Десислава Гешева

Десислава Гешева

Десислава Георгиева Гешева

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там, където е нашето място – класната стая; те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа – учениците.
А работата с учениците в прогимназиален етап наистина е предизвикателство. В групата за целодневна организация - още повече. Това е период на преходи - от началния етап към средната степен, от детството към юношеството, от един-двама към множество учители. Това е и период, в който учениците в голяма степен формират своите характери, получават нови знания и умения, учат се да общуват и работят екипно, много често чрез сблъсъци и конфликти. Затова е много важно учителят в процеса на преподаване да намери най-добрия подход към всеки един ученик, да го убеди в неговата значимост, да му даде самочувствие, знания и увереност не само по учебните предмети, но и за живота. Учителят в прогимназиален етап не може да си позволи неискреност, нито пък манипулативност. Той трябва да предизвика любопитството на учениците към ученето, но и да е в крак с техните интереси. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учителя и учениците.

За да се справи с всички тези задачи, учителят трябва да обича и да бъде отдаден изцяло на своята професия и на учениците, да е готов постоянно да се учи и самоусъвършенства. 

Готова съм за всичко това и тук е мястото, където ще споделям не само своите професионални постижения, но и своите търсения, битки и открития.

Добре дошли! 

Профил

Адрес

Средно училище "Христо Ботев"

гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

ул. "Христо Янчев" 58

И-мейл

desigesheva@abv.bg

Мрежи

Институция

Класове/Групи

Пети клас Шести клас

Група за целодневна организация

Учебни предмети

Български език и литература Математика Човекът и природата История и цивилизации География и икономика Английски език Руски език

В часовете за самоподготовка работим по всички изучавани в 5 клас предмети, което изисква компетентности и познания в различни предметни области и ежедневна подготовка

Учебни комплектиСъгласно избраните от преподавателите по съответните учебни предмети.

Участие в програми и проекти

Програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ Програма „Без свободен час“ Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма за младежта 2016-2020, Проект „Младежки информационно-консултантски център БАРОМЕТЪР, гр. Плевен” - 2017 г.

2019/2020 г. - проект "Подкрепа за успех" като училищен координатор;

2020/2021 г - проект "В нашето училище заедно учим, играем и твори" на НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"

проект "Изграждане на кабинет по природни науки в СУ "Христо Ботев" по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул " Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Извънкласни дейностиРаботата в групата включва ежедневни занимания по интереси съгласно заявените желания на учениците, а изява учениците получават чрез участието си в училищните празници, конкурси, изложби и др. инициативи:
 • Седмица на четенето;
 • Ден на народните будители;
 • Коледно тържество;
 • Международен ден за толерантност.
Проекти на групата: "Зимни празници",  "Ден на народните будители", "Международен ден за толерантност", "Ден на Земята".
Особено важно е взаимодействието с родителите, които са наши активни партньори. Осъществени съвместни дейности за реализиране на Коледния благотворителен базар, както и украса на класната стая.

Образование

Основно Образование

Основно училище

Средно образование

ЕСПУ

В 11 клас обучение в УПК "Администрация", получена професионална квалификация "Администратор-документалист" и "Машинописец стенограф II категория"

Магистър

Великотърновски университет

Специалност "Руска филология",

Учител по руски език и литература

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Планира, организира и осъществява дейностите в групата за целодневна организация 5 клас - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси.

03/10/2005 - 14/09/2016

Община Долни Дъбник

Главен експерт "Просвета, култура и спорт"

Позволявам си да опиша тук този период от професионалната ми кариера, защото той е бил изцяло обвързан със системата на предучилищното и училищното образование и насочен към осигуряване на условия за функциониране и развитие на всички училища и детски градини в общината.

16/09/1991 - 30/09/2005

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен учител по руски език; възпитател в полуинтернатна група 5-8 клас

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

 • Отлични комуникативни умения - устни, писмени;
 • Отлично взаимодействие с представители на други институции, участие в междуинституционални екипи;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за справяне с конфликти и решаване на проблеми;
 • Коректност и толерантност, уважение личността на другите и спазване на добрия тон;
 • Отговорност и адаптивност, инициативност и креативност;
 • Стремеж към създаване на позитивна и мотивираща среда;
 • Способност за предаване на опит и подкрепа на новоназначени колеги.

Организационни умения и компетенции

 • Умения за организиране на дейностите с учениците в групата;
 • Организиране и координиране на дейности с колеги, ученици и родители като училищен координатор по приобщаващо образование;
 • Компетентности и опит в организиране на различни мероприятия на междуинституционално ниво - конференции, конкурси, турнири и др.

Технически умения и компетенции

 • отлично владеене на Microsoft office Pack;
  много добри умения за използване на интернет, уеб базирани приложения, информационни системи и платформи;
 • работа с офис техника;
 • работа с мултимедия;
 • работа с аудио и визуална техника

Когнитивно-базирани компетенции

По отношение развитието на учениците:

 • Възприемане на детето като ценност;
 • диагностициране на развитието на групата като цяло и на всеки ученик поотделно;
 • разпознаване на индивидуалните потребности на всеки ученик;
 • прилагане на компетентностен подход;
 • педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми и методи на работа, съобразени с индивидуалните потребности на учениците, за развиване на техните когнитивни умения, без които процесът по усвояване на нови знания би бил немислим;
 • осигуряване на среда, стимулираща учениковата активност и развитие;
 • създаване на добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество.

Артистични умения и компетенции

Добри артистични, приложни и музикални умения.

Квалификации и обучения

20/12/2019 - Удостоверение

Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на обучаемост

07/07/2019 - Удостоверение

Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите). Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани.

08/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"

14/08/2018 - Удостоверение

Тематичен курс "Мениджмънт на класа"

13/08/2018 - Удостоверение

Тематичен курс "Портфолио на учителя"

30/06/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс "Първа долекарска помощ"

20/10/2017 - Сертификат

Семинар "Смислено внедряване на технологии"

25/03/2017 - Удостоверение

Тематичен курс "Приобщаващото образование"

17/11/2013 - Сертификат

"Обучение по проактивност в и на екипа"

18/10/2013 - Сертификат

"Обучение по ефективна комуникация в екипа"

03/10/2013 - Сертификат

"Обучение по принципи на работа в екипа"

28/10/2009 - Удостоверение

Едногодишен курс за допълнително обучение по Гражданско образование

25/02/2009 - Сертификат

Обучение за придобиване на международен сертификат IT Card, MS Office Pack

26/01/2009 - Сертификат

Специализирано обучение по английски език за работа с институциите на ЕС - ниво В1

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител е този, който умее да „влезе под кожата“ на своите ученици; който разбира трудния период, през който те преминават, и успява да успокои страховете им; който е в крак с модерните образователни тенденции и не спира своето самообразование и развитие; който може да е едновременно и наставник, и учител, и медицинска сестра, и психолог за своите ученици. Налага се да е приятел с всички и с никого едновременно. Не толерира отделни ученици, а проявява емпатия към всички.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да владее и да умее да подбира и съчетава разнообразни методи на преподаване в зависимост от целите на обучението, спецификата на учебния предмет и тема, възрастовите характеристики и етапа на познавателно развитие на учениците. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал и в процеса на обучение да формира компетентности, необходими за тяхното личностно развитие и житейска реализация. Затова всички форми на преподаване, които водят до това, са добри и ползотворни, щом вниманието на обучаемите е съсредоточено върху дейностите в класа или групата.

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния процес, както и сътрудничеството и взаимодействието помежду им. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства, които повишават положителния емоционален заряд на учениците, като задължително се търсят междупредметни връзки и практическа насоченост на учебното съдържание. Стремя се да разввамрефлексивни умения у учениците- движеща сила за развитието на тяхната личност, както и на способностите им за самообучение. Затовапри работата в групата прилагам различни методи в зависимост от конкретната тема и поставените цели и задачи - на устна комуникация /изложение, беседа, дискусия, брайнсторминг и обсъждане/; на изследване на дейността /наблюдение, експеримент, проучване, демонстрация, моделиране, практическа дейност - упражнение, ситуационни, проектна работа/; подражателни и активни /дидактически игри, драматизация/.

Съвременните деца израстват с новите технологии, затова и аз използвам тези така привлекателни за учениците неща като смартфон, таблет, лаптоп, мултимедия, но търся и използвам образователни приложения с тях.

Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта, че водеща дейност не само в начален етап е играта, аз също я използвам в часовете си. Подходящи за целта са различните образователни игри, в т.ч. и електронни, както и ролевите игри, чрез които учениците упражняват по забавен начин наученото.

Интеракция. Доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават, да експериментират, да извличат информация и да я обобщават. Освен учене извън рамките на класната стая, това може да се осъществи и благодарение на възможностите на информационните технологии. С тази цел използвам и различни електронни образователни ресурси, като видеоуроците на Уча.се и тестовете към тях, платформи като Izzi, ЕnvisionPlay, електронни учебници, разработени от мен презентации, онлайн тестове и викторини, видеоматериали, филмирани откъси от изучавани произведения или  техни аудиозаписи и много други онлайн ресурси.

За по-ефективно учене в часовете за самоподготовка с учениците изработваме и мисловни картипо различните предмети. С тяхна помощ се постиганагледност; творчески подход; улесняване на паметта; радост в ученето.

Използвам и техники за развитие на уменията за работа в екип, креативност, общуване, емпатия. 

Метод на проектите. Често в работата си използвам този метод, защото благодарение на него учениците извършват множество дейности от различни предметни области, а, работейки по групи, развиват и екипни, и лидерски качества.

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности, а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби, каквито има в групата. Използвайки този метод децата влизат в роля, разиграват ситуации, симулират явления според зададената тема и в зависимост от целите на урока по съответния предмет. Особено подходящи са и в часовете за занимания по интереси, особено когато темите са свързани с гражданското образование.

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелното търсене и откриване на нови знания и опит от страна на учениците. Такава възможност дава методът "Обърната класна стая".

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. В условията на обучение в електронна среда се създаде затворена фейсбук група на паралелката, която се превърна в полезен начин за информиране на учениците и родителите, както и за организиране на обучението. 

Там заедно с колегите публикуваме информация, свързана с учебния процес, указания, насоки за работа, както и обучителни материали и тестове. Това е и форум за споделяне на изпълнените задачи, резултати, постижения и обратна връзка с учениците и родителите.

Наред с онлайн общуването ежедневно провеждам телефонни разговори, личен чат или лични срещи с родителите на учениците от групата; опитвам се да ги привличам като партньори за съвместни дейности на групата, било то учебни или извънкласни. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите деца и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати съобразно неговите възможности и потребности, като винаги се стремя да поощрявам положените усилия и постигнатия напредък.

Ефективната целодневна организация е немислима без екипна работа между учителя в група и преподавателите по учебните предмети, както и с останалите учители на групи за ЦДО. Ежедневното взаимодействие с колегите е задължителен елемент от работата ми - съвместно обсъждаме всеки един урок, работата на класа в часа и в групата, срещаните затруднения, възложените задачи,  индивидуалния напредък на всеки един ученик, набелязваме мерки за преодоляване на затрудненията, подготвяме обучителни материали, образци на тестове, организираме съвместни дейности и пр.


Публикации

Успех на учащите

Изключително удовлетворение изпитвам, когато виждам радостта и усмивките на учениците от постигнатото - било то в учебния процес или пък в извънкласните дейности.

Заедно се радваме на всеки успех, макар и малък, защото знаем, че той е поредната стъпка към нещо по-голямо и значимо. Поздравяваме се за получените добри оценки - от всеки според индивидуалните възможности; за изготвените материали - проекти, табла, рисунки, картички, украса и др.; за чудесното представяне в училищни тържества и мероприятия - Седмица на четенето, Седмица на народните будители, благотворителен Коледен базар и Коледно тържество, спортен празник, Ден на Земята и др. и получени грамоти. Горди сме с малките жестове и постъпки, които ни правят по-добри, разбиращи и благородни.

За мен особено важно е всяко дете да се почувства ценно и значимо, да бъде насърчено и подкрепяно.

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Образователни ресурси, изготвени от мен:

Бъдещи планове

Учителят не може да осигури пълноценно формиране на детската личност, ако самият той не е ярка, ерудирана и духовно богата личност, ако не притежава тези и качества и добродетели, които трябва и иска да изгради у своите ученици.

Ето защо той трябва непрекъснато да работи за своето самоусъвършенстване и развитие, да повишава своите умения и компетентности.

Именно затова аз не спирам да бъда любознателна към света, отворена за всичко ново, което може да бъде приложено в професионалната ми дейност, към всичко, което може да бъде полезно за подобряване на моята работа и работата на институцията, в която работя.

Ето защо продължавам да се уча - от всичко и от всички, всеки ден, всяка минута, редом до моите ученици.

Самонаблюдение

Най-силната ми страна като учител е емпатията, стремежът към самоусъвършенстване и поемането на нови предизвикателства.
Какво бих променила в работата си? Всяко нещо, за което виждам че не работи при учениците. Старая се да отговарям на техните потребности, да познавам характерните им особености, за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само.
Мотивация на учениците. Ако това, което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях, ако благодарение на съвместната ни работа успее да постигне значими според възможностите си резултати, те ще са мотивирани да продължават да работят. 

Благодаря!