Кристина Танева

Кристина Танева

Кристина Танева

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото.

Профил

Адрес

ул.Битоля 35; Ямбол

И-мейл

kdtaneva@gmail.com

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас


Учебни предмети

География и икономика Немски език


Учебни комплекти

География и икономика


Участие в програми и проекти
Извънкласни дейности
Образование

Основно Образование

ОУ,,Климент Охридски''Ямбол

Средно образование

ГПЧЕ,,Васил Карагьозов''Ямбол


Бакалавър

История и география

СУ,,Св.Климент Охридски''

Магистър

Начална педагогика

СУ,,Св.Климент Охридски''

Учителски стаж

Настояща работа

преподавател


15/09/2016 - 10/04/2017

ПГЗ,,Христо Ботев"Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора


Организационни умения и компетенции


Технически умения и компетенции


Когнитивно-базирани компетенции


Артистични умения и компетенции


Квалификации и обучения

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост съпричастност и взаимно уважение.

Методи на преподаване

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. 
Да се използват материали за работа съобразно възможностите и уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват разказът и беседата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации


Успех на учениците


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение


Благодаря!