Мария Великова

Мария Великова

Мария Великова Великова

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там където е нашето място - детската общност и ни доближават до онези към които е насочена нашата работа - децата. 

Това е моята витрина с професионални постижения но и мястото където ще споделям  своите търсения своите битки

Добре дошли!

Профил

Адрес

гр. ШУМЕН ул." ХРИСТО ГЕНЧЕВ " № 6

И-мейл

mvg88@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Предучилищна група

Учебни предметиУчебни комплектиУчастие в програми и проекти

Програма „С грижа за всеки ученик“

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

основно образование

Средно образование

средна образование

ЕСПУ " Черноризец Храбър" гр. В.Преслав свидетелство за зрелост- №В2545/30.06.1979г.

Бакалавър

бакалавър

ИДНУ "Тина Киркова" гр. Добрич свидетелство № 2831/08.07.1983г. редовна детска учителка- музикален ръководител

Магистър

магистратура

ШУ " Еп.Константин Преславски" гр.Шумен Диплом: Магистар по специалност Психология рег.№30969/15.10.2007г.

Магистър

магистратура

ШУ " Еп. Константин Преславски"гр.Шумен Диплом№ 000072/06.1991г. специалност-предучилищна педагогика със специализации: - Организация и управление на детското заведение; - Основи на дефектологията

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

.Планира образователния процес и дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата , както и на възможностите за развитието им; Организира и провежда образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на децата, използва ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създава и поддържа стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата , на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и деца и между самите деца, така и между учител и родител; Оценява напредъка на децата и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчава постиженията или оказва необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности; Сътрудничи и участва в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата съвместно с други педагогически специалисти, взаимодейства с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата.Контролира, насърчава и отчита участието на децата в образователния процес и своевременно информира родителя за възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; Носи отговорност за живота и здравето на децата както по време на образователния процес в педагогическа ситуация, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; Участва в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата. Длъжността "старши учител" освен чрез функциите по чл. 4, ал. 1 - 4 се осъществява и чрез функции, свързани със: 1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация: а) по съответните учебен предмет, модул или образователни направления в детската градина; б) планиране, организиране и провеждане на методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина; 2. участие във: а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; б) диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа; в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити; г) провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности; 3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от: а) проследяването на постиженията на децата по възрастови групи; б) оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на ниво клас.

01/09/2017 - 00/00/0000

старши учител - ДГ „ СМЕХОРАНИ „гр.Шумен

01/11/1994 - 01/09/2017

учител, старши учител - ДГ „Иглика“ с. Коньовец

02/09/1989 - 30/04/1992

директор с група - ДГ с. Ловец общ. Върбица

13/07/1983 - 01/09/1989

учител - ЦДГ №1гр. В. Преслав, ДГ с. Иваново общ. Върбица, ДГ с. Методиево общ. Върбица

19/07/1982 - 19/08/1982

учител - ЦДГ№1 гр. В.Преслав

07/06/1993 - 05/07/1994

учител - ЦДГ№1 гр. В.Преслав, ЦДГ№10 гр.Шумен, ЦДГ с. Тъкач, ЦДГ с.Черноглавци

16/09/1980 - 31/08/1981

ОУ " Христо Ботев "с .Тушовица общ. Върбица

04/05/1992 - 02/02/1993

директор - ЦДГ№4 гр. В.Преслав

08/08/1979 - 16/09/1980

счетоводител,работник - ДСК гр. В.Преслав,Комбинат Винпром гр.В.Преслав

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Творческа личност с чувство за дълг. Професионално отношение към служебните ангажименти. Упоритост, колегиалност и екипни умения. Комуникативни умения. Отговорност. Коректност.Организираност

Организационни умения и компетенции

Имам добри организационни умения, придобити от компетенции работата ми като учител. Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната дейност на децата.

Технически умения и компетенции

Компютърни умения: word, excel работа с интернет

Когнитивно-базирани компетенции

КОГНИТИВНО БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ по посока детското развитие: * Възприемане на детето като ценност * Откриване на детската индивидуалност в груповата общност * Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми * Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие * Изграждане на социални умения за общуване и адаптация * Диагностициране на детското развитие

Артистични умения и компетенции

добри умения в изобразителното изкуство * актьорско майсторство с претенции за много добро справяне * развити умения в певческото и танцово изкуство

Квалификации и обучения

20/10/2017 - Квалификация

Тема: « Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите» НВУ «В. Левски» - гр. В. Търново У-ние №: ЕС-4805/23.10.2017г. . брой кредити: 1

02/06/2015 - Квалификация

Тема: « Работа на детската градина със семейството» ДИКПО – Варна, У-ние: № 4129/17.06.2015г. брой кредити: 0,5

07/04/2014 - Сертификат

Тема: « Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка» НИОКСО гр.Банкя, Сертификат№: КПС-ЗПП-2879/ 07-11.04.2014г.

10/02/2014 - Квалификация

Тема:« Организационни аспекти на задължителната предучилищна подготовкана на децата на 5-6 – годишна възраст» ДИКПО – Варна, У-ние:№ 2111/15.02.2014г. брой кредити: 0,5

05/12/1992 - Курс

три годишен ЦСДК– специализация «Педагогически мениджмънт и актуални проблеми на образованието» с присъден I I кл.квалификация ИНСТИТУТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ «Д-Р П. БЕРОН» - ВАРНА Удостоверение: № 5231/04.03.1996г.

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител проявява емпатия към всички деца. Успява да запази творческа атмосфера по време на ситуациите. Предава образователното съдържание на достъпен език за всичкидеца в групата дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

Възпитанието и ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да организираме по такъв начин целодневното пребиваване в детската градина така,че материала от учебната програма да предизвикадетското любопитство към него. 

Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник, социален работник социализиращ в нормите на обществото, но също така да съм и медицинска сестра, психолог, звероукротител, психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на учителя го изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. Смятам че по този начин помагам на децата по- лесно да открият точното си място в социалната стълбица и да се стремят да вървят нагоре по нея.

 Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш - изоставаш в учителската си кариера и от актуалните потребности на децата и от колегите си.

Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам.

Искам децата,с които общувам да станат отговорни и мислещи млади хора успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат.

Традиционните педагогически похвати – разказ, беседа,разговор; съчетани с интерактивни – ролеви игри,театрални и дидактични игри ; ИКТ – интерактивна дъска проектор образователни софтуери,и упражнения; интердисциплинарен подход.Педагогическите похвати, които използвам са различни във всяка област и са свързани със спецификата и възрастта на децата.

Във връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от преподавателския си стаж. 

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и децата.

Стремя се да бъда в крачка с интересите на децата– да познавам нещата, които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на база на неговата житейска философия, обща култура, познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата му и ефективността му. 

Методи на преподаване

Взаимодейстове с родители, ученици, учители

Всички знаем, че няма родител, който да не иска най-доброто за здравето, възпитанието и образованието на детето си. Но знаем и че предизвикателствата, пред които се изправяме като мами и татковци, са много, а готови рецепти и универсални наръчници за отглеждането на щастливи деца няма.

Повишената отговорност на родителите за възпитанието на децата задължава взаимодействието между семейството и детската градина да бъде двустранно.

Ежедневниге срещи с родителите са най- ефикасният начин да се сподели информация относно развитието и постиженията на детето.

Родителското табло,индивидуалните тетрадки за упражнение изложени на удобно за родителя място,откритите моменти пред родителите съдсействат за изграждане на взаимна заинтересованост по отношение резултатите на детето.


Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на децата, с които работя да познавам характерните им особености за да мога да се справям с изникващите проблеми през часовете  ни заедно.

силна страна - Емпатията и стремежът към самоусъвършенстването.


Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот.

Свободата е най-важна, но трябва да можеш да я използваш.

Чрез допълнителна работа с тях. Отговарям на въпросите им честно и навреме. Стремя се да предлагам индивидуална подкрепа на  деца, които се справят по бавно или изпитват затруднение при овладяване на определени умения и компетенции.

Уважение взаиморазбиране и търпимост.

-Университетът не дава реална подготовка за практиката.  

- Работата спори когато искаш да я вършиш. 

 - Преподаването отдавна не е статичната работа при която един възрастен стои пред дадена група деца и им „налива знания“. Преподаването е активен процес на приемане и предаване на информация. 


Благодаря!