Мария Желязкова

Мария Желязкова

Мария Иванова Желязкова

Учителят в детската градина е началото на цялостното израстване на детето като личност. Учителят е отговорност, любов, иновативност, компетентност и носител на всичко значимо за детето. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на децата в процеса на обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил

Адрес

ул. "Христо Генчев 6"
Шумен
cdg12@abv.bg
Телефон:
054 887047

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/ГрупиI, II, III, IV група

Учебни предметиБългарски език и литература

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Музика

Конструиране и технологии

Физическа култура

Учебни комплектиИздателство "Изкуства"

Участие в програми и проекти

Програма “Квалификация на педагогическите специалисти”

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

СУ

Средно образование

СУ

Профил: "Изкуства"

Специалност: "Народно пеене"

Бакалавър

ШУ

Диплома №174835/10.10.2011г.

Специалност: Музика

Професионална квалификация: Учител по музика в детска градина и училище

Специализация: Преподавател по народно пеене

Магистър

ВТУ

Специалност: Управление на образованието-в процес на обучение

Магистър

ШУ

Диплома №192121/15.07.2013г.

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистърска програма: Иновационни технологии в предучилищното и начално образование

Професионална квалификациа: Детски учител. Начален учител

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;
3. ефективно използване на дигиталните технологии;
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности;
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;
6. обща и допълнителна подкрепа за лич¬ностно развитие на децата и учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
15. водене и съхраняване на задължителните документи;
16. провеждане на консултации с ученици и родители;
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.
19. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
20. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по възрастови групи;
21. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;
22. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;
23. подпомагане на лицата, заемащи длъжността „учител“;
24. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи.

15/09/2011 - 01/06/2016

ДГ "Маргаритка" град Смядово

Длъжност-учител


Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с деца и родители, уважение и стимулиране развитието на всяко дете.

Организационни умения и компетенции

Умения за работа в екип и в мрежа.
Позитивно отношение и грижа за физическото и духовно развитие на децата.
Участие в училищнии комисии.
Работа със специализиран инструментариум.
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отгонорност, творчество и инициативност.
Изготвяне на сценарии за  тържества по различни поводи; състезания;спортни мероприятия;изработване на табла.
Участия в работни групи.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с различни интернет приложения

Когнитивно-базирани компетенции

Възприемане на детето като ценност
Откриване на детската индивидуалност в груповата общност
Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми
Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие
Изграждане на социални умения за общуване и адаптация
Диагностициране на детското развитие

Артистични умения и компетенции

умения в танцово изкуство;
умения в театралното изкуство;

влечение към музиката и танца

Квалификации и обучения

15/11/2022 - свидетелство за ПКС

Придобита ВТОРА професионално-квалификационна степен

Институция: Технически университет Варна, Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт - гр. Варна

15/05/2022 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема: "Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст"

05/02/2022 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина"

04/02/2022 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Диагноститичното изследване в училище/детска градина"

12/11/2021 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Работа с административна платформа One Book за детски градини"

06/07/2021 - свидетелство за ПКС

Придобита ТРЕТА професионално-квалификационна степен

Институция: Технически университет Варна, Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт - гр. Варна

15/06/2021 - Удостоверение

Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

от 16.03.2020г. до 10.06.2021г. по Ефективни образователни модели в детската градина

14/06/2021 -

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Тренинг-атестиране на педагогическите специалисти"

05/12/2020 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата"

23/11/2020 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Професионалният стрес - практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място"

04/11/2020 - свидетелство за ПКС

Придобита ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен

Институция: Технически университет Варна, Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт - гр. Варна

04/03/2020 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Методически модели за управление на образователния процес"

20/10/2019 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"

17/10/2019 - свидетелство за ПКС

Придобита ПЕТА професионално-квалификационна степен 

Институция: ШУ "Епископ Константин Преславски" Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна

26/06/2019 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Съвременни подходи, модели и добри практики при работа с деца и ученици със СОП"

31/05/2019 - Удостоверение

Удостоверение за участиев обучителен курс на тема: "Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование"

20/02/2019 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение на тема: "Методически насоки и специфики в образователния процес"

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост съпричастност и взаимно уважение.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните деца в предучилищна възраст се  вълнуват от съвременните ИТ технологии. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на децата  към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на децата е съсредоточено върху дейностите в групата.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Публикации

Успех на учащите

2021 г. :Национален конкурс за изпълнение на българска литература по повод Националния празник на България 3 март и 140 годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров, организиран от Регионална библиотека "Ст.Чилингиров"

Участници:Кристиян Живков- Поощрителна награда; Върбан Върбанов, Бояна Евгениева, Йоана Евгениева,Борил Шопов,Камелия Великова,Корай Неджми, Корай Гюнай, Мартин Панайотов, Никол Арнаудова- Грамоти и Грамота за групово участие.

2021г.: Конкурс " Букви в картини" по повод 100 години Второ основно училище

"Д-р П.Берон".

Участници: 23 деца от групата

2021 г.: XI Национален конкурс за рисунка "Българскатанародна приказка в картина" организиран от НЧ"Пробуда 1958", Община Шумен и Сдружение Отечествен съюз.

Участници:Калина Крумова- 3 място, Селчин Самет и Радостина Богомилова-Поощрителна награда, Никол Арнаудова, Благовест Жечков, София Йосифова и Върбан Върбанов- грамоти за участие.

2022 г.: XXVI Регионален конкурс "Пижо и Пенда", организиран от ЦПЛР-ОДК "Атанас Стоянов" Шумен

Участници: VI Група "Пинко"- Грамота на колектив.

2022 г.: XVI Национален конкурс за литературни творби и рисунки "България в сърцата и мечтите ни", организиран от НЧ"Боян Пенев", ДГ"Братя Грим" и ДГ"Дружба".

Участници: Калина Крумова- 3 награда.

2022 г.: VII Национален конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват", организиран от Община Шумен и СУ"Сава Доброплодни"

Участници: VI група "Пинко"- Колективна награда

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!