Калина Коева

Калина Коева

Калина Русева Коева

Това е  витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите, които са готови за нови прeдизвикателства. Трудностите и промените,предизвикателствата ни правят по-ефективни там, където е нашето място -  детската градина.И отново  те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа - деца и родители.

Това е моето  място с професионални постижения ,но и мястото където ще споделям  своите търсения ,своите битки.

Добре дошли!

Профил

Адрес

гр. Шумен ул.Христо Генчев 6

И-мейл

k_russevak@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/ГрупиУчебни предметиУчебни комплектиУчастие в програми и проектиУчастие в комисии: –Комисия са ДЗ; –Работа по проекти; –Раб.група за самооценяване -нар.№16; –Превенция срещу агресивно поведение; –Участие в екипа във връзка с механизма за обхват;

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Средно образование

Магистър

ПУП ШУ Епископ Константин Преславски

Диплома №10101 от 1993г.

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

01/10/1999 - 15/09/2017

ДГ Светулка- старши учител; ДГ Смехорани -старши учител;

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Автор на три поетични книги; с подчертан интерес към художествената литература и изобразителните дейности;

Квалификации и обучения

30/10/2007 -

-Пета професионално-квалификационна степен- 30.10.2007, №6390; -Четвърта професионално-квалификационна степен-09.11.2009,№8173; -Трета професионално-квалификационна степен-12.11.2012,№10386; -Втора ПКС - рег.№11634 от 11.11.2014г. -Учебна работа в ДГ в богата на технологии среда-работа с интерактивна дъска,таблети и образователен софтуер-удостоверение№16170146 от 05.04.2017г.; -Удостоверение с регистрационен№ЕС-4806 от 23.10.2017г. за обучение в тематичен курс:Наредба16 на МОН за управлението на качеството в институциите; -Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс с №4059 от 16.06.2015г. на тема:Работа ха детската градина със семейството; -Удостоверение с регистрационен №4373 от 19.06.2015г на тема :Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието; -сертификат за участие в обучителен семинар за детски учители на тема:Европейски тенденции в обучението на деца от подготвителните групи на детските градини.Работа с електронни продукти. -удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс №2118 от 15.02.2014г. на тема:Организационни аспекти на задължителната предучилищна подготовка на децата ха 5-6-годишна възраст; -Удостоверение за завършено обучение №27-2747 от 23.03.2007г.за Базови и специфични компютърни умения;

-Удостовервние с регистрационен N 1956 от22.12.2017г.на тема: Портфолиото на директора и на учителя в детска градина;

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Оценка за моята работа е индивидуалния напредък на всяко дете.

Успехът е субективно понятие ,защото всяко дете е различно и живее в различна среда.

Някои деца идват в детското заведение със затруднения - например не могат да говорят добре ,не умеят да спазват правила,не зачитат авторитети,нямат здравно-хигиенни навици. Ако в края на учебната година сравнявам техните резултати с резултатите на най-напредналите деца,то първите  няма да бъдат оценени като най-успешни ,но  напредъкът им отчетен за съшия период може да се окаже много по-голям отколкото при втората група от деца. 

Методи на преподаване

За мен, като учител, е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия  са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка ,човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства ,които повишават положителния емоционален заряд на децата в групата. 

Интеракция. Доближаването на изучаванoто до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето и възпитанието. Децата се нуждаят от това да наблюдават, да експериментират ,да извличат информация и да я обобщават.

Използвам и  техники за развитие на така наречените меки умения - умения за работа в екип ,креативност, общуване,способност за разрешаване на конфликти, емпатия. В същото време, работейки по групи, децата развиват и екипни и лидерски качества. 

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности, а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод ,децата влизат в роля ,разиграват ситуации, симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите.

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование и възпитание е самостоятелното  търсене и откриване на нови знания и опит от страна на любопитните палавници. 


Взаимодействие с родители, ученици, учители

     На основата на субект-субектният подход между учителя и родителя се осигурява един позитивен климат и среда за развитие на детето.

     И родителите, и учителите са длъжни да полагат грижи за детето в съответствие с изискванията на закона за личността и семейството у нас, семейният кодекс ,конвенцията за правата на детето на ООН и собствения си морал.

Публикации

     Национален Педагогически Форум:  Детски учител- мисия от бъдещето;доклад на тема: Комуникационна компетентност на детския учител;

     Научно-практическа конференция: Превенция на агресията в предучилищна възраст; доклад на тема:Комуникационна компетентност и агресия при децата от предучилищна възраст;

Успех на учениците

     Най-прекрасното нещо на света е да видиш дете,което уверено е тръгнало по пътя на живота,следвайки посоката,която вие сте му указали- казва Конфуций.

     Всяка преодоляна от детето трудност- е успех...А какво по-добро от това в света на детето да няма корист и лицемерие;да цари обич,искреност и доверие...

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

      Наградата на Шумен за изкуство и култура за 2011г. раздел “Литература“с решение №114 по протокол №9 от 11.05.2012г;

     Грамота за награда в Четвъртия национален конкурс за учители творци;

     Похвален лист от Седми международен конкурс за детска рисунка 2015-2016г. на Национално движение Русофили; 

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

     С всяка изминала година децата се променят,съответно техните интереси,очаквания,потребности също.Променят се и очакванията на техните родители,на българското общество.От ДГ те очакват модерно обучение,висока степен на подготвеност на детето за първи клас,непрекъснато осъвременявана,богата и развиваща среда,висока степен на професионализъм и висок морал в учителите.А това е предизвикателство и към професионализма,и към мотивацията на всеки учител.

Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на децата от групата,да познавам характерните им особености за да мога да се справям с изникващите проблеми.

силна страна - Емпатия и стремежът към самоусъвършенстване, уважение и толерантност към личността на детето.

Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот.
Благодаря!