Йорданка Йорданова

Йорданка Йорданова

Йорданка Василева Йорданова

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там където е нашето място – класната стая те ни доближават до онези към които е насочена нашата работа – учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения но и мястото където ще споделям своите търсения и своите битки. 

Добре дошли! 

Профил

Адрес

Основно училище "Николай Петрини"  град Ямбол

И-мейл

kredo_bg@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Втори клас

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Околен свят Музика Изобразително изкуство

Учебни комплекти

Български език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ОУ Кирил и Методий-с. Бояджик обл.Ямбол

Средно образование

ПГ Васил Левски

Магистър

начална педагогика

ВТУ " Кирил и Методий"

Учителски стаж

Настояща работа

начален учител

Учител на 2 "А" клас

01/10/1982 - 31/08/1985

Начален учител - с. Бояджик обл. Ямбол

04/10/1985 - 30/05/1986

ОУ "Иван Вазов" - град Ямбол

15/09/1986 - 10/03/2019

ОУ "Николай Петрини" - град Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители и родители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения и компетенции

Учител съм в начален етап. През настоящата 2018/201д учебна година съм класен ръководител на 2 клас. Преподавам всички предмети, с изключение на английски език и не водя допълнителния час по спортни дейности на класа. Изготвям годишните разпределения по предметите, по които преподавам, както и учебните програми по ЗИП.  

Участвам в работни групи за изготвяне на училищната документация в помощ на директора и административното ръководство.

Технически умения и компетенции

Работа с компютър: ОС Windows; работа с готови платформи на интернет сайтове . 
Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel, Internet, Flash и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

Когнитивно-базирани компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и
развитие
Откриване на детската индивидуалност в груповата общност
Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, артистични, дизайнерски и др.

Квалификации и обучения

06/06/2017 - Курс

Фондация Джуниър Ачийвмънт България"-София -  "Изграждане на ключова компетентност "Инициативност и предприемчивост" в начален етап на училищното образование

14/10/2013 - Сертификат

"Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания , умения и компетентности за оценяване на ученика"- Национален институт за Обучение и квалификация в системата на образованието

15/12/2012 - Сертификат

Център на Образователни програми и Социални инициативи / 4 модулна програма за повишаване на уменията на учителя на деца със СОП по проект "Професионализъм и доверие

08/12/2007 - Курс

Фондация Европартньори -"Подготовка и умения на проекти"

24/02/2006 - Курс

Национален педагогически център- "Базови и специфични компютърни умения "

01/09/2004 - Квалификация

Следдипломна квалификация- ІІ ПКС

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Какви качества ще се изградят у едно дете зависи от таланта на учителя от неговата ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо неговата философия да се променя а тя трябва да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните пътища по които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат интегрирани педагогически технологии за създаване на интерактивна възпитателно-образователна среда насочена към формиране на ключови компетентности у детето и готовност за училище. Всичко това определя професията на детския учител като творческа. Тя дава възможност за креативност себедоказване и себеутвърждаване.

Методи на преподаване

В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират уменията на децата за да се подтикне развитието им. 
Важно е и създаването на позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие добронамереност и обич в групата. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители което да гарантира щастливо детство и успешна детска група. Важен момент при формиране на детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната работа и сътрудничество между децата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

Успех на учениците

Класирани мои ученици на Коледно математическо състезание-Мария Танева 2 място, Виктория Кабаева-2 място, Неделин Атанасов- 3 място, Михаела Атанасова- 7 място

Класиране за националния кръг на ученици в състезания към СНУБ!

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Продължаване развитието на успешната ми  педагогическа кариера, която ще се
изразява както в моето развитие, така и в успеха и развитието на
моите ученици.

Живеем в динамичен свят,с много
промени и предизвикателства,които
изискват бърза адаптация.Затова най-
важното е да умеем да приемаме тези
предизвикателства и да се адаптираме
към изискванията на времето .


Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!