Десислава Христова

Десислава Христова

Десислава Йорданова Христова

     Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциитe, които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуславя и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Профил

Адрес

гр. Самоков

ул."Булаир" №2

Мрежи

Институция

СУ "Отец Паисий"

Класове/Групи

Tрети клас Четвърти клас Пети клас Шести клас

Учебни предмети

Информационни технологии Компютърно моделиране

Компютърно моделиране и информационни технологии

Учебни комплектиКомпютърно моделиране - Klett - 3 клас;

Компютърно моделиране  - „Просвета плюс„ - 4 клас;

Информационни технологии  - „Анубис“ -  5 клас;

Информационни технологии - „Нова звезда“ - 6 клас;

Участие в програми и проекти

Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дигитални компетенции Проект "Твоят час"

- НП „Иновации в действие“;

- НП „Образование за утрешния ден“;

- НП „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес";

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

   *модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;

   *модул „Културните институции като образователна среда“;

   *модул „Библиотеките като образователна среда“;

   *модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“;

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- НП „Бизнесът преподава“;

- “Нестле. За по-здрави деца“;

- „Най-големият урок в света - УНИЦЕФ“

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“;

- НП „КПСПР“

- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“;

- Проект: “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР


Извънкласни дейности

Дигитални компетенции

Клуб „Рилски скиор“;

„Smart class“;

Клуб „Живея здравословно“

Образование

Основно Образование

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ - град Самоков

Средно образование

СОУ „Отец Паисий“ - град Самоков

Бакалавър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - град Благоевград

Магистър

УНИБИТ - град София

Информационни системи и технологии

Магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - град Благоевград

Хранителна промишленост и туризъм

Учителски стаж

Настояща работа

Ръководител на направление ИКТ в Иновативно Средно Училище „Отец Паисий“ - град Самоков

15/09/2004 - 30/06/2005

Професионална гимназия по туризъм - гр. Самоков

учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Креативност, увереност, инициативност, коректност, лоялност, адаптивност, работа в екип и ПУО.

Организационни умения и компетенции

Мотивирана и умееща да мотивира за успех. Работеща с удоволствие в екип. Добри комуникационни умения.

Технически умения и компетенции

Владеене на Microsoft Office™(Word™,Excel™ ,PowerPoint™);

* работа с офис техника;
* работа с мултимедия;
* работа с аудио и визуална техника;

* работа с интерактивна дъска;

Използване на технологиите за обогатяване на учебната среда, които както насърчават
технологичната грамотност, така водят до задълбочаването на знанието и формиране на компетентности за създаването на знания.


Когнитивно-базирани компетенции

* Възприемане на детето като ценност; 
* Изграждане на социални умения за общуване и адаптация.
* Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие;
* Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;
* Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;


Артистични умения и компетенции

Добри артистични и режисьорски умения. Участие в екипи за създаване на сценарии, организиране и реализиране на класни, извънкласни училищни тържества и мероприятия.

Квалификации и обучения

18/08/2021 - Удостоверение

„Компютърно моделиране и информационни технологии 5 клас“, рег. №15083/18.08.2021 г.

09/07/2021 - Удостоверение

„Програма Училища за пример: Разпределено лидерство в училище“

Регистрационен №1020/2021 г.

3.0 квалификационни кредита

09/07/2021 - Удостоверение

„Програма Училища за пример: позитивна култура в училище“

Регистрационен №1186/2021 г.

3.0 квалификационни кредита

21/06/2021 - Удостоверение

''Компютърно моделиране с Майнкрафт''

Удостоверение № 29998/21.06.2021 г.

30/04/2021 - Удостоверение

„Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците?“

Удостоверение № 1168/30.04.2021 г. - 1 квалификационен кредит

16/02/2021 - Семинар

Уебинар на тема: „Превенция на бърнаута“

15/02/2021 - Семинар

Уебинар на тема:  "Как да измерим и повишим мотивацията за учене на всеки ученик"

05/12/2020 - Сертификат

Курс „Дигитален учител“ - СофтУни, XII.2020 г.

30/10/2020 - Удостоверение

„Усъвършенстване и обогатяване професионалните компетентности на педагогическите специалисти за защита на децата и учениците от пожари, природни бедствия, аварии, катастрофи и терористични заплахи“

24/09/2020 - Сертификат

24.09.2020 г. - Участие в иновативна програма „Училища за пример“

18/09/2020 - Удостоверение

„Помощник на учителя и неговите функции“
Рег. № 533812.09.2020 г.
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

07/07/2020 - Удостоверение

„Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността“

19/12/2019 - Диплома

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, София
Висше образование, образователно – квалификационна степен магистър
Информационни системи и технологии
Диплома № 3542/19.12.2019 г., Серия УНИБИТ – 2019

19/10/2019 - Удостоверение

„Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ 

04/04/2019 - Удостоверение

"Иновативното училище - защо и как да го създадем?"

23/12/2018 - Сертификат

23.12.2018г. - Сертификат за участие в сесия за самооценка чрез "SELFIE 2018-2019" Еuropean Commission

02/12/2018 - Удостоверение

02.12.2018г.- Удостоверение за обучение на тема " Комуникативни техники на учителя в педагогическия процес, вербална и невербална комуникация". Рег. № 528;

13/11/2018 - свидетелство за ПКС

ДИУУ, СУ „Климент Охридски” гр. София
ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Свидетелство № 12391/13.11.2018 г.

12/11/2018 -

12.11.2018г.- Свидетелство за придобита четвърта професионалноквалификационна степен. Рег. № 12391;

26/05/2018 - Сертификат


26. 05.2018 г.- Удостоверение за участие в квалификационен курс с присъствена форма на тема "Методи и средства за справяне с проблемно поведение на ученици в клас". Рег. №168

26/05/2018 - Удостоверение

Методи и средства за справяне с проблемно поведение на ученици в клас.''
Удостоверение № 168/26.05.2018 г. - 1 квалификационен кредит

01/03/2018 - Удостоверение

„Как да развиваме умения на 21 век у учениците?“

01/03/2018 - Удостоверение

„Наставничеството в образователната среда“

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
Удостоверение №034/01.03.2018 г. - 1 квалификационен кредит

13/12/2017 - Удостоверение

13.12.2017г. - Участие в семинар на тема "Как да преподаваме интересно на съвременните деца като ги ангажираме и мотивираме в час?". Рег. №1954-866

16/09/2017 - Удостоверение

16.09.2017г. - Удостоверение за участие в квалификационен курс с присъствена форма на тема "Екипната работа между учители, ученици и родители". Рег. № 62

11/09/2017 - Сертификат

"Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование."

11/09/2017 - Сертификат

“Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“

01/09/2016 - Сертификат

Работа с образователен софтуер „Envision“

04/11/2015 - свидетелство за ПКС

ДИУУ, СУ „Климент Охридски” гр. София
ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Свидетелство № 13451/04.11.2018 г.

04/11/2015 - свидетелство за ПКС

04.11.2015г. - Свидетелство за придобита ПЕТА професионалноквалификационна степен. Рег. №13451

08/12/2013 - Удостоверение

06-08.12.2013г. - Удостоверение за участие в обучение за организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики - Втора фаза.

06/10/2013 - Удостоверение

Удостоверение за участие в обучение за организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики - Първа фаза

26/07/2013 -

22-26.07.2013г. - Сертификат за успешно преминат квалификационен курс на тема "Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности". Рег. №1119

04/04/2012 - Удостоверение

04.04.2012г. - Удостоверение за завършено професионално обучение: "Бизнес - Услуги" Рег. № 993/11

01/03/2007 - Удостоверение

"Базови и специфични компютърни умения на учители"

Форма за обратна връзка

Вашите мнения, въпроси и предложения изпращайте на deseto@gmail.com

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

     Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно уважение.

Методи на преподаване

     Добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване, така и модерните методи, защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това са добри и ползотворни, щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

     Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности.  Редовно провеждам  телефонни разговори с родителите на своите ученици, независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации

Успех на учениците

Национално състезание по компютърно моделиране 2021:

- общински кръг - 8 ученици;

- областен кръг - 3-ма ученици;

- национален кръг - Деяна Желева - 59 т.

Грамоти за участие в националното състезание с международно участие „КОСМОНАВТИКА 2021“:

- в категория „Компютърна игра“ - 4 клас - Анна-Мария Стринска, Ванеса Петрова, Виктория Георгиева, Камелия Стоилова, Мария Вардарова;

- в категория „Компютърна рисунка“ - 5 клас - Ивайла Димитрова и Калоян Сарафиев;

- в категория „Презентации“ - 6 клас - Иван Иванов;

Иван Иванов - Първо място - Националния конкурс „Детство мое, реално и вълшебно“ - град Ловеч;

Бояна Пенева - Първо място - Национално състезание „ИТ СВЯТ“ - категория: Детско програмирате - град Шумен;

Михайл Пенев - Първо място - Национален турнир по информационни технологии „ИТ СВЯТ“ - категория: Детско програмирате - град Шумен;

Иван Христов - Грамота - признание за иновативно мислене - Национален конкурс „Млад Иноватор“;

Пламена Стоянова - Грамота - признание за иновативно мислене - Национален конкурс „Млад Иноватор“;

Грамота за участие в Национален конкурс “Най-усмихнат клас на България“;

4 а клас - Сертификат за участие в Европейска седмица на кодирането;

5 а клас - Сертификат за участие в Европейска седмица на кодирането;Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Моите професионални успехи са морални и ги обособявам в три направления: при пряката ми работа с учениците, при работата с родители и институции, и в работата си, заедно с ръководния,педагогическия, административния и непедагогическия колектив в нашето училище. 
В колектива се стремя към разбирателство и добронамереност. Винаги съм на разположение, когато колега има нужда от помощ и мога да я предоставя. Работата с родителите е неизменна част от пряката ми работа с децата. Уважавам всяко родителско мнение и решение, не налагам на всяка цена моите виждания за развитие на детето, родителите ми имат доверие и ме подкрепят.
В работата ми с учениците се стремя се да разнообразявам методите на преподаване, използвам готови или създавам собствени ресурси на преподаването, подготвям методически материали - за групова и индивидуална работа, прилагам нови, иновативни методи и черпя опит от колеги.
 2021 г. - Почетно отличие на МОН Неофит Рилски


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Редовно провеждам телефонни разговори с родителите на своите ученици, независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Бъдещи планове

• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване; 
• Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция;
• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация;
• Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и четения;
• Развитие на други иновативни методи на обучение;
• Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи;


Самонаблюдение

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.
Нови стратегии за преподаване. Учител като консултант в класната стая. 
Мотивация на учениците. Ако това, което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях, те ще са мотивирани да продължават да работят. 

Благодаря!