Светлана Станкова

Светлана Станкова

Светлана Димитрова Станкова


Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и децата. Учителят не просто трябва да предава знания, а да развива у децата качества и умения, които да им помагат за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии и учителят трябва да учи непрекъснато, да допълва и да променя своите подходи към децата, защото именно те са в центъра на образователния процес.

Профил

Адрес

гр.Шумен, ул."Христо Генчев" 6

И-мейл

svetlana_d@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи1-4 група

Учебни предметиБългарски език и литература

Математика
Околен свят
Конструиране и технологии
Изобразително изкуство
Физическа култура
Музика

Учебни комплектиПрограмна система на изд."Изкуства"

Участие в програми и проекти

Програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти”

Извънкласни дейностиПредседател на Синдикалната организация към ДГ
Участие в комисии:
Председател на Комисия по Безопасни и здравословни условия на труд
Председател на Комисия по диференцираното заплащане
Член на Комисия по БДП
Отговорник за методичния кабинет
Фестивали, концерти и празници
олимпиади по математика
спортни състезания
летни лагери

Образование

Основно Образование

Основно образование

Шесто основно училище "Еньо Марковски" гр.Шумен

Средно образование

Средно образование

Математическа гимназия гр.Шумен

Бакалавър

Висше образование

Висш педагогически институт гр.Шумен

Магистър

Предучилищна педагогика

ШУ "Епископ К.Преславски" гр.Шумен

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

старши учител

13/11/1989 - 15/09/2017

ДГ "Смехорани", гр.Шумен

09/10/1989 - 03/11/1989

ЦДГ № 33 "Калинка", гр.Шумен

01/09/1989 - 09/10/1989

ЦДГ № 12 „Трайко Симеонов”, гр.Шумен

15/05/1989 - 31/08/1989

ЦДГ №6 "Ален мак", гр.Шумен

13/09/1988 - 01/02/1989

ЦДГ, с. Новосел

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Умение за управление и администрация на хора.

Отлични комуникативни умения.
Умения за работа в екип.

Организационни умения и компетенции

Отлични организаторски умения.

Умения за Рзрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система Windows.

Работа с Word, Excel, Power Point.
Работа с internet приложения.
Работа с интерактивна дъска.
Работа с офис-техника.

Когнитивно-базирани компетенции

Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие.

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.
Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Актьорско майсторство.

Отлични умения в певческото и танцовото изкуство.

Квалификации и обучения

00/00/0000 -

 • 2015 г. Обучение: „Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд"
 •  Име и вид на обучаващата организация: СТМ „Максима Консулт- СБ” ЕООД гр.Шумен
 •  Удостоверение № 139/26.06.2015 г.

00/00/0000 -

 • 2017 г. Обучение: „Учебна работа в ДГ в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Сдружение „Образование и технологии" 
 •  гр. Бургас
 •  Удостоверение № 16170143/05.04.2017 
 •  1 квалификационен кредит

00/00/0000 -

 • 1984-1988 г. Специалност : Предучилищна педагогика
 •  Име и вид на обучаващата организация: ВПИ „Еп. К. Преславски” - Шумен 
 •  Профес. квалификация : детски учител
 •  Специализация: Педагогика на ранната възраст 
 •  Диплом: сер.А №008689, рег.№ 7326/1988г

00/00/0000 -

 • 2007 г. Курс: „Базови и специфични компютърни умения"
 •  Име и вид на обучаващата организация: Национален педагогически център към Министерство на образованието и науката
 •  Удостоверение № 27-2169/25.01.2007 г.

00/00/0000 -

 • 2014 г. Курс: „Организационни аспекти на задължителната предучилищна подготовка на децата на 5-6 годишна възраст” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп. К.Преславски” – Шумен, ДИКПО - Варна
 •  Удостоверение № 2110/15.02.2014г.
 •  0,5 кредити

00/00/0000 -

 • 2015 г. Курс: „Организация на образователната среда, ориентирана към детето"
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп.К.Преславски” – Шумен, ДИКПО – Варна
 •  Удостоверение № 1600/14.12.2015 г.
 •  0,7 кредити

00/00/0000 -

 • 1996-1997 г. Специализация: „Актуални психолого-педагогически проблеми на възпитанието и образованието на децата от ПУВ и педагогически мениджмънт" 
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп. Константин Преславски” 
 • Свидетелство: рег. № 2200/04.07.1997 г.

00/00/0000 -

 • 1997 г. Трета професионално-квалификационна степен
 •  Име и вид на обучаващата организация: ИПКУ „Д-р П.Берон” – Варна 
 •  Свидетелство: рег.№ 0041/01.10.1997 г.

00/00/0000 -

 • 2005 г. Курс: „Работа с персонален компютър на базата на Windows XP” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Териториално дружество „Знание”-Шумен 
 • Удостоверение № 1693/07.11.2005 г.

00/00/0000 -

 • 2006 г. Курс:”Първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Български червен кръст 
 • Сертификат от 12.12.2006 г.

00/00/0000 -

 • 2006г. Втора професионално-квалификационна степен
 •  Име и вид на обучаващата организация: ДИПКУ – Варна
 •  Свидетелство: рег.№ 5708/24.10.2006 г.

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Учителската професия е динамична, ангажираща и отговорна. През периода на предучилищната възраст учителят трябва да изгражда знания, умения и отношения у децата. Чрез обучението по всички образователни направления в детската градина се формират социално и личностно значими компетенции и ценности у подрастващите. Учителят трябва не само да владее методиките на обучение в предучилищна възраст, но и да се стреми да осъвременява методите на обучение, да развива нови практики, да променя подхода си към децата. Постоянното развитие на информационните технологии налага учителят да поддържа необходимото равнище на компетенциите си. Децата се интересуват от всякакви иновации и затова е необходимо учителят постоянно да се самоусъвършенства, да познава съвременните приложни и технологични аспекти и да ги прилага в работата си.
Приемам всяко дете като личност и се събразявам с неговите потребности и нужди, но в същото време изисквам спазване на определени правила и отговорности от самите деца.Чувствам удовлетворение от работата си, когато виждам техните успехи.

Методи на преподаване

 Беседа, разказ, сравнение, демонстриране на
действие, онагледяване, асоциации, ролеви
игри, дидактични игри, интерактивни методи,
работа в групи, самостоятелна работа,
презентации по дадени теми,
електронните образователни игри, интерактивна дъска,

образователния софтуер на издателство "Изкуства"

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Ежедневни разговори с родителите, открити моменти пред родители, празници, родителски срещи, анкети.

Публикации

Успех на учениците

2017 г.: Викторина за Трети март съвместно с група „Бон-бон” и ученици от 4 клас на ОУ „Д-р П.Берон”
Участници: Анна Ефтимова, Дарена Василева, Илона Крумова и Алеко Хасо.
2017 г.: Национален конкурс за театрално изкуство"Коломбина" с музикално-танцова драматизация "Анче-мързеланче"
Участници: Анна Ефтимова, Илона Крумова, Лора Маринова, Ивая Тодорова, Дарена Василева, Миа Кожухарова, Зорница Стефанова, Витомир Арнаудов, Радостин Банчев, Ива Бунзелова.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

2016-2017 г.: Обучение на студенти по Европейски практики
Участници: Хатче Кадир, Зилха Кокоева, Фатме Адем, Айсел Османова
2017 г.: Викторина за Трети март съвместно с група „Бон-бон” и ученици от
4 клас на ОУ „Д-р П.Берон”
Участници: Анна Ефтимова, Дарена Василева, Илона Крумова и Алеко Хасо.
2017 г.: Национален конкурс за театрално изкуство "Коломбина" с музикално-танцовата драматизация "Анче- мързеланче"
Участници: Анна Ефтимова, Илона Крумова,Лора Маринова, Ивая Тодорова, Дарена Василева, Миа Кожухарова, Зорница Стефанова, Витомир Арнаудов, Радостин Банчев, Ива Бунзелова.

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Занимавам се с йога от 2009 г. По същото време излезе книжката "Йога в детската градина" на издателство "Изкуства", която ни дава примерни комплекси за деца от 5-7 години. Практикуването на йога оказва благотворно въздействие върху всички системи на човешкия организъм. Специфичните йога упражнения не са свързани с голям разход на енергия, но те упражняват всяка част на тялото ни по един икономичен начин. Йога обръща особено внимание на дихателните упражнения,което увеличава капацитета на белите дробове. Йога ни дава гъвкавост и устойчивост на вниманието. Йога-релаксацията ни успокоява и ни помага да се борим със стреса. Затова в ежедневието предлагам на децата достъпни и забавни за тях упражнения от йога и различни дихателни практики. С любезното съдействие на родителите набавихме и постелки, за да е удобно за децата. Откритите моменти пред родители и учители се приемат с голям интерес.

Бъдещи планове

Качествено образование съгласно Държавните образователни стандарти.
Взаимодействие и сътрудничество със семейството.
Квалификационно усъвършенстване.
Участие в Европейски практики и обучение на студенти.

Самонаблюдение

Благодаря!