Виолета Тихолова

Виолета Тихолова

Виолета Иванова Тихолова

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децатакато цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот. 

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си. 


Профил

Адрес

град Шумен ул. "Христо Генчев " 6

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група

Учебни предмети

Български език и литература Български език Математика Околен свят Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Всички наравления предвидени от закона за предучилищното образование.

Учебни комплектиучебен комплект на издателство "Изкуство "

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейности

Магията на словото Музикално-театрална работилница Общуване чрез танца

Образование

Основно Образование

Основно образование

СУ " Васил Левски " гр. Нови пазар

Средно образование

Средно образование

МГ "Лиляна Димитрова "гр. Шумен

Бакалавър

Бакалавър

ШУ" Епископ Константин Преславски "ГР.. Шумен

Бакалавър

предучилищна педагогика

Магистър

Магистратура

ШУ "Епископ Константин Преславски " гр Шумен

Магистър

предучилищна педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

ОБУЧЕНИЕ НА деца от 3 до 7 годишна възраст Работа с родители на деца до 7 години.

05/10/1995 - 15/09/2017

ДГ" Смехорани " гр. Шумен старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Умения за работа в екип . Умения за носене на отговорност . Предаване на опит и обучение на деца до 7 годишна възраст. Комуникативни умения - писмени и устни . Решаване на проблеми в детска среда . Създаване на положителна среда и мотивираща към успех.

Организационни умения и компетенции

Организиране и провеждане на детски празници и тържества, концерти . Организиране и провеждане на срещи с родители . Участие в комисии свързани с организационни дейности в детската градина. Участие в общински празници и фестивали.

Технически умения и компетенции

WindowsXP. Word.Excel.Power point , софтуер, интерактивна дъска, работа с мултимедия, работа с офис техника, работа с аудио и визуална техника.

Когнитивно-базирани компетенции

* Възприемане на детето като ценност * Откриване на детската индивидуалност в груповата общност * Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми * Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие * Изграждане на социални умения за общуване и адаптация * Диагностициране на детското развитие

Артистични умения и компетенции

* Отлични умения в изобразителното изкуство * Пресъздаване на образ и влизане в роля * Умения в певческото и танцово изкуство

Квалификации и обучения

17/05/2022 - Квалификация

Удостоверение №0919

"Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст" 

24/11/2021 - Квалификация

Удостоверение №280-20

"Работа с административна платформа One Book за детски градини"

23/11/2020 - Квалификация

Удостоверение №17824

"Професионалния стрес - практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място" 

12/07/2019 - Квалификация

Удостоверение №10581

"Методически насоки и специфики в образователния процес"

12/07/2019 - Курс

" Методически насоки и специфики в образователния процес"

Удостоверение №10581

/"Изкуства БГ"/

22/12/2017 - Курс

"Портфолиото  на директора и на учителя в детската градина " 

Удостоверение №1955

23/10/2017 - Курс

Наредба №16 на МОН за управлението на качеството в институциите .

05/04/2017 - Курс

Учебната работа в детската градина в богата на технологии среда - работа с интерактивна дъска , таблети и образователен софтуер.

14/12/2015 - Курс

Организация на образователната среда,ориентирана към детето .

16/06/2015 - Курс

Работа на детската градина със семейството .

12/02/2010 - Сертификат

Детската градина и детето - днес и утре .

25/01/2007 - Курс

Базови и специфични компютърни умения .

25/12/1997 - Квалификация

Придобита трета професионална квалификационна степен. Рег. №0132 / 25.12 1997г.

10/07/1997 - Курс

Личностното формиране на детето в условията на педагогическото взаимодействие .

00/00/0000 - Сертификат

Стреса на работното място.

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всяко дете.

Успехът е субективно понятие защото всяко дете е различно и живее в различна среда.

Някои деца идват в детската градина със затруднения - например не могат да говорят добре не могат да се социализира лесно в детска среда. Ако в края на учебната година сравним техните резултати с резултатите на т.нар. отличници те няма да бъдат оценени като успешни, но  напредъкът им отчетен за съшия период може да се окаже много по-голям отколкото на така наречените " отличници "в групата.

  Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен един учебен процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и преподаване, за да бъде детето не пасивен слушател, а активен участник в обучението.

Методи на преподаване

  За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия  са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства които повишават положителния емоционален заряд на децата. 

  Съвременните деца израстват с компютър лаптоп таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за тях джаджи но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.

  Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта че водеща дейност в предучилищна дейност е играта аз също я използвам в заниманията си. Особено подходящи са електронните образователни игри. В тази връзка особено полезен ни е софтуерния продукт на издателство "Изкуство "по който работим вече няколко години.

 Доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават да експериментират да извличат информация и да я обобщават. Освен учене извън рамките на  стаята това може да се осъществи и благодарение на възможностите на информационните технологии. С тази цел имам създадени презентации.  

Ролевата игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод децата влизат в роля разиграват ситуации симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на заниманието. 

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелното търсене и откриване на нови знания и опит от страна на детето. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Взаимодействието е основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина.То има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.
Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:
на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.
на ниво детската градина – във форма на Настоятелство.
Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.

 Периодично се провеждат срещи с родителите в детската градина.
 Провеждат се празници и развлечения с участието на родителите .

Такива са : Имен ден на групата ,благотворителен базар за Коледа, празник за 8 март и т.н.

Публикации

Успех на учащите

*театрален конкурс "Колумбина"

*спортни състезания 

*математически състезания

*конкурси за детска рисунка


Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

„Никога не е твърде рано или твърде късно да учиш!“
Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение.

През учебната 2017/2018г. моите бъдещи планове са:
– Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната тема;
– Провокиране интереса на децата в търсене, подбор и работа с различни източници на информация;
– Усвояване и усъвършенстване на нови иновативни методи на обучение, за да бъдат  здрави и успешни децата в групата.

•Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните учебни дисциплини.  
•Участие в различни  педагогически форуми, семинари.  
•Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
•Насочване вниманието на децата върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни направления – подбор на информация, презентации.Самонаблюдение

Самонаблюдението е свързано със стремеж на учителя към самопознание и развитие, умение за актуализиране и осмисляне на собствения житейски и емоционален опит.Способността на педагога за точни социални преценки, сътрудничеството с родителите и обществеността са все умения ,които той придобива по време на практиката си. 
Способността на учителя за проявата на толерантност, инициативност, търпеливост, коректност, откритост, доброжелателност, креативност, решителност, сътрудничество, партниране при работа в екип, свободно изразяване на мнение и защитаване на лични позиции са едни от важните качества към които е стреми добрия учител.

Умение на преподавателя да взема ефективни решения при възпитанието на подрастващите, да намира адекватни начини за справяне в силно напрегнати, стресови ситуации, като запазва собственото си самоуважение и зачита личното достойнство на учениците.

Благодаря!