Светлана Станкова

Светлана Станкова

Светлана Димитрова Станкова


Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и децата. Учителят не просто трябва да предава знания, а да развива у децата качества и умения, които да им помагат за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии и учителят трябва да учи непрекъснато, да допълва и да променя своите подходи към децата, защото именно те са в центъра на образователния процес.

Профил

Адрес

гр.Шумен, ул."Христо Генчев" 6

И-мейл

svetlana_d@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Смехорани"

Класове/Групи1-4 група

Учебни предметиБългарски език и литература

Математика
Околен свят
Конструиране и технологии
Изобразително изкуство
Физическа култура
Музика

Учебни комплектиПрограмна система на изд."Изкуства"

Участие в програми и проекти

Програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти”

Извънкласни дейностиПредседател на Синдикалната организация към ДГ
Участие в комисии:
Председател на Комисия по Безопасни и здравословни условия на труд
Председател на Комисия по Бедствия, аварии и катастрофи
Член на Комисия по БДП
Отговорник за методичния кабинет
Фестивали, концерти и празници
олимпиади по математика
спортни състезания
летни лагери

Образование

Основно Образование

Основно образование

Шесто основно училище "Еньо Марковски" гр.Шумен

Средно образование

Средно образование

Математическа гимназия гр.Шумен

Бакалавър

Висше образование

Висш педагогически институт гр.Шумен

Магистър

Предучилищна педагогика

ШУ "Епископ К.Преславски" гр.Шумен

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

старши учител

13/11/1989 - 15/09/2022

ДГ "Смехорани", гр.Шумен

09/10/1989 - 03/11/1989

ЦДГ № 33 "Калинка", гр.Шумен

01/09/1989 - 09/10/1989

ЦДГ № 12 „Трайко Симеонов”, гр.Шумен

15/05/1989 - 31/08/1989

ЦДГ №6 "Ален мак", гр.Шумен

13/09/1988 - 01/02/1989

ЦДГ, с. Новосел

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Умение за управление и администрация на хора.

Отлични комуникативни умения.
Умения за работа в екип.

Организационни умения и компетенции

Отлични организаторски умения.

Умения за Рзрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система Windows.

Работа с Word, Excel, Power Point.
Работа с internet приложения.
Работа с интерактивна дъска.
Работа с офис-техника.

Когнитивно-базирани компетенции

Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие.

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.
Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Актьорско майсторство.

Отлични умения в певческото и танцовото изкуство.

Квалификации и обучения

12/11/2021 - Квалификация

Квалификационен курс: "Работа с административна платформа OneBook за детски градини"

Име и вид на обучаващата организация: Тракийски университет ДИПКУ гр.Стара Загора

Удостоверение №280-16/24.11.2021 г.

1/един/ квалификационен кредит

23/11/2020 - Квалификация

Курс "Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата"

Име и вид на обучаващата организация: Обучителен център "Щастие"

Удостоверение №17818/23.11.2020г.

1/един/ квалификационен кредит

19/10/2019 - Курс

 • 2019 г. Тематичен курс: "Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"
 • Име и вид на обучаващата организация: ШУ"Еп.Константин Преславски"- гр.Шумен и ДИКПО - гр.Варна
 • Удостоверение № 7136/20.10.2019 г.
 • 1 квалификационен кредит

05/09/2019 - Курс

 • 2019 г. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
 • Име и вид на обучаващата организация: Българска стопанска камара/ Съюз на българския бизнес
 • Удостоверение №1080128093/05.09.2019 г.

19/02/2019 - Курс

 • 2019 г.Обучение "Методически насоки и специфики в образователния процес"
 • Име и вид на обучаващата организация: "Изкуства БГ" ЕООД
 • 1 квалификационен кредит

21/11/2018 - Курс

 • 2018 г. Обучение по здравословни иэбезопасни условия на труд.
 • Име и вид на обучаващата организация: Българска стопанска камара/ Съюз на българския бизнес
 • Удостоверение №1080126819/22.11.2018 г.

28/06/2018 - Курс

 • 2018 г. Професионално-педагогически тренинг: "Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца със скрининг тест".
 • Име и вид на обучаващата организация: Институт за изследване на населението и човека - БАН
 • Удостоверение №1041/29.06.2018 г.
 • 1 квалификационен кредит

27/11/2017 - Квалификация

 • 2017 г. Тематичен курс:"Портфолиото на директора и на учителя в детската градина
 • Име и вид на обучаващата организация: ШУ"Еп.Константин Преславски"- гр. Шумен и ДИКПО- гр. Варна
 • Удостоверение №1962/22.12.2017 г.
 • 1 квалификационен кредит

19/10/2017 - Курс

 • 2017г. Тематичен курс "Наредба №16 на МОН за управлението на качеството в институциите"
 • Име и вид на обучаващата организация: НВУ "В.Левски"- гр. В.Търново в партньорство с Фондация "Кузманов"
 • Удостоверение № ЕС-4804/23.10.2017 г.
 • 1 квалификационен кредит

04/03/2017 - Курс

 • 2017 г. Обучение: „Учебна работа в ДГ в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Сдружение „Образование и технологии"  гр. Бургас
 •  Удостоверение № 16170143/05.04.2017 
 •  1 квалификационен кредит

25/11/2015 - Курс

 • 2015 г. Курс: „Организация на образователната среда, ориентирана към детето"
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп.К.Преславски” – Шумен, ДИКПО – Варна
 •  Удостоверение № 1600/14.12.2015 г.
 •  0,7 кредити

02/02/2015 - Курс

 • 2014 г. Курс: „Организационни аспекти на задължителната предучилищна подготовка на децата на 5-6 годишна възраст” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп. К.Преславски” – Шумен, ДИКПО - Варна
 •  Удостоверение № 2110/15.02.2014г.
 •  0,5 кредити

25/01/2007 - Курс

 • 2007 г. Курс: „Базови и специфични компютърни умения"
 •  Име и вид на обучаващата организация: Национален педагогически център към Министерство на образованието и науката
 •  Удостоверение № 27-2169/25.01.2007 г.

04/12/2006 - Курс

 • 2006 г. Курс:”Първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Български червен кръст 
 • Сертификат от 12.12.2006 г.

02/10/2006 - Квалификация

 • 2006г. Втора професионално-квалификационна степен
 •  Име и вид на обучаващата организация: ДИПКУ – Варна
 •  Свидетелство: рег.№ 5708/24.10.2006 г.

26/06/2006 - Курс

 • 2015 г. Обучение: „Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд"
 •  Име и вид на обучаващата организация: СТМ „Максима Консулт- СБ” ЕООД гр.Шумен
 •  Удостоверение № 139/26.06.2015 г.

03/10/2005 - Курс

 • 2005 г. Курс: „Работа с персонален компютър на базата на Windows XP” 
 •  Име и вид на обучаващата организация: Териториално дружество „Знание”-Шумен 
 • Удостоверение № 1693/07.11.2005 г.

01/09/1997 - Квалификация

 • 1997 г. Трета професионално-квалификационна степен
 •  Име и вид на обучаващата организация: ИПКУ „Д-р П.Берон” – Варна 
 •  Свидетелство: рег.№ 0041/01.10.1997 г.

02/06/1997 - Квалификация

 • 1996-1997 г. Специализация: „Актуални психолого-педагогически проблеми на възпитанието и образованието на децата от ПУВ и педагогически мениджмънт" 
 •  Име и вид на обучаващата организация: ШУ „Еп. Константин Преславски” 
 • Свидетелство: рег. № 2200/04.07.1997 г.

01/10/1984 - Диплома

 • 1984-1988 г. Специалност : Предучилищна педагогика
 •  Име и вид на обучаващата организация: ВПИ „Еп. К. Преславски” - Шумен 
 •  Профес. квалификация : детски учител
 •  Специализация: Педагогика на ранната възраст 
 •  Диплом: сер.А №008689, рег.№ 7326/1988г

00/00/0000 - Курс

Квалификационен курс: "Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст"

Име и вид на обучаващата организация: Технически университет гр. Варна

Удостоверение №0926/17.05.2022 г.

1/един/ квалификационен кредит

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Учителската професия е динамична, ангажираща и отговорна. През периода на предучилищната възраст учителят трябва да изгражда знания, умения и отношения у децата. Чрез обучението по всички образователни направления в детската градина се формират социално и личностно значими компетенции и ценности у подрастващите. Учителят трябва не само да владее методиките на обучение в предучилищна възраст, но и да се стреми да осъвременява методите на обучение, да развива нови практики, да променя подхода си към децата. Постоянното развитие на информационните технологии налага учителят да поддържа необходимото равнище на компетенциите си. Децата се интересуват от всякакви иновации и затова е необходимо учителят постоянно да се самоусъвършенства, да познава съвременните приложни и технологични аспекти и да ги прилага в работата си.
Приемам всяко дете като личност и се събразявам с неговите потребности и нужди, но в същото време изисквам спазване на определени правила и отговорности от самите деца.Чувствам удовлетворение от работата си, когато виждам техните успехи.

Методи на преподаване

 Беседа, разказ, сравнение, демонстриране на
действие, онагледяване, асоциации, ролеви
игри, дидактични игри, интерактивни методи,
работа в групи, самостоятелна работа,
презентации по дадени теми,
електронните образователни игри, интерактивна дъска,

образователния софтуер на издателство "Изкуства"

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Ежедневни разговори с родителите, открити моменти пред родители, празници, родителски срещи, анкети.

Публикации

Успех на учащите

2017 г.: Викторина за Трети март съвместно с група „Бон-бон” и ученици от 4 клас на ОУ „Д-р П.Берон”
Участници: Анна Ефтимова, Дарена Василева, Илона Крумова и Алеко Хасо.
2017 г.: Национален конкурс за театрално изкуство"Коломбина" с музикално-танцова драматизация "Анче-мързеланче"
Участници: Анна Ефтимова, Илона Крумова, Лора Маринова, Ивая Тодорова, Дарена Василева, Миа Кожухарова, Зорница Стефанова, Витомир Арнаудов, Радостин Банчев, Ива Бунзелова.

2018 г.: XII-то издание на Празник на математиката за деца от подготвителна група "Малкият математик", организиран от Община Шумен и ШУ"Епископ К. Преславски"

Участници: Витомир Арнаудов, Анна Евтимова и Дарена Василева- Грамота

2018 г.: V Национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце"- Областен етап

Участници: 12 момичета- Трето място

2018 г. : X Национален фестивал на мажоретните състави "Мадарски конник"

Участници: 12 момичета- Купа за участие
2021 г.  :Национален конкурс за изпълнение на българска литература по повод Националния празник на България 3 март и 140 годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров, организиран от Регионална библиотека "Ст.Чилингиров"

Участници:Кристиян Живков- Поощрителна награда; Върбан Върбанов, Бояна Евгениева, Йоана Евгениева,Борил Шопов,Камелия Великова,Корай Неджми, Корай Гюнай, Мартин Панайотов, Никол Арнаудова- Грамоти и Грамота за групово участие.

2021г.: Конкурс " Букви в картини" по повод 100 години Второ основно училище 

"Д-р П.Берон".

Участници: 23 деца от групата

2021 г.: XI Национален конкурс за рисунка "Българскатанародна приказка в картина" организиран от НЧ"Пробуда 1958", Община Шумен и Сдружение Отечествен съюз.

Участници:Калина Крумова- 3 място, Селчин Самет и Радостина Богомилова-Поощрителна награда, Никол Арнаудова, Благовест Жечков, София Йосифова и Върбан Върбанов- грамоти за участие.

2022 г.: XXVI Регионален конкурс "Пижо и Пенда", организиран от ЦПЛР-ОДК "Атанас Стоянов" Шумен

Участници: VI Група "Пинко"- Грамота на колектив.

2022 г.: XVI Национален конкурс за литературни творби и рисунки "България в сърцата и мечтите ни", организиран от НЧ"Боян Пенев", ДГ"Братя Грим" и ДГ"Дружба".

Участници: Калина Крумова- 3 награда.

2022 г.: VII Национален конкурс "Децата на България пеят, танцукат, рисуват", организиран от Община Шумен и СУ"Сава Доброплодни"

Участници: VI група "Пинко"- Колективна награда

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

2016-2017 г.: Обучение на студенти по Европейски практики
Участници: Хатче Кадир, Зилха Кокоева, Фатме Адем, Айсел Османова
2017 г.: Викторина за Трети март съвместно с група „Бон-бон” и ученици от
4 клас на ОУ „Д-р П.Берон”
Участници: Анна Ефтимова, Дарена Василева, Илона Крумова и Алеко Хасо.
2017 г.: Национален конкурс за театрално изкуство "Коломбина" с музикално-танцовата драматизация "Анче- мързеланче"
Участници: Анна Ефтимова, Илона Крумова,Лора Маринова, Ивая Тодорова, Дарена Василева, Миа Кожухарова, Зорница Стефанова, Витомир Арнаудов, Радостин Банчев, Ива Бунзелова.
2018 г.: XII-то издание на Празник на математиката за деца от подготвителна група "Малкият математик", организиран от Община Шумен и ШУ"Епископ К. Преславски"
Участници: Витомир Арнаудов, Анна Евтимова и Дарена Василева- Грамота

2018 г.: V Национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце"- Областен етап
Участници: 12 момичета- Трето място
2018 г. : X Национален фестивал на мажоретните състави "Мадарски конник"
Участници: 12 момичета- Купа за участие.

2021г : Обучение на студенти по Европейски практики

Участници: Росица Лазарова

2021 г. :Национален конкурс за изпълнение на българска литература по повод Националния празник на България 3 март и 140 годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров, организиран от Регионална библиотека "Ст.Чилингиров"
Участници:Кристиян Живков- Поощрителна награда, Върбан Върбанов, Бояна Евгениева, Йоана Евгениева,Борил Шопов,Камелия Великова,Корай Неджми, Корай Гюнай, Мартин Панайотов, Никол Арнаудова - Грамоти и Грамота за групово участие.

2021г.: Конкурс " Букви в картини" по повод 100 години Второ основно училище
"Д-р П.Берон".

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Занимавам се с йога от 2009 г. По същото време излезе книжката "Йога в детската градина" на издателство "Изкуства", която ни дава примерни комплекси за деца от 5-7 години. Практикуването на йога оказва благотворно въздействие върху всички системи на човешкия организъм. Специфичните йога упражнения не са свързани с голям разход на енергия, но те упражняват всяка част на тялото ни по един икономичен начин. Йога обръща особено внимание на дихателните упражнения,което увеличава капацитета на белите дробове. Йога ни дава гъвкавост и устойчивост на вниманието. Йога-релаксацията ни успокоява и ни помага да се борим със стреса. Затова в ежедневието предлагам на децата достъпни и забавни за тях упражнения от йога и различни дихателни практики. С любезното съдействие на родителите набавихме и постелки, за да е удобно за децата. Откритите моменти пред родители и учители се приемат с голям интерес.

Галерия - Допълнителна информация

Бъдещи планове

Качествено образование съгласно Държавните образователни стандарти.
Взаимодействие и сътрудничество със семейството.
Квалификационно усъвършенстване.
Участие в Европейски практики и обучение на студенти.

Самонаблюдение

Благодаря!