Десислава Иванова

Десислава Иванова

Десислава Методиева Иванова

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите, които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот. Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Началното училище е място в което децата трябва да усвоят положителния опит, да постигнат компетенции необходими за обучението в прогимназиален и гимназиален етап на училище. Това налага в процеса на работа учителят да бъде новатор, инициатор и последователен в работата си с децата. Учителят е отговорност, любов, иновативност, компетентност и носител на всичко значимо за детето. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на децата в процеса на обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил

Адрес

гр. Ямбол

ул."Битоля" 35

И-мейл

desi_ivanova69@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас Втори клас Tрети клас Четвърти клас


Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Информационни технологии Околен свят Човекът и обществото Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт


Учебни комплекти

Български език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество


Участие в програми и проекти

Проект "Твоят час" Проект "Успех"


Извънкласни дейности

Аз обичам да чета


Образование

Основно Образование

ОУ

Средно образование

1987 г.

МГ "Васил Друмев", 

гр. Велико Търново

Магистър

1991 г.

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Учителски стаж

Настояща работа

старши начален учител

Изготвям годишен тематичен план за разпределяне на учебното съдържание, съобразен с ДОИ на МОМН; Планирам методи, средства, технологии с цел трайно усвояване на знанията; Провеждам обучението в класа и консултативната дейност на учениците; Оценявам и отчитам постиженията на учениците; Мотивирам учениците и стимулирам личностното им развитие.

02/09/1991 - 31/05/1995

ОУ "Паисий Хилендарски", гр. Елхово

начален учител

13/09/1995 - 00/00/0000

ОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол
старши начален учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Добронамерена съм и уважавам моите колеги, ученици и родителите им. Държа се коректно, позитивно общувам, стремя се към сътрудничество при добър психологически климат. Упорита съм, отговорна и коректна. Умея да работя в екип. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Взаимното доверие между родители и педагог е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно уважение.

Организационни умения и компетенции

Ежегодно планирам и организирам учебния процес, участието на учениците в различни състезания и конкурси, посещенията на театрални постановки и други мероприятия с класа, екскурзии, работа с родители. Справям се със ситуации от различен характер.

Технически умения и компетенции

Работа с Mikrosoft Office Word, Power Point, Internet, CD касетофон

Когнитивно-базирани компетенции

Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие, откриване на детската индивидуалност в груповата общност.

Артистични умения и компетенции

Актьорско майсторство

Квалификации и обучения

01/10/2017 - Курс

Краткосрочен курс организиран от Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Психологическа подкрепа на деца и ученици с емоционално-поведенчески разстройства и формиране на умения за справяне с проявена агресия от страна на децата и учениците".

08/06/2017 - Сертификат

Обучение организирано от фондация "Джуниър Ачийвмънт България" на тема "Изграждане на ключови компетентности "Инициативност и предприемачество" в начален етап на училищното образование"

06/12/2014 - Курс

Квалификационен курс на тема "Иновативни стратегии в обучението"

04/02/2014 - Семинар

"Формиране на компетентности по четене с разбиране в начален етап и използване на допълнителни методически средства", издателство "Анубис-Булвест", гр. София

15/12/2012 - Сертификат

Обучение за повишаване уменията на началните учители при работа с деца със СОП по проект "С професионализъм и доверие"

31/03/2012 - Семинар

"Интегрирано обучение на ученици със СОП", РААБЕ

10/11/2009 - Квалификация

Втора професионално-квалификационна степен, придобита в Тракийски университет гр. Стара Загора.

01/10/2009 - Сертификат

Обучение на тема "Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите", Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

22/08/2008 - Курс

Курс при Софийски университет "Св. Климент Охридски" на тема "Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас"

25/04/2007 - Сертификат

Обучение на тема "Чуждоезиково обучение Английски език- Ниво 1", НПЦ гр. Ямбол

28/12/2006 - Сертификат

Обучение "Базови и специфични компютърни умения на учители", НПЦ гр. Ямбол

18/11/2005 - Сертификат

Обучение на тема "Прилагане на интерактивни методи на обучение в началното училище", НПЦ гр. Ямбол

13/09/2004 - Квалификация

Удостоверение за професионална квалификация "Методика на обучението по БДП 1-4 клас", Технически университет гр. София

09/04/2004 - Квалификация

Трета професионално-квалификационна степен, придобита в Тракийски университет гр. Стара Загора.

14/11/2002 - Квалификация

Четвърта професионално-квалификационна степен, придобита в Тракийски университет гр. Стара Загора.

02/11/2000 - Квалификация

Пета професионално-квалификационна степен, придобита в Тракийски университет гр. Стара Загора.

23/02/2000 - Курс

Удостоверение за професионално обучение "Въведение в компютърната техника", Технически колеж гр. Ямбол

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици, но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си, без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа, дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи, по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

Педагогическите похвати, които използвам в различните години от преподавателския си стаж се променят с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси. Те са различни във всеки клас, тъй като са съобразени със спецификата и възрастта на децата в паралелката. Традиционните педагогически похвати – лекция, беседа, разказ, демонстрация, дискусия съчетавам с интерактивни – ролеви игри, кръстословици, работа в екип, "мозъчна атака"; ИКТ – проектор, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения; интердисциплинарен подход.

Философията за преподаването на всеки учител, според мен се формира на база на неговата житейска философия, обща култура, познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всеки ученик.

Методи на преподаване

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от класа чрез фронтални, групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. Според мен, добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава, според нуждите и целите на уроците си, както традиционните методи на преподаване, така и модерните методи, защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това са добри и ползотворни, щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото подрастващите трябва да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици. По този начин по-лесно и успешно достигам до самите деца и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати. Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагога е важно, за да има ползотворна и ефективна работа. Родителите трябва да ни вярват и уважават,  да бъдат постоянни наши партньори.  Вярвам, че в този свят на трудни човешки взаимоотношения  има хора, които оценяват усилията и труда ни. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор, а не в спор и с усмивка, а не с нацупени устни, нещата се получават и то много добре.

Публикации


Успех на учениците

Всяка учебна година мои ученици се включват в различни състезания провеждани в училище и в математическа гимназия.  Наградите от състезанието "Математика без граници" са грамоти и медали. През учебните години 2015-2016, 2016-2017 осем мои ученици бяха с максимален брои точки и получиха медали за награда. Трима от тях Женета Станимирова, София Колева и Стилиян Киряков достигнаха до националното финално състезание в гр. Несебър. През  2017-2018 учебна година моите ученици от 1 "в" клас отново участваха в провеждащите се математически състезания в МГ "Атанас Радев", гр. Ямбол. Активно се включиха и в проведените от СБНУ състезания. Получиха грамоти за много добро и отлично представяне.Трима от тях достигнаха до финално национално състезание през м. април 2018 г. Постиженията им са отлични.

През новата учебна 2018-2019 г. отново се включваме в провежданите състезания. През м. ноември 2018 г. на математическото състезание "Иван Салабашев" Момчил Цонев е класиран на четвърто място и награден с грамота, а Катрин Начева е на следващото пето място. Максимален брой точки имат участниците в състезанията: "Аз обичам да рисувам", "Аз и числата", "Аз и буквите".


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

През 2009 г. за постигнати професионални успехи съм наградена с грамота.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

Участия в други курсове и квалификации, които могат да развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата, което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации, спрямо децата, развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя, е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени, че се предлага най-доброто за тях, им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!