Стефка Ангелова-Генова

Стефка Ангелова-Генова

Стефка Стоянова Ангелова-Генова

Да си учител през 21 век е предизвикателство и изпитание.  


Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. Ако можеш да се справиш с предизвикателството да бъдеш мотивиращ учител, значи можеш да се справиш с всичко, с което се захванеш. В условията на 21 век, в богатата и все по-наситена информационна среда, в която живеят и се развиват днешните ученици, става все по-трудно да привлечеш вниманието им и да предизвикаш интерес у тях към науката.  И въпреки това, образованието и професията учител имат бъдеще. Колкото и да се усъвършенстват технологиите, те не могат да заменят непосредственото човешко общуване.

Съвременният учител трябва да бъде много добре подготвен, да е в крак с всички новости, но и да бъде обаятелна и чаровна личност, която да увлича учениците си, разкривайки им необятния свят на науката. Той трябва да обича своята роля и да не може да си представи да работи нещо друго. Да има огромно търпение и да знае как с малки стъпки се върви по дългия път на знанието. Да покаже на децата кои са големите цели и как да ги постигнат. 

В днешно време учителят трябва да бъде не само педагог, но и психолог, естет, изповедник. Истинският учител намира удовлетворение в постиженията на своите ученици. Колкото и тривиално да звучи, учителството е призвание, не просто занаят. Аз съм от тези, които напълно съзнателно, а не по силата на обстоятелствата, съм избрала тази професия. Вярвам в силата, която образованието има, за да промени обществото ни към по-добро.

Посвещавайки се на тази професия, съзнавам огромната отговорност, която поемам. Тя е до някъде плашеща, но пък дава невероятно чувство за собствена значимост.

Профил

Адрес

ОУ "Николай Петрини"- Ямбол, ул. "Битоля" № 35

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Околен свят Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

Български език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество

Участие в програми и проекти

Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиРъка за ръка с педагогическата дейност вървят извънкласните и извънучилищните дейности, които спомагат за развиване на детския творчески порив и инициативност.

Всички мои ученици от випуск 2007 с желание и радост се включиха в предложените мероприятия:

* Посещение на музеи-Исторически /Ямбол, Котел/, Военно- исторически /Ямбол/,

Природонаучен /Котел, Варна/;

* Посещение на театрални постановки на ДКТ;

* Екскурзии-Карлово, Калофер, Сопот, Казанлък, Котел, Жеравна, Балчик, Варна, Плиска, Преслав, Мадара;

* Театрално участие-колективно изготвяне сценарии на мероприятия под формата на Телевизионни предавания, Кулинарно шоу с родители, Вечер на християнското семейство,

Тържества в края на учебните години;

* Физкултурни състезания;

* Участие на децата с изработени от тях изделия в Коледни и Великденски базари;

* Участие на учениците всяка година в концерти по случай празника на училището ни.


Образование

Основно Образование

ОУ Климент Охридски

Средно образование

ПГ Васил Левски

ПГ "Васил Левски"-Ямбол-1977 г.

Бакалавър

УИ Христо Ботев

Диплома със специалност "Детска педагогика" - 1979 г.

Бакалавър

УИ Христо Ботев

Начална училищна педагогика 1988 г.

Магистър

ВТУ Св. Св. Кирил и Методий

Начална училищна педагогика - 1992 г.

Учителски стаж

Настояща работа

старши начален учител

01/10/1979 - 11/03/2019

ОУ "Николай Петрини"-Ямбол

ЕСПУ "Васил Карагьозов"-Ямбол

НУ "Страшимир Кринчев"-Ямбол

ОУ "Данчето и Митошка"-Ямбол

ОУ "Атанас Кожухаров"-Ямбол

ДЯ №2-Ямбол


Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Работя с удоволствие в екип и имам комуникационни умения, придобити и усъвършенствани в пряката ми работа като учител .

Аз съм креативна, уверена, инициативна, коректна, дисциплинирана, лоялна, адаптивна. Притежавам още:

* умения за работа в екип при вземането на решения;

* умения да ценя личното достойнство на другия, да зачитам неговите права;

* умения за носене на отговорност;

* умения за преодоляване на трудности;

* умения за решаване на проблеми;

* способност за предаване на опит;

* умения да съм  позитивна, създаваща позитивна среда около себе си;

* умееща да мотивирам за успех и съм мотивирана.

Организационни умения и компетенции

Преките ми задължения като учител налагат организиране и ръководене на учебно - възпитателната работа в класовете ми в училище.

Участвала съм в реализацията на следните програми и проекти:

* Проект "Твоят час";

* Проект "Успех"

Технически умения и компетенции

*Добро владеене на Microsoft Offise / Word, Exel, Power Point / придобити в пряката ми работа и в свободното ми време;

* работа с офис техника;

* работа с мултимедия


Когнитивно-базирани компетенции

По посока детското развитие:

*Възприемане на детето като ценност;

* Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;

*Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;

*Осигуряваща среда, стимулираща детската активност и развитие;

* Изграждане на социални умения за общуване и адаптация;

*Диагностициране на детското развитие

Артистични умения и компетенции

Много добри артистични и режисьорски умения.

Участие в екипи  за създаване на: *сценарии; *организиране и реализиране на класни, извънкласни училищни тържества и мероприятия; *спортни състезания

Квалификации и обучения

05/12/2014 - Сертификат

Квалификационен курс "Иновативни стратегии в обучението"

14/03/2014 - Курс

Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви

13/02/2014 - Семинар

Обучителен семинар

25/02/2013 - Семинар

Обучителен семинар за учители в 1-4 клас на тема "Новият формат за външно оценяване в края на 4 клас"

26/11/2010 -

Обучение по програмата "Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки"

01/10/2009 -

Обучение по програмата "Модел за интердисциплинарно проектно - ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите"

15/06/2000 - Курс

Курс "Компютърна грамотност"

02/11/1999 - свидетелство за ПКС

Тракийски университет ИПКУ - Стара Загора, 2-ро ПКС

10/07/1996 - свидетелство за ПКС

ИПКУ "Д-р Петър Берон", гр. Варна - 3-то ПКС

20/04/1993 - Сертификат

Обучителен модул

00/00/0000 - Сертификат

4-модулна обучителна програма за повишаване уменията на учители, преподаващи на деца със СОП

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

МОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО


Моята философия за преподаването е, че то е целенасочен процес в посока развитие на ученика към постигане на определени цели, заложени от нуждите на обществото.

В този процес роля имат преподавателите и родителите, но най-важното място е отредено на ученика. Той трябва да се подготви за постоянно променящия се живот.

Важна роля в тази подготовка се пада на началния учител. Ето защо, според мен, той трябва да изгради у децата положително отношение към ученето. Да успее в процеса на преподаване да им даде както теоретични, така и практически знания. Това може да се постигне чрез поставяне в центъра ученика, чрез обръщане към детето, към неговите нужди и чрез все по-голям стремеж към индивидуализация на преподаването.

Детето-личност-индивидуалност!

Всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. И началото на това образование поставя началният учител.Той се стреми да научи учениците си да мислят, провокира ги да изказват и защитават своето мнение. Добрият учител преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, разпознава индивидуалните  различия и подбира подходящи методи за всяко дете. С различен подход към всеки един ученик открива неговите силни страни и ги използва в часовете, за да улесни намиране на пътя за усвояване на знания и да накара детето да се чувства пълноценно.

Преподаването е мисия, голяма отговорност. Тя задължава учителя да се интересува от всички новости, да се усъвършенства постоянно в образователния процес, да обменя идеи с колеги, да приема съвети, дори критика.

Философията на преподаване на един учител не се променя с различните випуски. Тя само се дообогатява с опита, който се трупа от срещите с различни деца в различно време, с различни обществени нагласи и очаквания.

Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен един учебен процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в обучението.

Многократните и монотонно представени занятия от един и същи вид предизвикват умора и психическо пресищане у децата.

Цел е повишаване мотивацията и интереса на учениците, тяхната активност и самостоятелност, водещи до плодотворно учене   и развитие на детските способности.

Училището трябва да се превърне в привлекателно място не само за децата, но и за техните родители.

За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите.ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ


* Адекватна нагласа на учителя за изпълнение на възпитателната роля. Успешно справяне с конфликтни и стресови ситуации, готовността му да промени своите позиции, възгледи и убеждения в резултат от общуването с учениците;

* Стремеж на учителя към самопознание и саморазвитие , умение за актуализиране  и осмисляне на собствения житейски и емоционален опит;

* Способността на педагога за точни социални преценки, наличието на умения за координация и сътрудничество с родителите и обществеността;

* Способността на учителя за проявата на толерантност, инициативност, търпение, коректност, откритост, доброжелателност, креативност, решителност, сътрудничество, съпартниране при работа в екип, свободно изразяване на мнение и защитаване на лични позиции;

*  Умение на преподавателя да вземе ефективни решения при възпитанието на подрастващите , да намира адекватни начини за справяне в силно напрегнати стресови ситуации, като запазва собственото си самоуважение и зачита личното достойнство на учениците.

Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация.


В центъра на учебно - възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да добива знания и умения, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си, да твори.

Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети. Усъвършенствам уменията си на учител за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи и материали. Образователно-технологичните модели като презентации по дадени теми или част от теми, електронни тестове, игри, електронни учебници и др. дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация, реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка.                                     Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност.

Като форма на обратна връзка  използвам нестандартизирани тестове, презентации, а за диагностична оценка на ефективността от преподаването ми-стандартизирани тестове. Наблягам на това, какво са усвоили учениците, а не на преподадения материал, който е заплануван.                                                      Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове.                                                                       Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Общуването с родителите в училище е междуличностно взаимодействие и носи проявленията на всяко социално общуване.     От друга страна е професионално взаимодействие.


Проблем е понякога комуникацията между учители и родители в училище за изграждане на партньорски взаимоотношения, основани на взаимното разбиране и приемане. Най-често комуникацията с родителите се разгръща по повод обсъждане на поведението на учениците или на техните учебни постижения.

В подготовката на различни инициативи или при поддържане на учебната среда натискът отвън, активната и пасивна съпротива, незаинтересоваността или свръхактивността не бива да се стесняват до няколко родители на ученици от класа, а другите да остават в периферията.

На съвременното обучение е необходимо да се изграждат отношения  на сътрудничество между учители и родители. Родителят да не се разглежда като проблем, като съперник, като безпомощен човек, нуждаещ се от помощ, а  равностойно да участва с учителя във вземане на решения, към насърчаване на ученето на учениците и отстояване на тяхната самостоятелност. Да бъде информиран за поведението, дисциплината, резултатите от учебния процес, силните страни и способности на своето дете. А учителите да получават от родителите нужната информация, разбиране и подкрепа.


Учителите и родителите да са партньори!

Публикации

Успех на учениците

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

                                 Плутарх

Аз успях да запаля първите искри-обичта към математиката и желанието за изява.

Ето ги и резултатите:

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Главните постижения на учителя са успехите на неговите ученици.


Не само учителят мотивира и амбицира учениците.

И учениците провокират учителя за нови и нови общи постижения.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове


* Да посещавам курсове и обучения в областта на педагогиката и методиката на преподаване;

* Да използвам други иновативни методи на обучение;

* Да провокирам  интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация;

* Да направя учениците колкото се може по-самостоятелни;

* Да окуража и убедя децата да бъдат себе си, да вярват повече в способностите си и да се гордеят със своите постижения;

* Да подготвя ученици с трайни знания, широк кръгозор и умения да се самоусъвършенстват непрекъснато.

---------------------------------------------------------------------------------------

В рамките на философията за "учене през целия живот" всеки човек, независимо от професионалната област, не трябва да спира своето саморазвитие.

Самонаблюдение

Аз съм учител!


Обичам децата! Обичам работата си и я превръщам в удоволствие!

Работя както с изоставащите, така и с амбициозните деца. Не щадя личното си време. Вярвам в това, че всеки един ученик е индивидуална и неповторима личност.

Обичам професионалните предизвикателства. Старая се да съм в крак с новите технологии и съвременните образователни продукти. Увличам и мотивирам учениците, с които работя. За мен много важни са изявите на всяко дете на сцена. Всяка година моите деца участват в училищните празници с оригинални и запомнящи се изпълнения. Талантливите ми ученици се включват в конкурси и състезания и се представят достойно.

Амбицирана съм да развивам нестандартното, талантите у учениците. Проявявам инициативност и съм ориентирана към отлични резултати в работата си и ги постигам. Стремя се да имам индивидуално присъствие.

Понякога водя битки с надзъртащото насилие, невежеството... Но имам велики съюзници: родителската подкрепа, творчеството, вярата, любовта и смехът. С тяхната подкрепа съм непобедима!

Благодаря!