Нели Василева

Нели Василева

Нели Ангелова Василева

 Учителят е отговорност, любов, иновативност, компетентност и носител на всичко значимо за детето. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на децата в процеса на обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил

Адрес

гр. Ямбол, ул."Битоля"35

И-мейл

nelli_1977@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/ГрупиПГ, 1-ви- 7 клас

Учебни предметиПодпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности по Български език и литература и Математика

Учебни комплектиадаптирани учебни материали и пособия, съответстващи на индивидуалните възможности на учениците със СОП

Участие в програми и проектиПроект"Включващо обучение"

Извънкласни дейности
Образование

Основно Образование

ЕСПУ

ЕСПУ"Антим l "гр. Златоград

Средно образование

СОУ

СОУ "П.Р.Славейков"гр. Кърджали

Бакалавър

Софийски университет

Софийски университет"Св.Кли

мент Охридски"

специалност- специална педагогика

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

специалност- социални дейности


Магистър

ВТУ

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"- социални дейности

Учителски стаж

Настояща работа

ресурсен учител

подпомагане процеса на обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

20/09/2006 - 02/07/2007

ПУ "Иван Вазов"гр. Ямбол

ресурсен учител


17/09/2012 - 31/12/2015

ОУ "Христо Смирненски"ресурсен учител

07/09/2017 - 00/00/0000

ОУ "Николай Петрини"гр. Ямбол ресурсен учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Емпатия

емпатия

инициативност

отговорност

креативност

мотивираност

Организационни умения и компетенции

-умения за решаване на конфликти,

-умения за работа в екип,

-водене на документация и работа с нормативни документи;

-координация и организиране на дейностите в екипа


Технически умения и компетенции

работа с операционна система Windows, владеене на  Word и PowerPoint


Когнитивно-базирани компетенции

-възприемане на детето като ценност

-разбиране на детската индивидуалност 

-осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие


Артистични умения и компетенции


Квалификации и обучения

21/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтуерна платформа "Учителско портфолио"

06/10/2018 - свидетелство за ПКС

Пета професионалноквалификационна степен

31/05/2018 - Удостоверение

Образование в мултикултурна среда

14/04/2018 - Удостоверение

Организация на образователния процес

18/01/2018 - Удостоверение

Стратегии за учебно мотивиране на учениците

21/08/2013 - Сертификат

Подготовка на педагогически специалисти за екипна работа

12/02/2007 - Удостоверение

Чуждоезиково обучение - Английски език

29/09/2005 - Сертификат

Изграждане и работа в екип

21/04/2005 - Сертификат

Социални услуги в общността.

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така, че те да носят увереност, самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

Добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи.  Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това са добри и ползотворни, щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в групата.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия, за да има ползотворна и ефективна работа. Необходимо  е да достигнем до родителите, да ги накараме да ни вярват, уважават и да бъдат постоянни наши партньори. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят  проблеми с децата им от вкъщи, при което учителят с желание и старание се опитва да помогне.  Убедена съм че човек получава това, което дава. 

Публикации


Успех на учениците


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си, да познавам характерните им особености, за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само. 
Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. 
Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот. 


Благодаря!