Евилина Ангелова

Евилина Ангелова

Евилина Христова Ангелова

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес

град Ямбол улица"Битоля"35

И-мейл

evichka1966@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/ГрупиПърви клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Учебни предметиМатематика

Български език и литература

Човекът и природата

Човекът и обществото

Музика 

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Учебни комплектиБългарски език и литература-"Булвест 2000"ООД 

Математика - -"Булвест 2000"ООД 

Човекът и обществото - "Булвест 2000"ООД

Човекът и природата -"Булвест 2000"ООД

Музика - "Булвест 2000"ООД

Изобразително изкуство - "Булвест 2000"ООД 

Технологии и предприемачество - "Булвест 2000"ООД 


Участие в програми и проектиПроект " Успех"

Програма"квалификация на педагогическите специалисти"

Извънкласни дейностиТеатрална школа

Клуб " Сръчни ръце"

Образование

Основно Образование

ОУ

Основно училище"Христо Смирненски"град Ямбол

Средно образование

ПГ

Политехническа гимназия Васил Левски" град Ямбол

Магистър

ВПИ- град Шумен

- Висше образование :Висш педагогически институт град Шумен
- Специалност – Начална училищна педагогика
- Специализация – Физическо възпитание
- Степен –магистър

Учителски стаж

Настояща работа

Старши начален учител

Старши начален учител

02/09/1988 - 05/05/2010

 – Помощно училище „Н.Й.Вапцаров” град Елхово
-  Основно училище  „ Паисий Хилендарски ” село  Бояново 

 – Основно училище „Даскал Ат. Кожухаров” град Ямбол
 – Основно училище”Димчо Дебелянов” град  Ямбол
 – до настоящия момент – Основно училище „Николай Петрини” град Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране ,позитивно мислене ,добра работа в екип ,лоялност ,креативност , организираност ,коректни взаимоотношения с колектива в училището ,комуникативна способност при общуване с родители и администрация ,уважение и стимулиране уникалността на всяко дете.

Организационни умения и компетенции

- Умения за планиране на учебния процес;
- Умения за диагностика, оценяване и отчитане постиженията на учениците;
- Умения за планиране и организиране на извънкласния живот на класа;
- Умения за опазване живото и здравето на учениците;
- Умения за преодоляване на трудности;
- Умения за решаване на проблеми и носене на отговорност;
- Умения да мотивирам децата за успех

Технически умения и компетенции

- Работа с компютър:ОС Windows
- Работа с аудио и визуална техника
- Работа с мултимедия
- Използване на ИКТ в образователния процес – презентации на теми или част от уроци .

Когнитивно-базирани компетенции

- Възприемане на детето като ценност;
- Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;
- Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;
- Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие;
- Изграждане на социални умения за общуване и адаптация;
- Диагностициране на детското развитие .

Артистични умения и компетенции

- Умения в певческото изкуство;
- Поставяне на театрални представления с деца пред родители и близки;
- Изработване на декори за театрални постановки с ученици;
- Изработване на костюми за театрални постановки с ученици; 

- Организиране на спортни игри и състезания.

Квалификации и обучения

09/10/2017 - Диплома

Придобита пета професионална квалификационна степен


08/06/2017 - Курс

Изграждане на ключовата компетентност "Инициативност и предприемчивост" в начален етап

25/11/2013 - Семинар

Семинар на тема" Намаляване на стреса на учениците чрез прилагане на нестандартни форми и методи на работа"

25/02/2013 - Сертификат

Новият формат за външно оценяване

12/12/2012 - Сертификат

Обучителна програма за повишаване на уменията на учители , преподаващи на деца със СОП

06/12/2007 - Сертификат

Подготовка и управление на проекти

20/01/2007 - Курс

Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата

20/12/2006 - Курс

Чуждоезиково обучение - Английски език /Ниво А1 /

11/01/2005 - Курс

Работа с компютри и информационни технологии

00/00/0000 - Курс

Курс"Организация на образователния процес"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

•Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за различните теми по учебни предмети.

•Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
•Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.


Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!