Светла Неделчева

Светла Неделчева

Светла Данаилова Неделчева

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там където е нашето място – класната стая те ни доближават до онези към които е насочена нашата работа – учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения но и мястото където ще споделям своите търсения и своите битки. 

Добре дошли! 

Профил

Адрес

с. Медковец;общ. Медковец; обл. Монтана; ул. "Георги Димитров" №25 

Мрежи

Институция

21СУ "ХРИСТО БОТЕВ"

Класове/Групи

Седми клас Oсми клас

12. клас - подготовка да ДЗИ 9. клас - обучителни затруднения 7. клас - подготовка за НВО

Учебни предмети

Български език и литература Математика Човекът и обществото

хореография

Учебни комплекти

„Чуден свят” по образователно направление „Изобразително изкуство” „Моливко – играя и зная” по образователно направление „Български език и литература” Развитие на речта (СОП) Развитие на речта (СОП)

Участие в програми и проекти

Програма „Роден език и култура зад граници“ Проекта „Училището – зона за филантропия“ Проект „Танцът ни събира в училище“ Програма „Без свободен час“ Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дигитална фотография

Проект "Всеки ученик може да бъде отличник" 

 Проект "Твоят час"

Извънкласни дейности

Аз обичам да чета

Театрално студиоОбразование

Основно Образование

1980-1984

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" , гр. Бяла, обл. Русе

Средно образование

1984-1991

ЕСПУ "Панайот Волов" - гр.Бяла,обл.Русе

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

Старши учител по БЕЛ; Председател на МО- Хуманитиални науки

14/07/1989 - 21/06/2017

СУ "Отец Паисий" - Медковец. 

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Работа в екип; отлични комуникативни способности; толерантност; уверена ;коректна и адаптивна; лесно обучаема ;отговорна; умение за създаване на позитивна среда; умея да мотивирам хората; лоялност

Организационни умения и компетенции

организиране и реализация за официални празници; умение за предотвратяване на конфликти; умение за решаване на конфликти; умение за организиране и проеждане на обучения; умения за вземане на решения;

Технически умения и компетенции

работа с операционна система windows и android; отлично владеене на MS Office ; интернет и приложения; работа с интерактивна дъска; работа с офис техника; работа с мултимедия; работа с аудио и визуална техника;

Когнитивно-базирани компетенции

откриване на индивидуалните способности и интереси на учениците; възприемане на ученика като самостоятелна личност, нуждаеща се от позитивна среда за развитие; осигуряване на позитивна среда за обучение; диагностициране индивидуалните възможности и потребности на учениците

Артистични умения и компетенции

свиря на акордеон; рисувам прилично; отлични декламативни и артистични способности

Квалификации и обучения

11/09/2017 - Сертификат

Конференция "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование"

07/11/2016 - Квалификация

Свидетелство за 5. ПКС

15/06/2016 - Курс

Удостоверение "Разработване на мултимедиен урок и дидактически ресурси за работа с интеВ.рактивна дъска"

29/01/2016 - Курс

Обучение "Иновативна класна стая. Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образование; Добри електронни практики за е-обучение . 2016/2017 година в 8-12.клас"

12/12/2015 - Сертификат

Обучение "Организация и управление на класната стая - онлай ресурси за учебния процес"

27/11/2015 - Сертификат

Участие в семинар "Национално външно оценяване - създаване и иценяване на задачи със свободен отговор по български език и литература"

03/11/2014 - Квалификация

Свидетелство за 4.ПКС

13/12/2009 - Квалификация

Удостоверение "Методи за работа с класа за управление на агресивно поведение"

18/01/2007 - Курс

Удостоверение за завършено обучение "Оценяване, жанрови особености и критерии за оценяване по БЕЛ"

06/10/2006 - Сертификат

Курс "Формиране на комуникативни умения на учителя в динамично променяща се среда"

10/04/2006 - Курс

Удостоверение за завършен курс "Базови и специфични компютърни умения на учителя"

24/11/2005 - Сертификат

Курс "Подготовка и управление на проекти"

23/11/2005 - Курс

Удостоверение за ПК - Методика на обучението по БДП

Форма за обратна връзка

Справедливо ли е според Вас оценяването?

  • 70% Complete
    Отговор в проценти 70%

Искате ли да има повече дигитални уроци?

  • 90% Complete
    Отговор в проценти 90%

Информация

Философия на преподаване

Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всеки ученик.

Успехът е субективно понятие защото всяко дете е различно и живее в различна среда. 

Някои деца идват в първи клас със затруднения – например не могат да говорят добре не разпознават букви и числа Ако в края на учебната година сравнявам техните резултати с резултатите на т.нар. отличници те няма да бъдат оценени като успешни но напредъкът им отчетен за същия период може да се окаже много по-голям отколкото при втората група на отличниците.


Методи на преподаване

 - Традиционните педагогически похвати – лекция, беседа, разказ, дискусия; съчетани с интерактивни – ролеви игри, кръстословици, диспути, съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска, проектор, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения; интердисциплинарен подход.
РРТ -Паисий Хилендарски; Стара българска литература; 

- Енвижън-уроци -Константин Преславски; Йоан Екзарх; Старобългарска литература; 

- Празници и чествания на училището;

- Театрално студио - учениците изучават съвременни български драматурзи ;

- Обучителни курсове;

- Проект "Твоят час"

- Проект "Всеки ученик може да бъде отличник"

- Екскурзии и екскурзионни излети

- РРТ – за всеки автор, всяка година, всеки клас изработват проекти на различни теми, заедно с колегата по ИТ.
- Мудъл – платформата;
- Интерактивни книжки върху изучаваните произведения;
- Упражнения за интерактивна дъска.
- Театрално студио;
- Журналистически бюлетин;
- Проекти за работа с изоставащи или напреднали ученици;
- Екскурзии- тип „по стъпките на авторите/ литературните герои/ възрожденците“;
- Съдебни процеси над литературни герой;
- Балове и празненства. 

- Авторите и биографичните им особености ги представям чрез РРТ.
- Когато имам урок за НЗ на произведение – заедно с лекционното запознаване с произведението им представям откъси от филмираното произведение /когато има такова/ и очаквам да открият прилики/разлики между двете версии на едно и също произведение.
- Упражненията по език са много често на ИКД – било чрез енвижън, мудъл, РРТ.
- Учениците сами изработват РРТ по зададена предварително тема.
- Пращам и проверявам домашните им чрез OneNote.
- За всеки клас правя и ФБ група за обща комуникация ;

- Художествена литература;
- Работни листи;
- Тестове за упражнения и самоконтрол;
- Сайтове с изучаваните произведения – за четене и аудио записи;
- Сайтове за самоподготовка и самооценяване.

„Твоят ум може всичко“ – Тони Бюзан;
Изследванията върху функционалното четене.


Взаимодействие с родители, ученици, учители

Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго. Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

Публикации

Успех на учениците

Двама мои ученици спечелиха стипендии от "1000 стипендии";бивш мой ученик спечили място в националния кръг на Олимпиада по БЕЛ; мои ученици са носители на първи награди от регионални и национални литературни конкурси.

Резултати от оценки, общото представяне на учениците, обратна връзка; тестове и проверки от РУО и ръководството; тестове за обратна връзка, попълвани от деца и родители.

Тази година всичките ми ученици, явили се на НВО и ДЗИ, взеха изпитите си с положителна оценка и се дипломира успешно. Затова помогна много работата в часовете по „Твоят час“.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Ваучер от "1000 стипендии"; 

Финансова премия от "1000 стипендии";

 Награда "Светлината на Великден"; 

Награда "Коледни искрици";

2-ро място конкурс за рисунка

Открит урок пред представители на РУО и колеги от областта

Част от Националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ - БЕЛ

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Да взема 1 ПКС.

Да повиша успеха на учениците си с една единица.

Думите да достигат до повече сърца и детски умове.

Самонаблюдение

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си да познавам характерните им особености за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само. 
Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. 
Учениците ми приети във ВУЗ-ове и благодарностите им към мен години по-късно. 
- мултисензорно учене; 
- интердисциплинарен подход 
Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през целия си живот. 
Свободата е най-важна но трябва да можеш да я използваш. 
Чрез допълнителна работа с тях. Отговарям на въпросите им честно и навреме. Правя индивидуални програми за такива деца. 
Уважение взаиморазбиране и търпимост. 
- Университетът не дава реална подготовка за практиката. 
- Уважението се печели с труд и доверие а не се получава по презупмция. 
- Работата спори когато искаш да я вършиш. 
- Преподаването отдавна не е статичната работа при който един възрастен стои пред дадена група тийнейджъри и им „налива знания“. Преподаването е активен процес на приемане и предаване на информация. 


Благодаря!