Диана Драгнева

Диана Драгнева

Диана Стоянова Драгнева

Казвам се Диана Драгнева и съм заместник-директор начален етап в ОУ "Николай Петрини" - гр. Ямбол. Имам 30 години трудов стаж като начален учител с английски език, а от 4 години съм зам.-директор. За мен да работиш като учител е мисия и призвание. Един учител не се ражда подготвен да бъде такъв. Първото и най-важно нещо, преди да избереш тази професия, е да си наясно каква огромна отговорност поемаш. Защото от теб зависи посоката, в която ще поемат децата, които са ти поверени. А твоята задача е да откриеш силните страни и възможности, с които всяко от децата би могло да се развива и реализира в живота.

Профил

Адрес

гр. Ямбил ул. "Битоля" - 35

И-мейл

didra@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас Втори клас Tрети клас Четвърти клас

Учебни предмети

Английски език

Учебни комплекти

Английски език - „Super Minds for Bulgaria”

Участие в програми и проекти

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Ръководител проект "Обичам моето училище" за интериорен дизайн на благотворителна организация Лайтсорс;-2017
Участие в разработването на проект за ремонт на тоалетни и санитарни помещения от Хуманитарни дейности на Американското посолство;-2016
Разработване на проект по ПУДООС - "Външна класна стая"-2016

Извънкласни дейности

Общуване чрез танца

Мажоретен състав

Образование

Основно Образование

ОУ Паисий Хилендарски - с. Роза

Средно образование

ПГ Васил Левски - гр. Ямбол

Магистър

СУ Св. Климент Охридски - гр. София

Учителски стаж

Настояща работа

Заместник-директор по учебната дейност

01/09/1985 - 22/10/1989

Начален учител в НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Тополовград

23/10/1989 - 07/01/1991

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Елхово

07/01/1991 - 14/09/1994

ОУ "Св. П. Хилендарски" - с. Роза

15/09/1994 - 14/09/2000

НУ "Стр. Кринчев" - гр. Ямбол

15/09/2000 - 31/08/2015

СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол

01/09/2015 - 31/12/2019

ОУ "Николай Петрини" - гр. Ямбол

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, коректни взаимоотношения с колектива в детската градина, комуникативна способност при общуване с родители и администрация, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете.

Организационни умения и компетенции

Заместник- директор по учебната дейност в начален етап на ОУ "Николай Петрини"

Ръководител проект "Обичам моето училище", реализиран през 2017 г.

Координатор на екипа за личностна подкрепа в ОУ "Николай Петрини"

Технически умения и компетенции

Microsoft Office Word;
Microsoft Office Excel;

Microsoft Office Power Point

Internet.

Работа с компютри и ИТ 1-4 клас

Когнитивно-базирани компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие. Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Артистични умения и компетенции

Владеене на музикален инструмент - китара

Квалификации и обучения

10/11/2017 - Курс

Управление на качеството

08/06/2017 - Квалификация

Изграждане на ключова компетентност "Инициативност и предприемачество" в начален етап на училищното образование.

10/06/2015 - Сертификат

Обучение на тема: Предизвикателства и нови моменти в закона за Предучилищно и училищно образование

03/07/2014 - Квалификация

Работа с компютри и ИТ в 1-4 клас

21/10/2005 - Квалификация

Компютърна подготовка

02/09/2002 - Квалификация

Професионална квалификация

 НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн че образованието е това което остане след като забравим всичко на което са ни учили. Смисълът на образованието е в това да подготви младите хора за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме а как я обработаме и използваме. 

В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва да учи непрекъснато да допълва а понякога и да променя своите подходи към децата Защото именно те децатаса в центъра на образователния процес. 

Мисията ми като учител е не просто да пре-пре-давам знания (замисляйки се върху думата преподаване и разглеждайки я на части) а да развивам в децата качества които да им помагат за успешна реализация в живота. Бих искала моите ученици да не се страхуват да приемат нови предизвикателства да бъдат смели откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в успеха и да имат високи очаквания към себе си. И вярвам че това би било много по-лесно ако самата аз съм такъв човек. 

Има няколко стила на взаимодействие между учител и ученици – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към демократичния стил – възприемането на всяко дете като личност събразяване с неговите потребности и нужди но в същото време спазване на определени правила и отговорности от самите ученици. 

Виждам себе си по-скоро като мениджър в класната стая. А това е свързано с четири основни дейности в класната стая - организиране планиране мотивиране контролиране на образователния процес. И именно в тези дейности виждам отличната възможност да използвам съвременните технологии. 

Мой вдъхновител в работата ми като учител е сър Кен Робинсън и неговите идеи и ревлоюционни (в областта на образованието) лекции. Ще се опитам да опиша себе си като учител опирайки се на негови цитети. 

Не се страхувам да използвам нововъведенния в класната си стая защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да измислиш нещо оригинално“ . И тъй като

„Няма образователна система в света която да е по-добра от своите учители“  аз чувствам себе си отговорна и готова да променям методите и подходите  в работата си. 


„Образованието трябва да прилича повече на земеделието където всяко училище може да разцъфтява всяко дете може да разцъфтява. Всеки ден по целия свят нашите деца постилат мечтите си под краката ни и ние трябва да стъпваме много леко“ 

Методи на преподаване

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. 
Да се използват материали за работа съобразно възможностите и уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват разказът и беседата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации


Успех на учениците

Първо място на областен кръг на Лингвистично кенгуру 2014 г. - английски език и класирани за национален кръг:

1. Никола Иванов - 4. клас

2. Даниел Карамитев - 4, клас

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си да познавам характерните им особености за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само. 
Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. 
Учениците ми приети във ВУЗ-ове и благодарностите им към мен години по-късно. 
- мултисензорно учене; 
- интердисциплинарен подход 
Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот. 
Свободата е най-важна но трябва да можеш да я използваш. 
Чрез допълнителна работа с тях. Отговарям на въпросите им честно и навреме. Правя индивидуални програми за такива деца. 
Уважение взаиморазбиране и търпимост. 
- Университетът не дава реална подготовка за практиката. 
- Уважението се печели с труд и доверие а не се получава по презупмция. 
- Работата спори когато искаш да я вършиш. 
- Преподаването отдавна не е статичната работа при който един възрастен стои пред дадена група тийнейджъри и им „налива знания“. Преподаването е активен процес на приемане и предаване на информация. 


Благодаря!