Снежана Ръбина

Снежана Ръбина

Снежана Александрова Ръбина

     Личността на началният учител е много важна при формирането на личността на детето. За малкият ученик неговият учител е пример за подражание и авторитет. Детето му вярва и той трябва да оправдае това доверие. Началният учител трябва не само да владее учебните предмети, които преподава, но и да умее да предаде знанията си по достъпен начин, да заинтригува учениците си, да ги въведе плавно и интересно в научните познания. Учителят е този, който мотивира и подкрепя любознателността и креативното мислене на децата.

     Истинският педагог е и възпитател. Главен принцип на моята работа е да покажа на детето, че е обичано, разбирано и уважавано независимо от това какви са неговите постижения по учебните предмети, дали е палаво или послушно.

            "Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим." - Сократ

Профил

Адрес

ОУ „ Николай Петрини” град Ямбол

И-мейл

snejana.rab@gmail.com

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/ГрупиЦДО - ІІ "б" и  ІІ "в" клас 

Учебни предмети

Български език Математика Околен свят

Организиране и провеждане на ежедневна самоподготовка по български език, математика и околен свят.

Провеждане на организиран отдих и физическа активност и създаване на условия за дейности по избор.


Учебни комплектиИздателство Булвест 2000

Участие в програми и проекти

Проект“ Училището – територия на учениците ”

Участие в педагогически четения на общинско и областно ниво.
Участие в проект "Нов шанс за успех"

Извънкласни дейностиУчастие в обучителни екскурзии, лагери и спортни прояви.

Образование

Основно Образование

ОУ Христо Смирненски, гр. Ямбол

Средно образование

Гимназия Васил Левски гр. Ямбол

Средно политехническо образование

Бакалавър

ИДНУ Христо Ботев, гр. Бургас

Предучилищна педагогика

Бакалавър

Тракийски Университет Стара Загора

Начална училищна педагогика

Магистър

Тракийски университет

Предучилищна и начална училищна педагогика - V клас квалификация

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител в начален етап- ЦДО ІІ клас

Организирам отдиха, физическата активност и дейностите по интереси в следобедния режим. Помагам, съветвам и консултирам самоподготовката на учениците, като изисквам повече самостоятелност при решаването на познавателните проблеми.

15/09/1981 - 07/03/2019

1981 г.  ЦДГ №13 "Андижан" -  учител

1982 г.  НУ "Климент Охридски"- учител

1992 г.  ОБНС Тунджа, Център за работа с деца

2000 г.  НУ "Васил Левски", с. Завой - учител

2013 г-  ОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол - учител


Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, отговорност, организираност. Умея да изслушвам учениците, родителите им и колегите. Винаги се стремя да поддържам коректни взаимоотношения. Поддържам добри контакти с ученици и родители. Уважавам и стимулирам уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения и компетенции

Учител съм в начален етап. През настоящата 2018/2019 учебна година работя в ЦДО - втори клас. Организирам и провеждам педагогическата дейност в съответствие с изискванията в нормативните документи. Участвам в педагогически съвети и квалификационни курсове. 

Технически умения и компетенции

Работа с компютър:работа с готови платформи, електронни учебници, администриране на сайтове по проекти, водене на електронен дневник, работа със софтуерни програми, свързани с учебната дейност.

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда, стимулираща детското развитие; реализиране на педагогическо взаимодействиечрез разнообразни методи и форми на работа; съобразяване с личностните различия между хората, които са в основата на резултатно сътрудничество.

Артистични умения и компетенции

Обичам да слушам музика. Харесвам театъра, художествената литература. Посещавам театрални постановки и изложби.

Квалификации и обучения

21/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтурна платформа "Учителско портфолио"

20/06/2018 - Удостоверение

Изграждане на ефективна училищна среда

08/06/2017 - Удостоверение

Изграждане на ключова компетентнос "Инициативност и предприемачество" в начален етап

05/12/2014 - Сертификат

Иновативни стратегии в обучението

14/01/2011 - Удостоверение

Нестандартни методи на преподаване

12/10/2008 - Сертификат

Фолклор на етносите в България

04/05/2007 - Удостоверение

Базови и спеифични компютърни умения на учители

14/10/2006 - свидетелство за ПКС

Пета професионално-квалификационна степен

12/12/2005 - Удостоверение

Работа в мултиетническа среда

23/08/2005 - Удостоверение

Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата

Форма за обратна връзка

Разбирате ли преподадения Ви материал?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Искате ли да има повече дигитални уроци?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Смятата те ли, че обемът на домашната работа е прекалено голям?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Преподаването е мисия,призвание и голяма отговорност. Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен език, да усъвършенства знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Моята философия за образованието поставя в центъра ученка. Убеждението ми е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всеки ученик има своите силни страни и целта на образованието е да ги разпознава и да ги надгражда.

Методи на преподаване

Провокация на мисленето - анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение.

Дискусия - начини за изразяване и защитаване на собствена позиция.

Работа в екип, работа в малка група, работа по проект.

В работата си използвам:

Учебници, учебни тетрадки, сборници на издателство Булвест 2000;

Тренировъчни тестове, работни листи;

Интернет - образователни сайтове, електронни ресурси, презентации.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

В своята ежедневна работа непрекъснато контактувам с родителите, търся добри практики и съвременни форми за взаимодействие с тях, старая се да ги включвам като съмишленици и участници в училищни инициативи. По този начин намаляваме напрежението в комуникацията, изграждаме доверие и партньорство. Увеличава се родителската ангажираност,преодолява се скептицизма на родителите по отношение на възможностите на училището да предложи интересни и полезни форми за изява на децата. Доброто сътрудничество между учители и родители е важна психологическа предпоставка децата да почувстват училището като желана територия за личностна изява. 

Публикации


Успех на учениците

През 2017/2018 учебна година учениците от І "б" и І "в" клас участваха в проведеното математическо състезание в МГ "Атанас Радев", гр. Ямбол. Активно се включиха и в проведените от СБНУ състезания. Получиха грамоти за много добро и отлично представяне. Трима от тях достигнаха до финално национално състезание през м. април 2018 г. Постиженията им са отлични.

През новата 2018/2019 г. отново се включват във всички състезания. През м. ноември 2018 г., на математическото състезание "Иван Салабашев", две от децата са класирани на четвърто и пето място.

Максимален брой точки имат участниците в състезанията "Аз обичам да рисувам, "Аз и числата" и "Аз и буквите"

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Плакет от кмета на община Тунджа за постигнати отлични резултати в учебно-възпитателната работа

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

 Бих искала да се включа във курсове и квалификации, които да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата, развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени, че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!