Капка Стоянова

Капка Стоянова

Капка Георгиева Стоянова

Търпение, творчество и упорство.

Всички деца трябва да говорят добре и това зависи от логопеда.

Страдаш за всички и искаш да им помогнеш. Радваш се за всяко "р", за всяка нова дума или правилно изписана буква.

За другите може да изглежда нещо дребно, но за логопеда това е победа.

И без лъжлива скромност мога да заявя, че се гордея с професията си!

Профил

Адрес

гр. Ямбол, ул. "Битоля" №35

И-мейл

ka5ka@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/ГрупиГрупи за обща и допълнителна подкрепа 

Учебни предметиУчебни комплектиРазлични адаптирани за нуждите на децата със СОП помагала, преведени от руски и др.

Участие в програми и проектиОперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

" С професионализъм и доверие"

02.11.2011 г. до 02.01.2013 г.

"Включващо обучение" - Работа със скринингов тест за оценка на развитието на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца. - 2015 г.

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ЕСПУ

ЕСПУ " Васил Карагьозов" Ямбол

Средно образование

ТМТ "Димитър Димов" Ямбол

Магистър

Логопедия

ПУ "Паисий Хилендарски"

Магистър

Специална педагогика

ЮЗУ "Неофит Рилски"

Учителски стаж

Настояща работа

Логопед

Работа с деца с езиково-говорни затруднения.

01/10/1991 - 15/06/1992

ПУ "Н. Й. Вапцаров" - Елхово

15/09/1993 - 06/02/2009

Логопед в ПУ "Иван Вазов" - Ямбол

17/03/2009 - 31/05/2010

Логопед в ОУ "Н. Петрини"

15/09/2010 - 01/09/2017

Логопед в РЦППО - Ямбол

01/09/2017 - 00/00/0000

Логопед в ОУ "Николай Петрини" Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

емпатия
инициативност
отговорност
креативност
мотивираност

Организационни умения и компетенции

-умения за решаване на конфликти;

-умения за работа в екип; 

-водене на документация и работа с нормативни документи;

-координация и организиране на дейностите в екипа.

Технически умения и компетенции

Работа с работа с операционна система Windows, Microsoft Word, Exel, Powerpoint;

Adobe Photoshop.

Когнитивно-базирани компетенции

-възприемане на детето като ценност;
-разбиране на детската индивидуалност;
-осигуряване на среда, стимулираща говорната активност и комуникативното развитие.

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

21/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтуерна платформа "Учителско портфолио"

12/12/2018 - Удостоверение

Работа с деца и ученици със СОП

20/06/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс "Изграждане на ефективна училищна среда"

31/05/2017 - Удостоверение

Участие в кръгла маса на тема "Реализиране на процеса на приобщаващо образование на деца и ученици със СОП. Допълнителна подкрепа за личностно развитие.

28/04/2017 - Удостоверение

Квалификационно обучение на тема "Да разберем детето със специфични потребности"

08/04/2016 - Сертификат

Обучение на тема "Ерготерапия и сензорна интеграция

02/04/2016 - Сертификат

Сертификационно обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3

02/11/2015 - Сертификат

Обучителен семинар "Интегриране на сензорните модалности"

20/05/2015 - Удостоверение

Завършен курс за първа долекарска помощ на работното място

23/02/2015 - Удостоверение

"Работа със скринингов тестза оценка на развитието на деца от 3години до з години и 6 месеца"

13/12/2014 - Сертификат

Обучителен семинар "Работа по случай. Супервизия"

20/06/2014 - Сертификат

Национален семинар на логопеди и слухово-речеви рехабилитатори

11/05/2014 - Сертификат

Обучителен семинар "Арт терапия за деца със СОП и техните семейства"

08/12/2013 - Удостоверение

Логопедичен център "Ромел" - работа по случай

15/11/2013 - Сертификат

"Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства"

15/12/2012 - Удостоверение

Тренинг за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

09/04/2012 - Сертификат

Комуникации и социална реципрочност при деца от аутистичния спектър

12/11/2011 - Удостоверение

B-PES Беледук Пумпелина обучителна система Скали за оценки

30/05/1995 - свидетелство за ПКС

Втори клас квалификация

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всеки ученик.

Успехът е субективно понятие, защото възможностите на всяко дете са различни.

За част  от децата огромен успех е всяка произнесена дума, всяко написано изречение или рисунка.  Макар да изглеждат дребни техните постижения са също така значими, защото са постигнати  с много  труд и упорство. 

Чувствам се удовлетворена от гордостта и радостта на децата и техните родители при всяко преодоляно затруднение и постигнат напредък.


Методи на преподаване

По мое мнение, в ръцете на логопеда е  социалното развитие на детето с езиково-говорна проблематика.  Логопедът разширява възможностите за общуване  и се явява своеобразен проводник в многообразния свят на човешките взаимоотношения, възпитава  уверенност в собствените сили на детето, способства за развитието на познавателните му способности. Разчупва рамките на общуването (както в средата на връстниците, так и с възрастните), детето става по-емоционално и отзивчиво. Променя се  неговото отношение към околните, става  по-контактно, по- възприемчиво към нови знания,  усеща се като пълноценен човек.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Позитивните резултати от  логопедичната работа нямаше да са постижими без помощта на родителите и  педагогическиje специалисти от екипа, заинтересовани от успеха на провежданата корекция.

Доверието и доброто взаимодействие може да превърне родителя в ко-терапевт, което удвоява въздействието на провежданата терапия. 


Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!