Тошко Гетов

Тошко Гетов

Тошко Борисов Гетов

Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем, да се стреми към развиване на нови практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост от учениците си, да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения, умения за работа в екип, да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес

гр. Долни Дъбник, ул."Христо Янчев" №58

И-мейл

t.getov@abv.bg

Мрежи

Институция

СУ "Христо Ботев"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Oсми клас

Учебни предмети

Информационни технологии

Учебни комплекти"Информационни технологии" - "Просвета" за 5 клас

"Информационни технологии" - "Просвета" за 6 клас

"Информационни технологии" - "Просвета" за 8 клас

Участие в програми и проекти

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” Програма на „Еразъм+“ Проект“ Училището – територия на учениците ” Програма „С грижа за всеки ученик“ Програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Средно образование

Магистър

Магистър по специалността математика с професионална квалификация математик - преподавател по математика с допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии

Учителски стаж

Настояща работа

Директор на СУ

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

01/09/1997 - 30/08/1991

Учител в Техникум по нефтодобив, гр. Долни Дъбник

02/09/1991 - 06/08/1993

Помощник директор на ОУ"Марин Дринов", гр. Плевен

09/08/1993 - 00/00/0000

Директор на СУ"Христо Ботев", гр. Долни Дъбник

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

12/07/2017 - Удостоверение

Квалификационен курс на тема "Първа долекарска помощ - Основен курс"

26/03/2017 - Удостоверение

Тематичен курс на тема "Приобщаващо образование"

09/06/2016 - Сертификат

Тренинг на тема "Разработване и прилагане на системи за ранно предупреждение за отпадане от училище"

07/04/2016 - Сертификат

Обучение на тема "Създаване на училищен сайт"

07/04/2016 - Сертификат

Обучение на тема "E Beam технология. Иновативно обучение в 21 век"

26/01/2016 - Сертификат

Обучение на тема "Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда"

25/01/2016 - Сертификат

Обучение за работа с Office OneNote 2013

29/04/2015 - Удостоверение

Обучение на тема "Контролна дейност на директора на образователна институция"

22/11/2013 - Удостоверение

Обучение на тема "Работа с родители"

14/11/2013 - Сертификат

Обучение на тема "Толерантност vs Враждебност"

14/11/2013 - Сертификат

Обучение на тема "Електронна образователна система "ФЕНИКС"

01/11/2013 - Удостоверение

Обучение по проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

17/01/2011 - Квалификация

Придобита допълнителна професионална квалификация учител по информатика и информационни технологии

17/01/2011 - Квалификация

Придобита допълнителна професионална квалификация учител по информатика и информационни технологии

17/02/2008 - Сертификат

Преминато обучение по "Управление на училището" на тема "Делегирани бюджети"

22/01/2008 - Удостоверение

Завършен квалификационен курс на тема "Актуални проблеми в обучението по математика VI, VII клас"

20/03/1995 - свидетелство за ПКС

Придобит втори клас-квалификация

05/09/1988 - Диплома

Висше образование по специалността математика с професионална квалификация математик - преподавател по математика

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител е този който умее да „влезе под кожата“ на своите ученици; който разбира трудния период, през който те преминават и успява да успокои страховете им; който е в крак с модерните образователни тенденции; който може да е едновременно и наставник и учител и медицинска сестра/брат и психолог. Налага се да е приятел с всички и с никого едновременно. Не толерира отделни ученици, а проявява емпатия към всички.

Методи на преподаване

Добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване, така и модерните методи, защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това, са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото в тази възраст е важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовните комуникации с родителите - срещи, телефонни разговори, писма, кореспонденция в социалните мрежи, посещения в дома са от съществено значение за познаване на проблемите и потребностите на  тийнейджърите. Необходим е индивидуален подход към всеки ученик.

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!