Нели Друмева

Нели Друмева

Нели Колева Друмева

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Тези постижения ни правят по- ефeктивни там където е нашето място- при децата в детската градина.

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото където ще споделям  своите търсения, своите битки.

Добре дошли!

Профил

Адрес

ул." Хр. Генчев"№ 6 град Шумен

И-мейл

n.drumeva@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Първа група

* учебна 2019/20120 година: старши учител в група" БонБон"

Учебни предметиРабота по образователни направления според ДОС: български език и литература, математика, изобразително изкуство, околен свят, физическа култура, конструиране и технологии

Учебни комплектиДГ работи с учебните комплекти на издателство" Изкуства" и с други методически помагала, одобрени от МОН.

Участие в програми и проектиУчастие в проект на МОН ,, Европейски студентски практики", като ментор, със студенти от ШУ , специалност ПУП и ПУНУП. Участие в проекти на община Шумен за превенция на агресията. Участие в проект за физическа култура

Извънкласни дейностиучебна 2016/2017 година: Подготовка и участие с децата и родителите в шуменския" Карнавал на плодородието"- 09.2016 година Екскурзия с децата до Плиска и музея на буквите -10. 2016 година Подготовка и участие в коледуването на децата от групата в НАП- Шумен, управата на БУЛМАГ- Шумен, Комплекс "Мария"- 12. 2016 година Организиране и участие в летен лагер с децата на море- 06. 2017 година

Образование

Основно Образование

ЕСПУ

1974 година.

Средно образование

ЕСПУ

свидетелство № 676 от 02.07.1983 година.

Бакалавър

ШУ,, Еп. Константин Преславски

диплома № 000060 от 06.1991 година- специалист по предучилищна педагогика

Магистър

ШУ,, Еп. Константин Преславски

диплома № 000060 от 06.1991 година- специалист по предучилищна педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

ДГ“ Смехорани

старши учител в група" БонБон"

13/03/1986 - 31/08/1987

детски учител в ЦДГ" Снежанка" с. Изгрев, област Шумен

10/06/1991 - 10/08/1992

детски учител в ЦДГ №1" Звънче", град Шумен

01/09/1985 - 12/03/1986

детски учител в ЦДГ" Снежанка",с. Средковец, област Шумен

28/08/1992 - 18/07/1994

детски учител в ЦДГ№ 33" Калинка", град Шумен

26/09/1994 - 30/12/2019

старши учител в ДГ" Смехорани", град Шумен

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Успешна работа в екип, толерантност и емпатия, умения за справяне с конфликти; - Добри комуникативни възможности, водене на кореспонденция; - Организираност и отговорност при изпълнение на задачи

Организационни умения и компетенции

- Популяризиране дейността на ДГ "Смехорани" сред общественост и медии; Активно сътрудничи с родители за създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за възпитаниците. Подготовка и реализиране на общи и групови тържества и празници, участие във фестивали, конкурси и спортни прояви;Организиране на квалификационно образователни обучения и тренинги.

Технически умения и компетенции

Владеене на WORD, EXCEL, PОWER POINT, PREZI, мултимедиен пакет "ИТИ в детската градина" за интерактивна дъска, -Добър машинопис и умения за работа с аудио и видео техника; - Фотозаснимане и обработка; - Поддържане и актуализиране данни по образец, блог, сайт и интернет информация.

Когнитивно-базирани компетенции

Осигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие. Откриване на детската индивидуалност в груповата общност Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и компетенции

Подготовка на музикално-поетични рецитали и празнични сценарии в детската група Организира и води фолклорни празници и развлечения; Аранжиране и декорации с различни материали в детската градина и изработване на интериор в групата

Квалификации и обучения

20/10/2019 -

Удостоверение №7130/20.10.2019 г. за участие в тематичен курс в периода от 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г. с продължителност от 16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит на тема "Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата". Издадено от ДИПКО, град Варна.

12/07/2019 - Сертификат

Удостоверение № 10580/12.07.2017 г. за участие в обучение в периода 19.02. 2019 г. до 20.02. 2019 г. с продължителност 16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит на тема: Методически насоки и специфики в образователния процес".

Издадено от д-р Ангел Манчев, управител на Изкуства.бг.

22/12/2017 - Курс

Удостоверение №1959/22.10.2017 г. за учаастие в тематичен курс в периода от 27.11.2017 г. до 2.11.2017 г. с продължителност от 16 академични часа на тема "Портфолиото на директора и на учителя в детска градина:, за което са присъдени 1 квалификационен кредит от ДИПКО, град Варна

23/10/2017 - Удостоверение

Удостоверение с Р. № ЕС-4801/23.10.2017 г. за участие в тематичен курс, в периода от 19.10.2017 г. до 20.10.2017 г. с продължителност 16 академични часа на тема: "Наредба №16 на МОН за управлението на качеството в институциите", за което са присъдени 1 квалификационен кредит. Ръководител на обучаващата организация-Ат. Кузманов/ НВУ "Васил Левски"- град Велико Търново и фондация "Кузманов"

05/04/2017 - Удостоверение

Удостоверение № 16170144/05.04.2017 г. за завършено обучение в периода от 14.03.2017 до 05.04.2017 г. с продължителност 16 академични часа на тема: "Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда- работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер". Присъден 1 квалификационен кредит. Издаден от отдел "Образование и технологии"- доц. д-р Р. Папанчева

25/11/2015 - Курс

Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс, рег. № 1588/14.12.2015 г. на тема: "Организация на образователната среда, ориентирана към детето". 

Хорариум:10 часа; Брой кредити: 0,7

Издадено от ДИПКУ, град Варна

12/12/2006 - Сертификат

Завършен курс за първа долекарска помощ на деца- свидетелство от БЧК, гр. Шумен

21/10/2006 - Квалификация

Придобита втора професионално- квалификационна степен със защита на дипломна изследователска защита на тема:" Гражданското образование на децата от ПУВ"; свидетелство №5711, издадено от ШУ" Еп. Константин Преславски" и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите- Варна

25/12/1997 - Квалификация

Придобиване на трета професионална- квалификационна степен със защита на дипломна работа на тема:" Ролята на детската градина и семейството за формиране на положително отношение на децата от ПУВ към природата като основен фактор на екологичната култура"; свидетелство за ПКС № 0144- ИПКУ" Д-рП. Берон", гр. Варна

15/11/1997 - Квалификация

Свидетелство № 2269 от ШУ" Епископ Константин Преславски", за завършен курс за специализация и правоспособност на специалист с висше образование за придобиване на четвърта професионално- квалификационна степен-" Актуални психологически и педагогически проблеми на възпитанието и образованието на децата от предучилищна възраст и педагогически мениджмънт "

22/06/1991 -

Завършено висше образование, диплома№ 000060; специалност- предучилищна педагогика

09/06/1985 -

Завършено полувисше образование- ИДУ" Вела Благоева", гр. Русе; свидетелство №1695/146

00/00/0000 -

2007 год.- удостоверение за завършен курс:" Базови и специфични компютърни умения"към Национален педагогически център към МОН

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител в детската градина  е призвание, мисия, обич, отговорност, търпение, толерантност, вяра и предизвикателство. Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на децата, че са обичани, уважавани и значими.
Подкрепям, поощрявам, насочвам ги и ги напътствам във всяка тяхна инициатива. Стимулирам ги да проявяват творчество и креативност в мисленето, за да достигнат до новото.
Стремя се децата в групата да бъдат не само информирани и научени, а преди всичко да се стремят към доброто, да станат добри хора, да знаят как да постъпват правилно, да се научат да мислят и разсъждават.

Старая се да търся и черпя нов опит, добра педагогическа практика,знания  и иновации в областта на предучилищното образование!

Методи на преподаване

Наред с използването на традиционни педагогически похвати – наблюдение, беседа, разказ, дискусия, в образователния процес включвам табла, иновативни техники и похвати, интерактивни – ролеви игри, ИКТ – ежедневна работа с интерактивна дъска, проектор, презентации,образователни софтуери и таблети.

Работа с ИТИ на издателство" Изкуства".

Активно участвие в празници и чествания на детската градина.

Подготовка и участие във викторина" Героите на България", организирана съвместно с група,, Плодчета", учители и ученици от 2 ОУ" Д-р Петър Берон" с мултимедийна презентация и подготовка на децата с достъпна за възрастта информация и знания по история- м. февруари, 2016 година

Мултимедийна презентация на тема:" Нашите правила и добри дела," на общинско ниво- м. февруари 2017 година.

Мултимедийна презентация за концерта на детската градина-  05.2017 година, в Младежки дом, град Шумен.

Организация и участие в летни лагери с децата от детската градина на море, подготвяне мероприятия за летния им отдих.

В своята педагогическа работа ежедневно включвам иновативни методи и средства в образователния процес, за да могат децата по- добре да възприемат и запомнят учебния материал –видео и аудио записи; мултимедийни учебни презентации.

Подготвям, организирам и провеждам родителски срещи и мероприятия с родителите.

Изготвям годишното тематично и седмично разпределение в образователния процес.

Планирам и подготвям учебния процес в дневника и ежедневното провеждане на педагогическите ситуации.

Подготвям и провеждам диагностични процедури за входно и изходно ниво на постиженията на децата от групата, правя обобщен доклад на личностното развитие и съхранявам постиженията на децата в детско портфолио.

Базов учител съм и съм ментор на студенти от шуменския университет за получаване на степен бакалавър и магистър, катедра" Предучилищна педагогика" и "Предучилищна и начална училищна педагогика".

Участвам в семинари, обучения,курсове и дискусии с цел повишаване на квалификацията и поддържане на съвременното и актуално образователно ниво на педагогическата дейност.

Ежедневно използвам интернет сайтове за самоподготовка и самооценяване. 


„Твоят ум може всичко“ – Тони Бюзан; Взаимодействие с родители, ученици, учители

 Родителят е фактор, нареждащ се на първо място по значение при възпитанието на детето. Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност и за самите тях, и за децата. Практиките и формите на общуване между родителите и детската градина, в настоящия момент не са достатъчно ефективни. 

Обичайни форми на общуване учител-родител са:
• родителска среща
• телефонно обаждане
• индивидуална ежедневна среща с родител 

Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това децата да получат най-доброто като образование и възпитание.

Целите, които трябва да следваме са:
• Търсене на добри практики и съвременни форми за съвместна дейност, като при подготовката и осъществяването им се включват и родителите
• Изграждане на доверие и подобряване на партньорството между детската градина и семейството

Съвременен начин за подобряване връзката с родителите е създаването на вътрешна група на група" БонБон"в социалната мрежа" Фейсбук", в която се разменят снимки, кореспонденция, мнения и се получава обратна информация от родителите.

Друг начин за работа с родителите и получаването на обратна информация е включването им в информационната кампания на детската градина за управление на качеството на предлаганите образователни услуги чрез попълване на анкети.

Публикации

Публикация в сп.,, Педагогика" бр.3  с тема на открита педагогическа практика 

" Добрите дела"

Публикации в книжка ,,Малка екология", издадена от община Шумен през 2006 година


Успех на учащите

Грамоти за участие в конкурси по изобразително изкуство

Грамота и приз за участие в общинска олимпиада по математика, април 2017 година- трето място/отбор с деца- Мартин, Стела и Мария/

Участие с групата по руски език към детската градина в националния фестивал за руска песен, поезия и танц" Пусть всегда будет солнце""- спечелено 1 място на областен, регионален фестивал и получена грамота и приз за специална награда на журито/ на национално ниво в град Казанлък/, септември 2017 година

Грамота и приз за участие на Моника Грозданова в певчески конкурси.

Грамоти за участие и спечелено първо място на Пресияна Даскалова в състезания по художествена гимнастика.Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Награда на община Шумен в системата на образованието и науката- колективна награда- 24 май 2014 г.

Грамота за отлично представяне в конкурс,, Децата пеят и танцуват"

Поздравителен адрес от 2 ОУ" Д-р Петър Берон", класен ръководител- А. Веждарова

Открит урок пред методическо обединение на тема",, Нашите правила и добри дела"- 08.02.2017 година

Приз за участия в спортен общински празник, с участието на деца и родители. 

Благодарственн адрес за 1 ноември 2019 г. от ШУ "Еп. Константин Преславски", декан- доц.д-р Ч. Сотиров


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Желанието ми е винаги да проявявам професионална активност и отговорност.

Аз съм базов учител и ментор на студенти от шуменския университет.

Участвам в педагогически работни  комисии; извършвам вътрешно- методическа работа; водя вътрешна квалификация;координатор съм  на комисия за обхват на децата; председател на комисия по превенция на агресията и децата в риск;  координатор за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата в детската градина; председател на комисия по проектна дейност.


Бъдещи планове

Да продължа да се усъвършенствам и развивам !


Самонаблюдение

Самонаблюдението е начин на самооценка.

Коя е най- силната Ви страна?

Чувството ми  за отговорност

Педагогическите ми умения и опит

Умението ми да комуникирам

Умението ми да запазвам самообладание

Умението да уважавам деца, родители, колеги от педагогически и непедагогически персонал, директор, представители на образователни институции.

През изминалата учебна 2016/2017 година, с децата и родителите в подготвителната група имахме чудесни моменти и постижения за  успешно постъпване на децата в първи клас. Старая се да постигам добри резултати с децата по посока тяхното личностно развитие и да се адаптирам към съвременните и актуални образователни предизвикателства.

Най- важното е като учител да съхраня обичта към децата и своята работа, да запазя търпение и толерантност, да съхраня вярата в доброто и общочовешките ценности.


Благодаря!