Ренета Кондова

Ренета Кондова

Ренета Веселинова Кондова

Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални и духовни блага! Ето защо резултатите от финала много зависят от старта!

Добрият учител обича децата и това се чете по ласкавия поглед, който гали, по меката грижовност, с която изслушва и напътства. Той гледа на децата не като обект на обучението, а като личности – с положителни и отрицателни страни, с радости и проблеми, с успехи и разочарования. 


Добрият учител обича своя предмет и знае как да накара и учениците си да го заобичат. Той използва атрактивни методи, които поставят ученика в активна позиция и го мотивират в процеса на обучението. Всеки негов час е различен, запомня се и се очаква с нетърпение от учениците.

Добрият учител научава своите ученици да си задават въпроси: „Какво?“, „Как?“, „Къде?“, „Защо?“…, и да търсят отговори. Учи ги да се съмняват, да откриват своите истини за живота, да имат собствена позиция и ревностно да я отстояват, т.е. да бъдат мислещи личности.

Добрият учител има живо нравствено чувство – излъчва доброта и справедливост. Особено справедливост. Той няма любимци – за него всички ученици са равноценни индивидуалности. Той няма двойствени критерии при оценяването. Да, той мъмри, когато си без домашна работа или си извършил някоя простъпка, пише двойки, когато не си подготвен, но и поощрява, стимулира, показва ти, че си специален, че можеш, стига да положиш повече усилия. Той открива силните ти страни и ти помага да ги развиеш.

Добрият учител оставя личните си проблеми зад вратата на класната стая. Той не позволява моментни настроения да влияят на общуването му с учениците. Добрият учител владее всяка ситуация. Той не повишава тон, за да го чуят, разрешава конфликтите между деца, без да накърнява достойнството им, без да изразява пристрастия.

Добрият учител е уважаван и обичан от децата и учениците. Това се постига най-трудно, но той го постига. От една страна, той е техен приятел – изслушва ги, съветва ги, пази поверените му тайни, празнува с тях, споделя… От друга страна, той е техен наставник – насочва, изисква, наставлява, коригира, пише неизвинени отсъствия, налага наказания, когато правилникът го изисква. Въпреки всичко децата го уважават и обичат, защото той е намерил златната среда в отношенията си с тях.

Профил

Адрес

ул. „Битоля“ 35, ж.к. Васил Левски, Ямбол

И-мейл

r_e_n_y_@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи
Учебни предмети

Български език Математика Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Околен свят Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт


Учебни комплекти
Участие в програми и проекти
Извънкласни дейности
Образование

Основно Образование

ОУ „Христо Смирненски“ - гр.Ямбол


Средно образование

Езикова гимназия

Френски и английски

Бакалавър

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр.Бургас

Начална училищна педагогика с чужд език

Учителски стаж

Настояща работа

Учител в ЦДО – 1 клас

Гарантира оптималното равнище на овладяване на знания, умения и компетенции. Насърчава пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен ученик, съобразно неговите възможности, с цел пълноценна личностна и социална реализация в обществото. Работи за поддържане на добрия имидж на училището.

02/09/2013 - 29/08/2014

ОУ „Димчо Дебелянов“ - гр.Ямбол

01/09/2014 - 07/09/2018

ОУ “Любен Каравелов“ -гр. Ямбол

10/09/2018 - 00/00/0000

ОУ „Николай Петрини“ – гр. Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, коректни взаимоотношения с колектива в училище, комуникативна способност при общуване с родители и администрация, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете.

Организационни умения и компетенции

*Умения за планиране на учебния процес; 

*Умения за решаване на проблеми и носене на отговорност;


Технически умения и компетенции

* Работа с операционна система Windows,
* Отлично владеене на Microsoft office 2003, 2007 и 2010, (Word, Excel, PowerPoint)
* Интернет - Explorer, Firefox,
* Работа с офис техника
* Работа с мултимедия
* Работа с аудио и визуална техника

Когнитивно-базирани компетенции


Артистични умения и компетенции


Квалификации и обучения

10/11/2017 - свидетелство за ПКС

Четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС)

17/05/2017 - Удостоверение

Професионални умения на учителя

05/11/2015 - свидетелство за ПКС

Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС)

12/10/2014 - Удостоверение

Цифрови изображения

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Доброто бъдещо развитие на всеки човек зависи от неговото правилно възпитание и обучение. Това изисква в процеса на цялото детско развитие приоритетни да бъдат творческото мислене въображението инициативността и толерантността. Ето защо професионалистите – детски учители трябва да: 
да притежават необходимата комуникативност и креативност при обучителните процеси; 
имат умения за подбор и планиране на материалите и средствата; 
имат умения ефективно да идентифицират необходимите потребности от образование и възпитание; 
осигуряват правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес. 
Цялостната дейност на педагога да се определя и насочва към изграждане на оптимизираща среда създаваща позитивна нагласа и пълноценна готовност на децата за училище.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации


Успех на учениците


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог.


Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!