Яна Димитрова

Яна Димитрова

Яна Миткова Димитрова

        Преподавателят в прогимназиален етап има нелеката задача да се справи с всички пропуски в знанията на младите средношколци.  За да успее  учителят трябва да изпитва обич към професията и учениците си а също така и пълна отдаденост. Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Математиката е водещ учебен предмет. Тя е в основата на много други науки, не само на природните.  Тя е част от общата култура на всеки човек. В областта на математиката ние учителите търсим начини да събудим интереса на учениците, да стимулираме изследователския дух и да провокираме желание за самообучение.  Дигиталните технологии в наши дни,  са една допълнителна възможност за въздействие върху ученето. Учителят по математика формира начин на мислене, който е изключително полезен и другите учебни дисциплини.Профил

Адрес

8600 Ямбол ул."Битоля"№ 35

И-мейл

yana_d@mail.bg

Мрежи

Институция

Класове/Групи

Шести клас Седми клас


Учебни предмети

Математика Информационни технологии

Учебни комплекти

Математика


Участие в програми и проектиУчебна година : 2017/2018
Наименование на проекта:
„Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“
форма: Екип за обхват

Учебна година: 2016 / 2017
Форма: клуб „Комтърна графика“
Категория: Извънкласни дейности за занимания по интереси
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" Презентацията е качена на сайта на ПГИ-http://www.pgi-rakovski.com/projects1.htm.

Извънкласни дейностиУчебна година 2018/2019

Категория: Извънкласни дейности за занимания по интереси

Форма: клуб „Комтърна графика“

Образование

Основно Образование

ОУ


Средно образование

ИТ

Магистър

ПУ

учител по математика и информатика

Учителски стаж

Настояща работа

учител по математика и информатика

Старши учител

01/08/2018 - 00/00/0000


23/09/2002 - 21/01/2018

ТХТАС проф. д-р „П. Райков“ Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Много добра адаптивност, способност за работа с хора в динамична среда. Добри умения за работа в екип.
Притежавам сертификат от квалификационен курс за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

Организационни умения и компетенции

Като председател на СО към СБУ на КНСБ на ПГИ „Георги Ст. Раковски“ 2008/2009г. съм провеждала редица събрания, съвещания, както и срещи по организацията и подписване на КТД.

Като председател на методическото обединение на учителите по природо-математически дисциплини 2014/2015г. съм планирала и организирала дейността в МО.

Kато специалист в Младежки дом - гр. Ямбол съм участвала в организацията на редица културни мероприятия – концерти, изложби, срещи с писатели, поети, изявени личности в различни области.

През този период организирахме младежка трудова борса, към Младежки дом Ямбол. Регистрирах безработни млади хора в информационна система с база данни. Работихме съвместно с бюро по труда - гр. Ямбол.

Технически умения и компетенции

Като информатик работата ми е непосредствено свързана с ползването на редица технически средства, както и познаването на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Когнитивно-базирани компетенции

Преподавала съм програмиране на следните езици:
Basic
Pascal
C++
C#
Visual Basic
Action Script 3.0

Познавам и съм преподавала следния софтуер:
Система за текстообработка Word
Система за електронни таблици Excel
Система за управление на бази данни Access
Визуална система за програмиране Visual Studio

Познавам и съм преподавала следния софтуер:
Среда за програмиране Dev-C++
Настолна издателска система PageMaker
Графична система за двумерна векторна графика CorelDraw
Графична система растерна графика PhotoShop

Артистични умения и компетенции


Квалификации и обучения

16/12/2017 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема "Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик"

07/11/2017 - Квалификация

Свидетелство за професионално-квалификационна степен

27/03/2017 - Удостоверение

Допълнително обучение на тема: „Планиране и организация на учебния процес“

30/07/2015 - Сертификат

Практически семинар на тема: „Управление на дисциплината в класната стая“

30/06/2015 - Сертификат

Практически семинар на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“

22/05/2014 - Сертификат

Практически семинар на тема: „Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“

09/08/2013 - Сертификат

Квалификационен курс на тема: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“

15/05/2013 - Сертификат

Практически семинар на тема: „Оценяване постиженията на учениците. Сумативно и формиращо оценяване“

22/04/2011 - Удостоверение

Курс на тема „Програмиране с Visual Basic”

00/00/0000 - Сертификат

Практически семинар на тема: „Разрешаване конфликти в класната стая“

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

                                                „Детският ум не е съд,

                                                който подлежи да напълним,

                                                а огнище, което трябва да                                                     запалим“ - Греар
   

    Важна причина да избера професията на учител е, че ежедневно ще имам възможността да общувам с млади хора. Всеки от нас преподавателите би бил щастлив да знае, че е част от възпитанието и израстването на знаещи, можещи, енергични, инициативни и конкурентноспособни личности. Харесва ми да съм сред млади хора, да живея с техните радости и проблеми. Харесва ми да преподавам и бих го правила и ако не мие основно занимание.
В работата си се ръководя от стандартите в учебната материя. Стремя се да прилагам комплексен и индивидуален подход на работа с учениците, винаги съобразно техните възможности и интереси. За мен самостоятелната работа и учене сa важни фактори за повишаване ефективността от образователно-възпитателният процес.
Като преподавател с дългогодишен опит, за да върша добре работата си, разчитам на взаимното уважение ученик-учител и на добрия тон. Държа на дисциплината и реда. Важно за мен е и партньорството с родители. С тяхната подкрепа можем да постигнем възпитанието на отговорни и успешни личности. Математиката, информационните и комуникационни технологии имат централно място в съвременното глобализиращо се и динамично общество. Знанията и уменията, които съм преподавала са от значение за личностното израстване на всяко дете в новите условия, независимо в каква област са интересите му.

Математиката е водещ учебен предмет и основа на много други науки. В областта на математиката ние учителите търсим начини да събудим интереса на учениците, да стимулираме желанието и усилията им да решават задачи. Доброто ниво по математиката е показател за по-висока обща култура.

  Днес всички използват технологии. Теса част от начина ни на живот, но са и инструмент да направим обучението по-лесно и приятно. Ето защо мисля, че познанията в областта на  информатиката и информационните технологии, в наши дни, определят не само ниво на компютърна грамотност,  но са и важна част от общата грамотност на всеки човек.
Като преподавател моята най-голяма награда би била да съумея да покажа посоката, да провокирам желание за допълнително самообучение и самоусъвършенстване. Бих искала моите ученици да видят мощта и красотата на математическите и компютърните науки.
Ще работя ,така че „Да запаля искрата в огнището.“

Методи на преподаване

Изпробване на разнообразни методи средства похвати и форми на работа за по-бързо и по-лесно усвояване на учебното съдържание определено от Държавните образователни изисквания за училищното възпитание и подготовката на ученицитеще като се спазва строго индивидуалния подход при всеки отделен случай. Заложих на въвеждането на новите технологии  като помощник на учителя за по-интересно поднасяне на учебното съдържание и свързаните с него дейности. 
Ценностно ориентиран подход насочен към важни качества като самооценка самоконтрол и саморегулация, които да се използват при решаване на познавателни и практически задачи. 
Хуманно-личностен подход осигуряващ индивидуалност стабилност самоуважение и толерантност. 
Креативен подход който акцентира върху познанието и общуването. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

 Държа на постоянната връзка и взаимодействие с родителите.  С тяхната подкрепа можем да постигнем възпитанието на отговорни и успешни личности.

Публикации


Успех на учениците

Във всеки учебен час по информатика и ИТ се използват компютърни технологии. Приложението на ИКТ задължително води до разработване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението. Променят се постепенно стиловете на преподаване и учене. Променят се и ролите на ученика и преподавателя.
В практиката си използвам електронни учебници и пособия, защото са достъпни за всеки ученик. В някои от помагалата, чрез мултимедийни решения се онагледява динамиката на изучаваните процеси. Така учебната материя се възприема от учениците по най-добрия начин.
ИКТ винаги са предпоставка за създаване на нова и различна образователна среда.

тестове изработени от ученици

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

- През учебната 2004 година изработих знака на Професионална гимназия по икономика „Георги Ст. Раковски“ гр. Ямбол. От тогава е част от документите на училището, както и от униформата на учениците 

- Участвах като техническо лице при изработване на рекламни материали- брошури и презентации по европейски проекти, разработени от Мариана Цонкова – учител по френски език в гимназията.
Линк към слайд-шоу, представящо проектите в гимназията: https://www.youtube.com/watch?v=cVrTxDviENw&pbjreload=10

- През учебната 2004 година изработих знака на Професионална гимназия по икономика „Георги Ст. Раковски“ гр. Ямбол. От тогава е част от документите на училището, както и от униформата на учениците


 - Във връзка с приема изработих брошури, флаери, плакати.


- Изработих слайд-шоу по повод 50 години от създаването на ПГИ Ямбол. Презентацията бе част от празничния концерт на гимназията


-За представителната изява на клуб "Компютърна графика" изработих слайд-шоу. Презентацията е качена на сайта на ПГИ Ямбол -  http://www.pgi-rakovski.com/projects1.htm.Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение


Благодаря!