Мая Михайлова

Мая Михайлова

Мая Владимирова Михайлова

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Преподаването на БЕЛ става все по-трудно тъй като изучаваните произведения са далеч от разбиранията и интересите на съвременните ученици. Единственият начин да доближим своите ученици до времето и разбирането на литературните шедьоври които преподаваме е да ги осъвременим с помощта на съвременните технолигии. Представянето на една средновековна българска книга с помощта на електронен урок винаги е в пъти по-интересно отколкото голата фронтална беседа. Използването на ИКТ в часовете по БЕЛ е все по-наложително. 

Профил

Адрес

Ул. Битоля 35

И-мейл

maya_petrini@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас Втори клас Tрети клас Четвърти клас

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Информационни технологии Компютърно моделиране Околен свят Човекът и обществото Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

Български език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество

Участие в програми и проекти

Проект“ Училището – територия на учениците ” Програма „С грижа за всеки ученик“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Извънкласни дейностиКуклен театър

Рисуваме със светлина - фото клуб

Образование

Основно Образование

Основно образование

Завършен 8 клас през 1980 година - ОУ "Йордан Ноев" - гр. Варна

Средно образование

Средно образование

Завършено през 1984 година - Строителен техникум "Васил Левски" - гр. Варна - специалност геодезия, картография и фотограметрия

Магистър

Висше образование

Завършено висше училище – ВПИ „Константин Преславски“ – гр. Шумен
специалност – НУП
образователно-квалификационна степен – магистър
диплома: серия А 91, №005912 , дата на издаване – 10.1993г.

Учителски стаж

Настояща работа

Главен начален учител

03/09/1984 - 02/11/1987

Геопланпроект – Варна – техник геодезист

03/11/1987 - 03/10/1988

Териториален кадастър – Варна – техник геодезист

13/09/1993 - 01/12/2009

Начален учител

02/12/2009 - 00/00/0000

Главен начален учител – ОУ „Николай Петрини“ – Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Умение да се поставяш на мястото на другия, за да го разбереш по-добре. Умения за общуване, въздействие и взаимодействие с хората, като се избягва конфликта и социалната дисхармония.

Креативност, увереност, инициативност 
Отлични комуникативни умения - устни, писмени
Умения за работа в екип при вземането на решения
Ценяща личното достойнство на другия, зачитаща неговите права
Умения за носене на отговорност
Умения за преодоляване на трудности
Способности за предаване на опит и обучение на екип

Организационни умения и компетенции

Способност да планира и да определя приоритетните неща; 
способност да организира, да докарва нещата до край, да постига целите си, да знае колко време да отдели на всяка задача.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point).. Работа с internet приложения.

Добри познания на фото софтуер, придобити като любител фотограф

Когнитивно-базирани компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие Откриване на детската индивидуалност в груповата общност Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и компетенции

Актьорско майсторство Много добри умения в певческото и танцово изкуство

Страст към изработване на кукли от текстил.

Квалификации и обучения

27/06/2018 - Курс

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС – 11.06.-14.06.2018 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ №4508/27.06.2018г. – 2 КРЕДИТА

19/05/2018 - Курс

РААБЕ – КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ – ИДЕИ, ПРИНЦИПИ, РЕАЛИЗАЦИЯ – 12.05.-19.05.2018г. – УДОСТОВЕРЕНИЕ №82915/16.05.2018 – 1 КРЕДИТ

07/11/2017 - свидетелство за ПКС

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА – ДИПКУ – СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – ЗАПОВЕД №321/07.11.2017 г. НА ДИРЕКТОРА НА ДИПКУ РЕГИСТРАЦИОНЕН №077191

29/06/2017 - Курс

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС УДОСТОВЕРЕНИЕ №21485/29.06.2017г. САМООЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА КАТО ПРОЦЕС ОТ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. – 1 КРЕДИТ

22/06/2017 - Квалификация

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИПКУ – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ №135-26/22.06.2017г. МАЙСТОРСКИ КЛАС „ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ 4 КРЕДИТА

22/06/2017 - Сертификат

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В XVII НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 22.06.2017 г. – ДИПКУ СТАРА ЗАГОРА

08/06/2017 - Курс

ФОНДАЦИЯ ДЖУНИЪР АЧИИВМЪНТ УДОСТОВЕРЕНИЕ №2173771/08.06.2017г. - ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ. – 1 КРЕДИТ

05/12/2016 - Семинар

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС УДОСТОВЕРЕНИЕ №11886/05.12.2016г. СПЕЦИФИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ. – 1 КРЕДИТ

15/12/2015 - Семинар

Подобряване познанията на деца и ученици за климатичните промени

22/11/2015 - Курс

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ – ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ГР. ВАРНА УДОСТОВЕРЕНИЕ №0941-22.11.2015г. – „ОБЛАК ТЕХНОЛОГИИТЕ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ.“ 0.7 кредита

05/12/2014 - Сертификат

ЦЕНТЪР ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ СЕРТИФИКАТ 05.12.2014г. „ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИЕТО“.

25/11/2013 - Семинар

РААБЕ СЕРТИФИКАТ №8918/25.11.2013г. ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР – „НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ“

18/10/2013 - Квалификация

ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ – 14.10.-18.10.2013 г.

22/08/2008 -

СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА УДОСТОВЕРЕНИЕ №8817/22.08.2008г. – „РАБОТА С КОМПЮТРИ И ИТ 1-4 КЛАС“.

25/04/2007 - Курс

Чуждоезиково обучение - Английски език ниво А1

28/12/2006 - Курс

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР – „БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ” УДОСТОВЕРЕНИЕ №28-1283/28.12.2006г.

29/06/2005 - Квалификация

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО – СУ ‘КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СОФИЯ 27.06 – 29.06.2005 г.

09/08/2001 - Курс

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ИПКУ „П.БЕРОН” – ВАРНА „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА” 30.07 – 09.08.2001 г.

11/08/2000 - Курс

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ИПКУ „П.БЕРОН” – ВАРНА ТЕМАТИЧЕН КУРС „СЪДЪРЖАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 01.08 – 11.08.2000 г.

14/04/2000 - Курс

МАТЕМАТИКА – ИПКУ – СТ. ЗАГОРА ТЕМАТИЧЕН КУРС „РЕШАВАНЕ НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ – I – IV КЛАС” 11.04 – 14.04.2000 г.

04/08/1999 - Курс

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ИПКУ „П.БЕРОН” – ВАРНА ТЕМАТИЧЕН КУРС „ПРОБЛЕМИ НА ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН КУРС” 26.07 – 04.08. 1999 г.

07/12/1998 - свидетелство за ПКС

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИПКУ – СТ.ЗАГОРА – УДОСТОВЕРНИЕ N 6858 / 16.12.1998г. – ВТОРИ КЛАС КВАЛИФИКАЦИЯ

Форма за обратна връзка

Разбирате ли преподадения Ви материал?

 • 0% Complete
  Отговор в проценти 0%

Искате ли да има повече дигитални уроци?

 • 0% Complete
  Отговор в проценти 0%

Справедливо ли е според Вас оценяването?

 • 0% Complete
  Отговор в проценти 0%

Смятате ли, че преподадения материал ще Ви е от полза?

 • 0% Complete
  Отговор в проценти 0%

Смятата те ли, че обемът на домашната работа е прекалено голям?

 • 0% Complete
  Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Какви качества ще се изградят у едно дете зависи от таланта на учителя от неговата ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо неговата философия да се променя а тя трябва да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните пътища по които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат интегрирани педагогически технологии за създаване на интерактивна възпитателно-образователна среда насочена към формиране на ключови компетентности у детето и готовност за училище. Всичко това определя професията на детския учител като творческа. Тя дава възможност за креативност себедоказване и себеутвърждаване.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

 Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век“ – доклад, който е публикуван в алманаха на конференцията – 2010 година.
 Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование за бъдещето, бъдеще за образованието”, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора – доклад публикуван в електронното списание „Педагогически форум“ – 2013 г.
 Активно участие в общински и областни конференции „Училището желана територия за ученика“ – 2008, 2009 и 2010 година.
 Национална конференция за обмяна на добри практики по проект УСПЕХ – Варна 2014 г.

 XVII НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора – доклад публикуван в електронното списание „Педагогически форум“ – 2017 г.

Успех на учениците

 I място в областта и участие в Националния кръг на Олимпиадата за четвъртоласници „Знам и мога“ през 2014 година за Габриела Живкова Гаджева
 Призови места във Коледните и Великденски математически състезания, както и в Европейско кенгуру за Илина Тонева, Миглена Димитрова, Габриела Гаджева.
 1 място за Габриела Живкова Гаджева и III място за Миглена Димитрова Димитрова в Литературните игри на читалище „Зора“ – 2014 година.

Национален конкурс "Пусть всегда будет солнце" - категория поезия - второ място в национален кръг през 2016, четвърто място през 2017 и второ място през 2018 година.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Почетен герб на Община Ямбол 2015 година.


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Автор на електронните варианти на учебниците по български език и литература за първи, втори, трети и четвърти клас на издателство БУЛВЕСТ 2000, както и на електронни учебници по музика, изобразително изкуство, руски език, Литература за 5-7 клас.

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.
Какво бих променила в работата си? Всяко нещо за което виждам че не работи при учениците. 
Нови стратегии за преподаване. Учителят като консултант в класната стая. 
Мотивация на учениците. Ако това което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях те ще са мотивирани да продължават да работят. 

Благодаря!