Галина Димитрова

Галина Димитрова

Галина Маринова Димитрова

Преподавателят в прогимназиален етап има нелеката задача да се справи с всички пропуски в знанията на младите средношколци. Той трябва да е психическа опора на учениците при прехода им от начален към прогимназиален етап; трябва да се съобразява с психологическите и физиологични промени настъпващи в организма на учениците през този период; да е не само преподавател по предмет но и до голяма степен умиротворител. За да успее с всички тези задачи учителят трябва да изпитва обич към професията и учениците си а също така и пълна отдаденост.

Профил

Адрес

гр. Ямбол, ул. Битоля№35

И-мейл

galina_md@mail.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас


Учебни предмети

Музика

Предприемачество


Учебни комплекти

Музика Музика

Музика - "Изкуства" ЕООД - 7 клас

Участие в програми и проекти

Проект "Твоят час" Проект "Успех"


Извънкласни дейности

Детска вокална група Аз съм предприемач


Образование

Основно Образование

Средно образование

Музикална паралелка

ПГ "Васил Левски" - гр. Ямбол

Магистър

Музикална педагогика

Академия за музикално и танцово изкуство - гр. Пловдив

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител

Старши учител по музика

15/09/1994 - 31/05/1995

ОУ "Любен Каравелов" - учител по пиано и солфеж

15/09/1994 - 30/05/2014

Детска хорова школа "Проф- Г-Димитров" - корепетитор и диригент

07/09/1994 - 00/00/0000

ОУ "Николай Петрини" - учител по музика

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, толерантност, емпатия, комуникативна способност при общуване с родители, създаваща позитивна среда около себе си, мотивирана и умееща да мотивира за успех.

Организационни умения и компетенции

Добри
организаторски умения. Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения. Участия в проекти.

Координация на дейности, организация на съвместни дейности, разпределение на функции и задължения, гъвкавост, инициативност, креативност.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS
Владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие. Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Музикални – свиря и съм учител по пиано, пея в хорова школа, участвам в състав за народни танци.

Квалификации и обучения

21/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"

23/11/2017 - Удостоверение

Прилагане на новите учебни планове и програми от учители, преподаващи в V и VІ клас по технологии и предприемачество

11/06/2017 - Удостоверение

Изграждане на ключовата компетентност "Инициативност и предприемчивост" в прогимназиален етап на училищното образование

10/06/2015 - Сертификат

Предизвикателства и нови моменти в закона за Предучилищно и училищно образование

06/12/2014 - Сертификат

Иновативни стратегии в обучението

25/11/2013 - Сертификат

Намаляване на стреса на учениците чрез прилагане на нестандартни форми и методи на обучение

04/10/2013 - Сертификат

Обучения на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците

20/08/2013 - Удостоверение

Методика на обучение на децата и учениците по БДП в V - VІІІ клас

15/12/2012 - Сертификат

Програма за повишаване уменията на учители, преподаващи на деца със СОП

04/11/2002 - свидетелство за ПКС

Второ ПКС

14/10/1998 - свидетелство за ПКС

Трета ПКС

01/12/1997 - свидетелство за ПКС

Съвременни дидактически технологии

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Най-лесни за използване и прилагане на повечето учители са традиционните методи и форми. Те са обаче са остарели и почти безинтересни на учениците особено подрастващите 5.-7. клас. Изключително важно е според мен учителят да е в крак с всички образователни тенденции. Това изисква да умее да работи с образователни софтуерни продукти мултимедийни презентации и интерактивни методи на обучение. Модерният учител е в крак с интересите на учениците си и успява да използва тези интереси в своя полза.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации


Успех на учениците

През годините многократно вокалната група - Караоке клуб и индивидуално подготвени ученици печелят призови места на традиционния фестивал,,Песни России'', конкурс Руска военна песен и националния конкурс "Песните на Европа". 

Пет години подред имам ученици, класирани за национален кръг в съсгезанието "Ключът на музиката" в град Пловдив. Там учениците се представят достойно, като най-доброто постижение е 8 място на петокласника Мартин Димитров, от 177 участвали ученика.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

Реализиране на успешна педагогическа кариера,която ще се изразява както в моето развитие,така и в успеха и развитието на моите ученици.

Самонаблюдение

Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите ученици – относно учебната дейност психологически особености възрастови затруднения. Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на възникналите проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не се отказваш никога и да продължаваш да се обучаваш защото обучението не е едностранен процес.

Благодаря!