Десислава Христова

Десислава Христова

Десислава Йорданова Христова

     Предизвикателствата, пред които съм изправена всеки ден са свързани с нуждите на учениците ми и желанието ми да отговоря на тях. Усещането ми да бъда полезна.   Учителската професия изисква постоянство и упоритост. Ако можеш да се справиш с предизвикателството да бъдеш мотивиращ учител, значи можеш да се справиш с всичко, с което се захванеш. Смятам, че учителят трябва да бъде преди всичко човек. Той трябва да вдъхва доверие, да бъде съпричастен с вълненията и потребностите на своите ученици. Да има огромно търпение и да знае как с малки стъпки се върви по дългия път на знанието. Да покаже на учениците си кои са големите цели и как да ги постигнат. Да успее да ги убеди, че най-добрата инвестицията е образованието.

Профил

Адрес

гр. Самоков

ул."Булаир" №2

Мрежи

Институция

СУ "Отец Паисий"

Класове/Групи

Tрети клас Четвърти клас Пети клас Шести клас

Учебни предмети

Информационни технологии Компютърно моделиране

Компютърно моделиране и информационни технологии

Учебни комплектиКомпютърно моделиране - Klett - 3 клас;

Компютърно моделиране  - „Просвета плюс„ - 4 клас;

Информационни технологии  - „Анубис“ -  5 клас;

Информационни технологии - „Нова звезда“ - 6 клас;

Участие в програми и проекти

Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дигитални компетенции Проект "Твоят час"

- НП „Бизнесът преподава“

https://www.ruo-sfo.bg/news/read/page/2/id/2583


https://susamokov.bg/npbp.html 

- НП „Иновации в действие“;

https://susamokov.bg/page-47.html

- НП „Образование за утрешния ден“;

https://susamokov.bg/page-106.html

- НП „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес";

https://susamokov.bg/page-77.html

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

   *модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;

https://susamokov.bg/page-77.html

   *модул „Културните институции като образователна среда“;

   *модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“;

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- НП „Бизнесът преподава“;

https://susamokov.bg/2022-01.html

- “Нестле. За по-здрави деца“;

- „Най-големият урок в света - УНИЦЕФ“

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“;

- НП „КПСПР“

- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“;

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1811940582334875/1811940382334895

- Проект: “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР;

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1735431283319139/1735431053319162

- Проект „Дигитално образование за бъдещето“.

Извънкласни дейности

Дигитални компетенции

Клуб „Рилски скиор“;

Клуб „Smart class“;

Клуб „Живея здравословно“;


Образование

Основно Образование

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ - град Самоков

Средно образование

СОУ „Отец Паисий“ - град Самоков

Бакалавър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - град Благоевград

Магистър

УНИБИТ - град София

Информационни системи и технологии

Магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - град Благоевград

Хранителна промишленост и туризъм

Учителски стаж

Настояща работа

Ръководител на направление ИКТ в Иновативно Средно Училище „Отец Паисий“ - град Самоков

15/09/2004 - 30/06/2005

Професионална гимназия по туризъм - гр. Самоков

учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Страст към иновациите. Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, коректни взаимоотношения с колектива в училище, комуникативна способност при общуване с родители и администрация, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения и компетенции

Мотивирана и умееща да мотивира за успех. Работеща с удоволствие в екип. 

Умения и познания за изследване на проблемите;


Технически умения и компетенции

Познания в сферата на ползваемостта и достъпността на софтуерни продукти;

* работа с интерактивна дъска;

Използване на технологиите за обогатяване на учебната среда, които както насърчават
технологичната грамотност, така водят до задълбочаване на знанието и формиране на компетентности за създаването на знания.


Когнитивно-базирани компетенции

* Възприемане на учениците си като ценност; 
* Изграждане на социални умения за общуване и адаптация.
* Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие;
* Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;
* Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;


Артистични умения и компетенции

Добри артистични и режисьорски умения. Участие в екипи за създаване на сценарии, организиране и реализиране на класни, извънкласни училищни тържества и мероприятия. 

Спортни умения - ски.

Квалификации и обучения

19/02/2022 - Сертификат

„Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-10 клас“ - Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов


25/11/2021 - Сертификат

„Microsoft Windows 11 and Microsoft Hybrid Learning tools for the Modern classrooms“ -  CУ „Св. Климент Охридски“ - стопански факултет

12/11/2021 - Удостоверение

„Атестиране на педагогическите специалисти“ - Тракийски университет, департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Стара Загора.

2 квалификационни кредита

02/11/2021 - Удостоверение

Методика на обучението по БДП - Удостоверение № 22904/02.11.2021 г.

18/08/2021 - Удостоверение

„Компютърно моделиране и информационни технологии 5 клас“, рег. №15083/18.08.2021 г.

09/07/2021 - Удостоверение

„Програма Училища за пример: позитивна култура в училище“

Регистрационен №1186/2021 г.

3.0 квалификационни кредита

09/07/2021 - Удостоверение

„Програма Училища за пример: Разпределено лидерство в училище“

Регистрационен №1020/2021 г.

3.0 квалификационни кредита

21/06/2021 - Удостоверение

''Компютърно моделиране с Майнкрафт''

Удостоверение № 29998/21.06.2021 г.

30/04/2021 - Удостоверение

„Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците?“

Удостоверение № 1168/30.04.2021 г. - 1 квалификационен кредит

16/02/2021 - Семинар

Уебинар на тема: „Превенция на бърнаута“

15/02/2021 - Семинар

Уебинар на тема:  "Как да измерим и повишим мотивацията за учене на всеки ученик"

05/12/2020 - Сертификат

Курс „Дигитален учител“ - СофтУни, XII.2020 г.

30/10/2020 - Удостоверение

„Усъвършенстване и обогатяване професионалните компетентности на педагогическите специалисти за защита на децата и учениците от пожари, природни бедствия, аварии, катастрофи и терористични заплахи“

24/09/2020 - Сертификат

24.09.2020 г. - Участие в иновативна програма „Училища за пример“

18/09/2020 - Удостоверение

„Помощник на учителя и неговите функции“
Рег. № 533812.09.2020 г.
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

07/07/2020 - Удостоверение

„Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността“

19/12/2019 - Диплома

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, София
Висше образование, образователно – квалификационна степен магистър
Информационни системи и технологии
Диплома № 3542/19.12.2019 г., Серия УНИБИТ – 2019

19/10/2019 - Удостоверение

„Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ 

04/04/2019 - Удостоверение

"Иновативното училище - защо и как да го създадем?"

23/12/2018 - Сертификат

23.12.2018г. - Сертификат за участие в сесия за самооценка чрез "SELFIE 2018-2019" Еuropean Commission

02/12/2018 - Удостоверение

02.12.2018г.- Удостоверение за обучение на тема " Комуникативни техники на учителя в педагогическия процес, вербална и невербална комуникация". Рег. № 528;

13/11/2018 - свидетелство за ПКС

ДИУУ, СУ „Климент Охридски” гр. София
ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Свидетелство № 12391/13.11.2018 г.

12/11/2018 -

12.11.2018г.- Свидетелство за придобита четвърта професионалноквалификационна степен. Рег. № 12391;

26/05/2018 - Сертификат


26. 05.2018 г.- Удостоверение за участие в квалификационен курс с присъствена форма на тема "Методи и средства за справяне с проблемно поведение на ученици в клас". Рег. №168

26/05/2018 - Удостоверение

Методи и средства за справяне с проблемно поведение на ученици в клас.''
Удостоверение № 168/26.05.2018 г. - 1 квалификационен кредит

01/03/2018 - Удостоверение

„Наставничеството в образователната среда“

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
Удостоверение №034/01.03.2018 г. - 1 квалификационен кредит

01/03/2018 - Удостоверение

„Как да развиваме умения на 21 век у учениците?“

13/12/2017 - Удостоверение

13.12.2017г. - Участие в семинар на тема "Как да преподаваме интересно на съвременните деца като ги ангажираме и мотивираме в час?". Рег. №1954-866

16/09/2017 - Удостоверение

16.09.2017г. - Удостоверение за участие в квалификационен курс с присъствена форма на тема "Екипната работа между учители, ученици и родители". Рег. № 62

11/09/2017 - Сертификат

"Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование."

11/09/2017 - Сертификат

“Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“

01/09/2016 - Сертификат

Работа с образователен софтуер „Envision“

04/11/2015 - свидетелство за ПКС

04.11.2015г. - Свидетелство за придобита ПЕТА професионалноквалификационна степен. Рег. №13451

04/11/2015 - свидетелство за ПКС

ДИУУ, СУ „Климент Охридски” гр. София
ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Свидетелство № 13451/04.11.2018 г.

08/12/2013 - Удостоверение

06-08.12.2013г. - Удостоверение за участие в обучение за организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики - Втора фаза.

06/10/2013 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение за организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики - Първа фаза

26/07/2013 -

22-26.07.2013г. - Сертификат за успешно преминат квалификационен курс на тема "Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности". Рег. №1119

04/04/2012 - Удостоверение

04.04.2012г. - Удостоверение за завършено професионално обучение: "Бизнес - Услуги" Рег. № 993/11

01/03/2007 - Удостоверение

"Базови и специфични компютърни умения на учители"

Форма за обратна връзка

Вашите мнения, въпроси и предложения изпращайте на deseto@gmail.com

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

   Посвещавайки се на тази професия, съзнавам огромната отговорност, която поемам. Тя е до някъде плашеща, но пък дава невероятно чувство за собствена значимост. Това, което ми харесва най-много в моята професия, е, че няма „зона на комфорт“. 

Методи на преподаване

     Привърженик съм на иновативните методи на преподаване. Интерактивни игри и уроци, мултимедийни презентации, уроци на открито, ролеви игри и интердисциплинарни уроци. Смятам, че учителят трябва да е близо до учениците си, а това се постига най-често чрез игрово или проекто-базирано обучение.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности.  Ежедневно провеждам  телефонни разговори с родителите на своите ученици, независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати. Чрез възможностите на съвременните средства за комуникация и интернет имаме възможност за ежедневна връзка с родителите и такава за системно отразяване на различни моменти от възпитателно-образователния процес.

Чрез осъществяването на интегрирани бинарни уроци ще седопринесе за реализиране потенциала на всеки ученик, развиване на комуникативните умения, умения за работа в екип и умението на фокус през тази учебната 2021/2022 година - дигиталната грамотност, както и осъществяване на една добра приемственост между начален и прогимназиален етап:

https://susamokov.bg/2022-01.html

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1826385330890400/18263848442237

Ден на ученическо самоуправление - 04.03.2022 г.

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1643680389160896/1643679102494358/

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1641877296007872/1641875319341403

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1627566680772267/1627565367439065

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/videos/213759743739062

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1558948520967417/1558946120967657

Успех на учащите

Национално състезание по КМ - 2022г.:

- общински кръг - 27 ученици;

- класирани за областен кръг - 6 ученици;

- класирани за национален кръг - двама ученици

Второ място за Делян Пенков от 6 а клас от националния образователен конкурс за истории с дигитални карти под надслов “Дигитални истории от училището и университета“ - XI.2021 г.

https://www.ruo-sfo.bg/news/read/id/2537

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1831124310416502/1831122897083310/

Отбелязваме „Седмица на бащата“ - 2021 г.
https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1826385330890400/1826384844223782

Национално състезание по компютърно моделиране 2021:

- общински кръг - 8 ученици;

- областен кръг - 3-ма ученици;

- национален кръг - Деяна Желева

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1683810331814568/1683809235148011/

Грамоти за участие в националното състезание с международно участие „КОСМОНАВТИКА 2021“:

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1677164602479141/1677164482479153

- в категория „Компютърна игра“ - 4 клас - Анна-Мария Стринска, Ванеса Петрова, Виктория Георгиева, Камелия Стоилова, Мария Вардарова;

- в категория „Компютърна рисунка“ - 5 клас - Ивайла Димитрова и Калоян Сарафиев;

- в категория „Презентации“ - 6 клас - Иван Иванов;

Иван Иванов - Първо място - Националния конкурс „Детство мое, реално и вълшебно“ - град Ловеч;

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1457359781126292/1457358721126398

Бояна Пенева - Първо място - Национално състезание „ИТ СВЯТ“ - категория: Детско програмирате - град Шумен;

Михайл Пенев - Първо място - Национален турнир по информационни технологии „ИТ СВЯТ“ - категория: Детско програмирате - град Шумен;

Иван Христов - Грамота - признание за иновативно мислене - Национален конкурс „Млад Иноватор“;

Пламена Стоянова - Грамота - признание за иновативно мислене - Национален конкурс „Млад Иноватор“;

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1426430167552587/1426430087552595

Грамота за участие в Национален конкурс “Най-усмихнат клас на България“;

4 а клас - Сертификат за участие в Европейска седмица на кодирането;

5 а клас - Сертификат за участие в Европейска седмица на кодирането;

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1549837558545180/1549837411878528
Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Моите професионални успехи са морални и ги обособявам в три направления: при пряката ми работа с учениците, при работата с родители и институции, и в работата си, заедно с ръководния, педагогическия, административния и непедагогическия колектив в нашето училище. 
В колектива се стремя към разбирателство и добронамереност. Винаги съм на разположение, когато колега има нужда от помощ и мога да я предоставя. Работата с родителите е неизменна част от пряката ми работа с децата. Уважавам всяко родителско мнение и решение, не налагам на всяка цена моите виждания за развитие на учениците ми. Родителите на моите ученици ми имат доверие и ме подкрепят.
В работата ми с учениците се стремя се да разнообразявам методите на преподаване, използвам готови или създавам собствени ресурси на преподаването, подготвям методически материали - за групова и индивидуална работа, прилагам нови, иновативни методи и черпя опит от колеги.
 2021 г. - Почетно отличие на МОН Неофит Рилски
Публична среща с представител на фондация „Награда на херцога на Единбур“г, на която училището е лицензиран оператор:Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.
Нови стратегии за преподаване. Учител като консултант в класната стая.
Мотивация на учениците. Ако това, което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях, те ще са мотивирани да продължават да работят.

Ето защо участвам в програма “Училища за пример” на фондация „Заедно в час“, която осигурява цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя цели да помогне на училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик.

https://susamokov.bg/pdf/proekti/uchzp/uchzp.pdf

https://www.facebook.com/suotecpaisiisamokov/photos/pcb.1406526962876241/1406525572876380


Бъдещи планове

• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване; 
• Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция;
• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация;
• Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и четения;
• Развитие на други иновативни методи на обучение;
• Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи;


Самонаблюдение

Човек успява там, където вложи най-много усилие. Научава много повече за професията си, когато заживее с нея. 

Благодаря!