Антония Христова

Антония Христова

Антония Христова Христова

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите, които са водещи. Децата се интересуват изключително от всякакви нови технологии. Това обуславя и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Профил

Адрес

ОУ "Н. Петрини" - град Ямбол, улица "Битоля" №35

И-мейл

ahh_petrini@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Околен свят Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

Български език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Училище

1 - 4 клас училище "Данчето и Митошка" - гр. Ямбол; 5 - 7клас - училище "Иван Тенев"

Средно образование

ЕСПУ

8 - 11 клас - ЕСПУ "В. Карагьозов" - гр. Ямбол - паралелка със засилено изучаване на немски език.

12 клас - УПК към ТХВП "Г. Димитров" - гр. Ямбол - паралелка Хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Магистър

ВПИ

Начален учител, специализация "Физическо възпитание"

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител начално образование

Класен ръководител на първи "В" клас в Основно училище "Николай Петрини" - гр. Ямбол

30/09/1991 - 31/08/2016

Начален учител в НУ "Професор Петър Нойков" - гр. Ямбол

Длъжност - Старши учител.


01/09/2016 - 00/00/0000

Начален учител в ОУ "Николай Петрини" - гр. Ямбол Длъжност Старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Отлични комуникативни умения, умения за работа в екип при вземането на решения,ценяща личното достойнство на другия, зачитаща неговите права.Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности.Мотивирана и умееща да мотивира за успех.

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система windows,владеене на Microsoft office(Word, PowerPoint),интернет Explorer,Firefox Chrome,работа с мултимедия,работа с аудио и визуална техника

Когнитивно-базирани компетенции

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност,осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие.Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

16/11/2015 - Сертификат

Социални и граждански компетенции - позитивно възпитание и мотивация

13/02/2014 - Сертификат

1. Формиране на компетентности по четене с разбиране в началния етап чрез използване на допълнителни методически средства. 2. Работа с електронни продукти при преподаването в 1 - 4 клас.

31/01/2014 - Сертификат

"Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"

06/12/2013 - Удостоверение

"Стратегии и техники при приложение на метода четене с разбиране"

29/11/2012 - Сертификат

"Управление на гнева и контрол на агресивното поведение при учениците"

29/06/2011 - Удостоверение

"Интерактивни презентации за напреднали"

16/03/2011 - Сертификат

Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието"

26/11/2010 - Сертификат

"Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки"

17/12/2009 - Удостоверение

"Взаимодействие между учители и родители"

22/08/2008 - Удостоверение

Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас

12/06/2007 - Сертификат

"Подготовка и управление на проекти"

27/06/2006 - Удостоверение

"Чуждоезиково обучение - английски език" Ниво А1 и А2

24/02/2006 - Удостоверение

"Базови и специфични компютърни умения на учители"

03/01/2006 - Удостоверение

"Методика на обучението по Безопасност на двежението по пътищата"

02/06/2003 - свидетелство за ПКС

ТРЕТА професионално-квалификационна степен

05/11/2001 - свидетелство за ПКС

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен

02/10/1998 - свидетелство за ПКС

ПЕТА професионално-квалификационна степен

00/00/0000 - Сертификат

"Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител е призвание и мисия.

Методи на преподаване

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – интерактивни игри и уроци, мултимедийни презентации, уроци на открито, ролеви игри и интердисциплинарни уроци.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

За развитие и прилагане на новите технологии в училище е много важна и подкрепата на родителите. Тяхната инициативност и отзивчивост е показател, че те също проявяват заинтересованост и ангажираност към проблема с възпитанието и обучението на децата им, като желаят въвеждането и работата с новите технологии. Нека не забравяме че времената се менят, детството на децата няма да е като тяхното; то няма да срещне по пътя си същите трудности, каквито са срещнали те, но ще срещнат много различни и други присъщи на тяхното време на тяхното днес и тяхното утре. И детето трябва да е подготвено да ги посрещне и да се справи с тях достойно според ценностите на съвремието му. 
Чрез възможностите на съвременните средства за комуникация и интернет имаме възможност за ежедневна връзка с родителите и такава за системно отразяване на различни моменти от възпитателно-образователния процес. 

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Да бъдем по-добри!

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата, развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени, че се предлага най-доброто за тях, им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!