Женя Великова

Женя Великова

Женя Йовчева Великова

Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем, да се стреми към развиване на нови практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост от учениците си, да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения, умения за работа в екип, да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Трябва да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес


И-мейл

iovcheva_123@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас

Учител в ЦДО - 1 клас

Учебни предмети

Български език и литература Български език Математика Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Околен свят Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език


Учебни комплекти
Участие в програми и проекти
Извънкласни дейности

Аз обичам да чета Арт работилница Общуване чрез танца


Образование

Основно Образование

ОУ Христо Смирненски


Средно образование

МГ Атанас Радев

Математика и Информатика

Бакалавър

Университет Проф. д-р Асен Златаров

Начална училищна педагогика с чужд език

Бакалавър

Университет Проф. д-р Асен Златаров

Предучилищна педагогика с чужд език

Магистър

Университет Проф. д-р Асен Златаров

Информационни технологии в обучението 1-4 клас

Учителски стаж

Настояща работа

учител


28/09/2015 - 30/06/2018

ДГ "Червената шапчица", гр. Ямбол - детски учител

01/03/2015 - 15/06/2015

ОДЗ "Изгрев", гр. Бургас - детски учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия


Организационни умения и компетенции


Технически умения и компетенции

MS OFFICE, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Когнитивно-базирани компетенции


Артистични умения и компетенции

МУЗИКАЛНИ И АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ В ХОРОВА ШКОЛА „ПРОФ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ –
ГР. ЯМБОЛ

Квалификации и обучения

12/10/2014 - Семинар

Семинар по Емоционална Интелигентност

03/10/2014 - Квалификация

Методически насоки за използване на интерактивни дидактически средства в детската градина

03/10/2014 - Сертификат

Диагностика - осеняване резултатите по общообразователни направления

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Обичам работата си и не бих я сменила за друга. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш - изоставаш в учителската си кариера и от учениците си, и от колегите си.
Ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин материла от учебната програма, че да предизвикаме детското любопитство към него.
Добрият учител преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа, дори когато се налага повтарянето на един и същи материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник, социален работник, социализиращ в нормите на обществото, но също така да съм и медицинска сестра, психолог, звероукротител, психоаналитик, а и наставник -  едновременно. Смятам, че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място в социалната стълбица, но и да се стремят да вървят нагоре по нея.
Искам учениците, на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. 
Традиционните педагогически похвати – лекция, беседа, разказ, дискусия; съчетани с интерактивни – ролеви игри, кръстословици, диспути, съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска, проектор, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения- спомагат комуникацията с учениците и успеваемостта на учебния материал.
Смятам образованието за ценност - чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си.

Методи на преподаване

Старая се да съчетавам традиционните методи на преподаване с модерните, защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до вниманието на учениците върху дейностите в клас - са добри и ползотворни.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Необходимо е учителят да има връзка с  родителите на своите ученици, защото е важно за децата да живеят в свят с уеднаквени ценности. Редовно провеждам  разговори с родителите на своите ученици, независимо дали съм им класен ръководител, или възпитател. По този начин по-лесно и успешно достигам до самите деца, и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати в училище.

Публикации

 1. Участие с доклад в научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 2015 г., гр. Бургас
 2. Участие с доклад в научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 2014 г., гр. Бургас
 3. I-во място в „Юбилейна студентска научно-практическа конференция“ към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас - в периода 2013/2014 за решаване на педагогически казус към НБУ „Михаил Лъкатник”
 4. I-во място в „Юбилейна студентска научно-практическа конференция“ към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас - в периода 2013/2014 за решаване на педагогически казус - Сдружение „Образование и технологии” - изготвяне на образователен софтуерен продукт.
 5. Участие в студентски научни конференции към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас - в периода 2013/2014 с доклади на тема:
   „Ролята на музиката за интелектуалното и емоционалното развитие на детето от предучилищна възраст”                                                                                                                                             „Формиране на положително отношение на децата от предучилищна възраст към природата, чрез екологично възпитание”
  „Спортните празници в детската градина - традиция или предизвикателство”
  „Съвременното дете и компютърните игри”
  „Народната песен и детските народни игри – средство за приобщаване на децата към традициите на нашия народ”
 6. Участие в студентска научна конференция към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас - в периода 2012/2013 с доклад на тема: „Дислексия”
 7. Участие в студентска научна конференция към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас - в периода 2011/2012 с доклад на тема: „Нравствено възпитание на детето от начална училищна възраст чрез приказките”

Успех на учениците

Постигнати високи резултати на учениците в състезанията "Аз, природата и светът", "Аз и числата". Отличена рисунка на ученик в конкурс на тема "Коледа" от кампанията "Подай ръка - спаси живот", 2018 г.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си, да познавам характерните им особености, за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете, и не само. 
Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване.
Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот.
Чрез допълнителна работа с учениците си отговарям на техните индивидуални потребности и нужди. 
Преподаването е активен процес на приемане и предаване на информация.


Благодаря!