Ето и част от постиженията на наши деца:

1. Първо място в ученически фестивал "Театър-игра-живот" / 27-28.04.2018 г/ , в който участваха състави  от детските градини , общинските, държавни и частни училища на територията на област Пловдив. За актьорски умения, сценично присъствие, визия и изработени саморъчно от децата декори  оценката ни  , дадена от 5-членното жури от актьори,  беше максималната. Децата получиха статуетка, грамота  и парична награда, с която закупихме индивидуални подаръци на всички участници.

1. Мария Стефанова Декова - грамота за отлично представяне в математическо състезание "Решавай с "Дружба", организирано от ЧУ "Дружба", гр. Пловдив. 16.02.2018 г.

2. Отлично представяне на децата в ежегодното състезание по математика "Бързо, лесно, точно", организирано под  патронажа на г-н Здравко Димитров, бивш областен управител и настоящ кмет на гр. Пловдив

3. Участие в синодалния Национален конкурс "Възкресение Христово", организиран  от Българска Патриаршия - 2018 г. в раздел "Изобразително изкуство" 

4.Вивиан Хаджиева, Максим Тенев, Никол Пеева, Полина Венинска, Илия Попов, Анелия Ангелова, Светлозара Матанска, Мила Тодева с грамота за участие в конкурс за детска рисунка на тема " Моята любима плюшена играчка", организиран от "Амекс Тойс" със съдействието на Столична община, община Марица и община Варна - 12.12.2016 г. 

5. Стела Гарабедян - Грамота за отлично представяне в състезание по математика "Решавай с "Дружба!". Организатор - ЧУ "Дружба", гр. Пловдив. 16.12.2018 г.

6. Грамота за участие на децата от група "Веселячета"в синодален Национален конкурс  "Възкресение Христово" 2018 г. , организиран от Българска Патриаршия.

7. Грамота / 2 място/ на Жизел Иванова за участие в 7-ми национален конкурс за детска рисунка на тема : Да запазим красив моя роден край!". Проявата е част от честванията на международния Ден на околната среда - 5 юни и Европейската седмица на устойчиво развитие / 30.05 - 05.06.2016 г/.

8. Първо място за Боряна Димитрова в конкурс за детска рисунка "Нарисувай ми слънце", организиран от СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Пловдив. 

04.2021 г.

9. Първо място за групов колаж и голямата награда пречиствател на въздух спечелиха децата  от група "Веселячета"в конкурс за детска рисунка "чист въздух, чист свят през детските очи", организиран от официалния вносител на климатици и климатична техника Daikin за България.

11.2020 г.

10. Грамота за показани отлични резултати в спортен празник на ОСА "Супер Старс" - 15.10.2020 г.

11.Благодарствено писмо за участие и отлично представяне на децата от групата ни в състезание по математика "Бързо, лесно, точно" - 24.03.2018 г. 


12. Участие в конкурс за детска рисунка на тема; " Аз и животните" , организиран с доброволния труд на " Щрьонерхилдфе Булгариен" и " Котешки ангели"-за хуманно отношение към бездомните животни- 20.11.2016г.- Илия Попов, Светлозара Матанска, Полина Венинска, Мила Тодева, Стела Гарабедян, Никол Пеева;


Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

1. Участие в международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание" - гр. Сандански , 2010 г., организирана от МОН и Община Сандански и представяне на доклад и презентация на тема "Съвместната творческа дейност - един нов път за взаимодействие между детската градина, семейството и детето", в последствие публикувана в сборник.


1. Грамота за принос в провеждането на политиката на Община Пловдив за качествена промяна на образователния процес чрез прилагането на Монтесори-педагогиката за обучение, възпитание и социализация на детето. 

Издадена на 22.11.2017 г. от инж. Иван Тотев - кмет на гр. Пловдив


2.Грамота за доказан висок професионализъм, чувство за дълг и отговорност към децата на Пловдив, издадена  от г-н Г. Стаматов - кмет на р-н Централен, май.2016 г.


3. Дългогодишна базова работа към ПУ "П. Хилендарски" по всички образователни направления.Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!