Тоня Боева

Тоня Боева

Тоня Желязкова Боева

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децатакато цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот. 

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си. 

Преподаването на БЕЛ става все по-трудно тъй като изучаваните произведения са далеч от разбиранията и интересите на съвременните ученици. Единственият начин да доближим своите ученици до времето и разбирането на литературните шедьоври които преподаваме е да ги осъвременим с помощта на съвременните технолигии. Представянето на една средновековна българска книга с помощта на електронен урок винаги е в пъти по-интересно отколкото голата фронтална беседа. Използването на ИКТ в часовете по БЕЛ е все по-наложително.

Профил

Адрес

Ямбол ул."Битоля"35

И-мейл

tonya_boeva4@mail.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Четвърти клас Пети клас

Учебни предметиБългарски език и литература - 4 клас

Математика - 4 клас

Човек и общество - 4 клас

Човек и природа - 4 клас

Музика - 4 клас

Изобразително изкуство - 4 клас

Домашен бит и техника - 4 клас

Физ.фъзпитание и спорт - 4 клас

Руски език - 5 клас

Учебни комплекти

Руски език - „Матрëшка” Български език Математика Човекът и природата Човекът и обществото Музика Изобразително изкуство Домашен бит и техника


Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиКлуб"Здравословен начин на живот"

Образование

Основно Образование

ОУ

До седми клас

Средно образование

РЕГ

От осми до единадесети клас

Бакалавър

ПУ

Начална училищна педагогика

Бакалавър

Шуменски университет

Руска филология и втора специалност български език


Учителски стаж

Настояща работа

Старши начален учител

Класен ръководител на 4 a клас

Преподавател по руски език - 5 а,в,г класове

15/09/1982 - 15/09/1983

ОУ"Д.Чинтулов" с.Недялско - възпитател

01/09/1983 - 31/08/1986

ОУ"Иван Вазов" с.Първенец - възпитател

01/09/1986 - 31/08/1989

ОУ "П.Яворов"с.Зорница -учител по български и руски език 5-8 клас

01/09/1989 - 02/10/1996

ОУ с.Каменец -учител по български език,руски език и история

03/10/1996 - 01/09/2010

ОУ"Климент Охридски" Ямбол начален учител

01/09/2010 - 01/09/2011

СОУ"П.Яворов" Стралджа възпитател 1 клас

01/09/2011 - 03/09/2012

ОУ"П.Славейков" Ямбол учител 1 клас

03/09/2012 - 00/00/0000

ОУ"Н.Петрини" ст.начален учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Комуникативност,толерантност,емпатия,способност за сътрудничество в екип,умения за организиране и разпределяне на функциите и задълженията,произтичащи от естеството на възложената работа,умения за преодоляване на конфликтни ситуации и др.

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности,пряко произтичащи от естеството на работа,координация и сътрудничество с колеги и родители,организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи,своевременно и коректно водене на задължителната документация,свързана с педагогическата дейност,участие в педагогически съвети и изпълнение на техните решения,участие в различни организационни и методически форми и инициативи,свързани с дейността на институцията и др.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS, владеене на  MS Offise /Word, Exce,l Power Point / ,работа с internet  приложения

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда,стимулираща детското развитие,съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група,реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване,създаване и поддържане в процеса на обучение на среда,атмосфера и дисциплина,които благоприятстват и стимулират добър психологически климат,коректни взаимоотношения,конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца,така и между самите деца,грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на хората,които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество,грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

Артистични умения и компетенции

Актьорско майсторство,много добри умения в певческото и танцовото изкуство

Квалификации и обучения

09/08/2013 - Квалификация

Институт за човешки ресурси София "Изграждане на ефективна училищна среда"

25/02/2013 - Квалификация

Фондация"Джуниър Ачийвмънт" София Инициативност и предприемчивост в начален етап на училищното образование

15/12/2012 - Сертификат

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

24/06/2007 - Сертификат

новият формат за външно оценяване в края на 4 клас

24/02/2006 - Курс

Център за Образователни програми и социални Инициативи Повишаване уменията на учители,преподаващи на деца със СОП

10/05/2004 - Курс

Училище "Европа" Ямбол Английски-А1

23/09/2000 - Квалификация

Мон Национален педагогически център София Базови и специфични компютърни умения на учители

05/09/1998 - Квалификация

Технически университет София Методика на обучението по БДП 1-4 клас

05/09/1998 - Квалификация

СУ"Кл.Охридски" Богословски факултет

Учител по религия в началното училище

05/09/1998 - Квалификация

СУ"Кл.Охридски" Факултет по математика и информатика Работа с компютри и информационни технологии в начален курс

Форма за обратна връзка

Разбирате ли преподадения Ви материал?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

 Ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него. 

Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. Смятам че по този начин помагам на учениците сипо-лесно да открият точното си място в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея.

Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш - изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и от колегите си.

Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам.

Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат.

Традиционните педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни – ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения; интердисциплинарен подход.Педагогическите похвати които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката.

Във връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от преподавателския си стаж. 

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си.

Стремя се да бъда в крачката на учениците си – да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата му и ефективността му. Харесва Мария Монтесори и сър Кен Робинсън.

Методи на преподаване

В часовете си използвам електронните учебници но разчитам и на авторски презентации съобразени с особеностите на децата от класа ми.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Моята обратна връзка е емблемата на мерцедес нарисувана на лист А4 - в първото поле описва какво е разбрал; във второто - какво иска да се промени в начина на поднасяне на материала; в третото поле- как се е чувствал по време на урока.

Така научавам не само какво са разбрали от часа но и какви чувства е събудил урокът у тях а така също и ккаво трябва да променя в урока си( какво не им е харесало или не са разбрали).

На родителите изпращам ученическите контолни с място за редакция от родителя - там той трябва да напише какво е очаквал и доволен  ли е резултата. да ми даде съвет как да се променят нещата.

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Сертификати за проявен интерес,съпричастност и подготовка на ученици в международния турнир"Математика без граници"

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!