Люба Стайкова

Люба Стайкова

Люба Стефанова Стайкова

За да се постигнат целите на предучилищното възпитание и да се отговори на потребността на обществото от значими личности е необходимо да се постави началото от ранна детска възраст. Детската градина е място в което децата трябва да усвоят положителния опит да постигнат компетенции необходими за обучението в училище. Това налага в процеса на работа учителят да бъде новатор инициатор и последователен в работата си с децата. Усилията му да се насочат към прилагане на съвременни технологии методи и средства в работата си.

Профил

Адрес

София; кв. Лозенец; ул."Розова долина"№ 12А

Мрежи

Институция

ДГ № 192 "ЛОЗИЧКА"

Класове/Групи

Tрета група

От 1-ва до 4-та група на ДГ

Учебни предметиБЕЛ

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Физическа култура

Конструиране и техника

Учебни комплектиУчастие в програми и проектиИзвънкласни дейности1. Екскурзии

2. Бяло учище

Образование

Основно Образование

38 ОУ

Средно образование

7 СОУ

Бакалавър

СУ

Предучилищна и началнаучилищна педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

07/02/2005 - 09/02/2015

ДГ № 192 "Лозичка" - младши учител

10/02/2015 - 00/00/0000

ДГ № 192 "Лозичка" - старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Организационни умения и компетенции

Работа в колектив

Създаване, организиране и провеждане на тържества в групата

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Добри артистични у;ения

Квалификации и обучения

27/10/2021 -

Изграждане на ключови компетенции на педагогически специалист. 

16/06/2021 -

"БДП"

30/10/2020 -

Дигитални технологии. Дигитална дъска. Създаване на интерактивно учебно съдържание.

06/03/2020 - Удостоверение

Емоционална интелигентност - ключ към перфектно взаимодействие и успех

01/06/2019 -

Лидерство и работа в екип

13/11/2018 -

Придобито 4-то ПКС.

18/10/2018 -

Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаване им с нормативната уредба,относима към с-мата на об-то, за адекватна реакция спрямо агесията на ученици, родители и общественост

30/05/2018 -

Обучение за придобиване на 4-то ПКС

19/04/2018 -

"Агресия и агресивно поведение при деца"

07/11/2017 -

"Методика на обучението по БДП в българското училище и ДГ"

30/09/2017 -

"Методика и организация на образователния процес в ДГ"

26/11/2015 - Сертификат

"Интегриране на технологии в ДГ чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска"

22/02/2015 - Сертификат

"Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по БДП"

10/11/2012 - Сертификат

"Как да се справим със стреса на работното място"

18/05/2012 - Сертификат

"Емоционални и поведенчески растройства, девиации и отклонения в поведението"

13/05/2011 -

"Методика на обучението на децата и учениците по БДП"

19/10/2009 -

1."Развитие и диагностика на училищна грамотност в предучилищна възраст 3-7г" 2."Мултисензорно обучение и възпитание в ДГ"

18/11/2008 -

"Разрешаване на конфликти в ДГ"

21/03/2007 -

"Базови и специфични компютърни умения на учителите"

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете мога да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си, така че те да носят увереност, самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

Детето е общ обект/субект на възпитание,  както на семейството така и на детската градина. Родителите са тези, които трябва да подкрепят нормите на поведение в детската градина не само с напомняне, но и с личен пример. Така достигаме до една от най-важните дейности в общуването „учител – деца – родител“. Взаимодействието на тези единици е основен фактор за формиране на детската личност. Освен чрез наблюдението като метод за установяване степента на адаптиране, използвам информационни и анкетни карти. Те допринасят за установяване нивото на развитие на децата, предпочитания интереси възможности и умения потребности и здравословно състояние. Благодарение прилагането на тези методи идва на помощ и индивидуалния и личностния подход, които трябва да притежава добрия учител и са тясно свързани с умението му да долови състоянието на децата по външен облик. 
Това се постига с много търпение, такт и любов към детето. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Детската градина е възпитателно-образователна институция, където учители, родители и закон, компетентно и професионално обединяват усилията си в името на детето. Работата по поставените задачи преминава плавно и пълноценно, когато екипът работещ в групата изпълва съдържанието на това понятие. Учителите са пълноценни партньори във възпитателно-образователния процес, а родителите – надеждни участници. Целта на екипа е съвместна работа с ясни отговорности и принципи, което се постига чрез ефективно общуване. Работата в екип и уеднаквяване на изискванията и задачите към децата води до пълноценно общуване и максимални резултати. Важното е, че всеки от нас влага определени конкретни качества в своето разбиране за възпитание. И това е добре. Ние сме различни хора и не може да се очаква, че мненията на всички ни ще са унифицирани. Така или иначе възпитанието е деликатен процес. Останалото, което трябва е сърце, интуиция и умение за слушане.

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

4-то ПКС

Самонаблюдение

Детската градина е място за обучение и възпитание. Място за развитие на потенциала и индивидуалността на всяко дете. За възпитаване и установяване на трайни знания, умения, навици и компетенции. Детската градина в България има своето историческо развитие – съхранило в себе си история, традиции и новаторство. Учителят в детската градина е човекът който движи процеса, стъпвайки на традициите в предучилищното образование, но квалифицирайки се и развивайки своя потенциал с поглед напред в бъдещето. Той е този, който трябва да умее да балансира в работата си, за да бъде тя иновативна и съобразена с изискванията на новото време и общество.

Благодаря!